• Ocena zdolności kredytowej

  Ocena zdolności kredytowej służy określeniu, czy kredytobiorca (np. przedsiębiorstwo) jest zdolny do terminowego regulowania swoich zobowiązań kredytowych. Polega ona na przedsięwzięciu środków, które pozwolą na zidentyfikowanie klientów niosących ze

 • OCP

  to ubezpieczenie przewoźnika drogowego, wykonującego odpłatnie przewozy przesyłek towarowych. Jest ono zawierane na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń najczęściej na okres 12 miesięcy. Polisa OCP nie jest obowiązkowa, ale pozwala przenieść odpowiedzialność

 • OCS

  to ochrona ubezpieczeniowa za powstałe szkody, za które odpowiedzialność ponosi spedytor. OCS jest przeznaczone dla spedytorów, którzy chcą zabezpieczyć się przed skutkami swoich błędów i nieprzewidzianych sytuacji podczas wykonywania obowiązków spedycyjnych.

 • Odbiorca

  to osoba (lub przedsiębiorstwo), u której następuje rozładunek lub przyjęcie towarów, tzn. że znajduje się tam punkt dostawy towaru. Podstawowe uprawnienia odbiorcy wynikają z Konwencji CMR , w myśl której odbiorca po przybyciu towaru do miejsca przewidzianego

 • Odpowiedzialność spedytora

  to przyjęcie na siebie obowiązku zadbania o powierzony towar, odpowiedzialność za cały przebieg zleconego procesu oraz obowiązek odpowiadania za swoje lub czyjeś czyny (tj. podwykonawców). Odpowiedzialność spedytora w Polsce wynika z przepisów zawartych

 • Odprawa celna

  to dopełnienie wszystkich czynności przewidzianych zasadami postępowania celnego związanych z przejęciem towarów, osób, bagażu przez granicę celną danego kraju, które podlegają kontroli celnej. Miejscem odprawy celnej jest oznaczony teren. Organy celne

 • Oferty frachtu / Oferty ładunku

  Oferty frachtu / Oferty ładunku to oferty dotyczące różnych rodzajów towarów do przewiezienia (krajowych i międzynarodowych). Zleceniodawcy (zazwyczaj spedytorzy) udostępniają takie oferty najczęściej na giełdzie transportowej . Oferent wprowadza szczegółowe

 • Oferty transportowe

  to krajowe i międzynarodowe oferty zarówno frachtów, jak i wolnych pojazdów, wystawiane przez przewoźników i spedytorów najczęściej na giełdzie transportowej . Proponowane klientom towary i usługi w zakresie transportu są szczegółowo opisane i w łatwy

 • Okrągła niecka (Coilmulde)

  Jest to rodzaj naczepy, która dzięki zastosowaniu specjalnego koryta (rynny) zapewnia możliwość transportu towarów w dużych rolach (np. papieru, stali walcowanej, rur o szerokiej średnicy). Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość ładowania naczepy typu

 • Opakowania transportowe

  to opakowania, których głównym zadaniem jest ułatwienie, a często umożliwienie transportu, magazynowania i składowania produktów. Zapewniają one ochronę zawartości przed narażeniami mechanicznymi, klimatycznymi i biologicznymi. W opakowaniach transportowych

 • Operacja TIR

  to przewóz towarów z wyjściowego urzędu celnego do docelowego urzędu celnego zgodnie z tzw. „procedurą TIR”, ustaloną przez Konwencję Celną Dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Towarów z Zastosowaniem Karnetów TIR. Pojazdy, które poruszają się na karnecie

 • Operator logistyczny

  to przedsiębiorstwo świadczące szeroki zakres usług logistycznych na rzecz swoich klientów, m.in. usługi związane z przewozem, obsługą terminalową, dystrybucją, organizacją zaopatrzenia dla klienta, organizacją dostaw do docelowych odbiorców, składowaniem

 • Operator transportu kombinowanego (CTO)

  to osoba lub przedsiębiorstwo, które podejmuje się organizacji przewozów kombinowanych, tj. przewozów towarów za pomocą różnych rodzajów transportu (szczególnie kolejowego oraz drogowego). Osoba ta nie jest ani spedytorem, ani przewoźnikiem, a jedynie

 • OPWS (Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne)

  Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne (OPWS) mają zastosowanie w relacjach pomiędzy spedytorem a jego zleceniodawcą w przypadku porozumienia się stron. Nie są one jednak przepisem prawnym i nie stanowią źródła prawa. OPWS określają zlecenia, oferty, zasadnicze

 • Opłacający fracht

  to strona umowy, która odpowiada za wniesienie opłat za fracht na rzecz przewoźnika. Może nim być właściciel ładunku lub dostarczający ładunek. Opłata ta zazwyczaj uiszczania jest przewoźnikowi po dostarczeniu towaru do miejsca przeznaczenia, jednak może

 • Opłata drogowa (myto)

  to świadczenie za prawo użytkowania dróg, autostrad, tunelów oraz mostów. Obowiązek poboru opłaty drogowej nakłada na wszystkie kraje członkowskie Dyrektywa nr 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dn. 17 maja 2006 r. Regulowanie opłat odbywa

 • Opłaty i podatki przywozowe i wywozowe

  to należności celne i podatkowe (cła oraz wszelkie inne opłaty, podatki, należności i inne obciążenia finansowe), które są pobierane przy przywozie lub wywozie bądź w związku z przywozem lub wywozem towarów, z wyjątkiem należności i obciążeń finansowych

 • Organizacja transportu drogowego

  to proces polegający na dokonaniu wyboru odpowiedniej technologii transportu. Technologię transportu można zdefiniować jako zbiór odpowiednich operacji, metod oraz czynności, które mają na celu zrealizowanie usługi przewozowej w zakresie przewozu zarówno

 • Organizacja transportu kolejowego

  to proces przewozowy, który jest zbiorem wyspecjalizowanych czynności, wzajemnie ze sobą powiązanych, występujących w określonej kolejności czasowej. Jego zadaniem jest przewóz pasażerów z kolejowego punktu początku podróży do kolejowego punku końca podróży

 • Organizator transportu przejazdu pojazdu nienormatywnego

  to kierownik komórki lub jednostki organizacyjnej Policji, Inspekcji Transportu Drogowego, Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Służby Celnej

 • Outsourcing usług logistycznych

  to zlecanie czynności związanych z logistyką do realizacji przez wyspecjalizowane podmioty na zewnątrz przedsiębiorstwa. Zakres funkcji logistycznych przekazywanych w outsourcing może być różny i może obejmować jedynie organizację transportu bądź całość

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry