• DCT Gdańsk

  DCT Gdańsk jest największym, najnowocześniejszym i najszybciej rozwijającym się polskim terminalem kontenerowym oraz jedynym terminalem głębokowodnym w rejonie Morza Bałtyckiego, do którego bezpośrednio zawijają największe jednostki z Chin, Korei oraz

 • Deklaracja Intrastat

  Deklaracja Intrastat to dokument, który zawiera dane odnośnie kodu taryfy celnej CN, kraju pochodzenia towaru, masy netto, deklarowanej wartości i ilości we właściwej dla danego towaru uzupełniającej jednostce miary. Deklarację Intrastat składa się, jeśli

 • Deklaracja pochodzenia

  Deklaracja pochodzenia (deklaracja na fakturze) to oświadczenie dotyczące pochodzenia towarów bez względu na ich wartość, złożone w związku z ich eksportem. Może zostać sporządzona, jeżeli dane produkty można uznać za produkty pochodzące w rozumieniu

 • Deklaracja ładunkowa

  Deklaracja ładunkowa; inaczej deklaracja frachtu (cargo declaration) to dokumenty dotyczące przewożonego ładunku w transporcie handlowym wymagane przez władze celne.

 • DMV

  DMV (Dual Mode Vehicle) to pojazd dwufunkcyjny, mogący poruszać się w sposób całkowicie niezależny zarówno po torach, jak i po drogach przeznaczonych dla ruchu kołowego. Możliwość jazdy w terenie realizowana jest przez koła drogowe. W trybie jazdy po

 • Dodatek paliwowy

  Dodatek paliwowy (BAF) to wprowadzony przez firmy spedycyjne dodatek do ceny frachtu, równoważący wahania cen paliwa na rynku. Każda z firm spedycyjnych ustala wewnętrznie sposób naliczania wysokości dodatków BAF i ma prawo do zmiany metodologii obliczania

 • Dodatek walutowy

  Dodatek walutowy (CAF) to zmienny dodatek stosowany przez spedytorów, firmy transportowe i armatorów mający na celu zniwelowanie różnic wynikających z wahań kursów walutowych. Każda z firm spedycyjnych ustala wewnętrznie sposób naliczania wysokości dodatku

 • Dok przeładunkowy

  Dok przeładunkowy (stacja przeładunkowa) to element infrastruktury transportowej. Stanowi go zespół urządzeń do załadunku i rozładunku samochodu dostawczego. Umożliwia on bezpośredni transport wózkiem widłowym lub ręcznym towarów pomiędzy magazynem a

 • Dokument konsygnacyjny

  Dokument konsygnacyjny ( list przewozowy ) to dokument, który potwierdza podpisanie umowy na przewóz danego kontyngentu z miejsca załadunku do wskazanego miejsca rozładunku. Zawiera on zwykle adres sprzedawcy, adres docelowy, numery referencyjne odbiorcy

 • Dokumenty przewozowe

  Dokumenty przewozowe w transporcie to dokumenty wymagane w realizacji przepływów towarów pomiędzy podmiotami gospodarczymi. Rodzaj dokumentów wykorzystywanych w transporcie wynika bezpośrednio z uregulowań prawnych (konwencje, ustawy, umowy, rozporządzenia

 • Dopuszczenie do obrotu

  Dopuszczenie do obrotu ma zastosowanie w przypadku przywozu towarów niewspólnotowych na obszar celny Unii Europejskiej. Po objęciu tą procedurą towaru niewspólnotowego otrzymuje on status celny towaru wspólnotowego. Dopuszczenie do obrotu może nastąpić

 • Dostawa

  Dostawa (delivery) to dostarczenie ściśle określonych partii dóbr w uzgodnione z odbiorcą miejsce i w uzgodnionym czasie. Rozróżnia się kilka typów dostaw: dostawy bezpośrednie/pośrednie, dostawy częściowe, dostawy dzielone, dostawy nadmierne/niepełne

 • Dostępność transportowa

  Dostępność transportowa to pojęcie związane ściśle z istnieniem sieci infrastruktury (naturalnych i sztucznych szlaków transportowych) oraz usług transportowych. To stopień łatwości, z jakim można dostać się do danego miejsca dzięki istnieniu i wykorzystaniu

 • Drobnica

  Drobnica to przesyłki mniejszych rozmiarów w opakowaniu lub bez, które można przemieszczać i ładować w całości. Drobnicę można policzyć. Są to towary, które nie wymagają użycia specjalnych dodatkowych pojemników transportowych. Mogą być one transportowane

 • Droga ekspresowa

  Droga ekspresowa to droga publiczna wyposażona w jedną lub dwie jezdnie; przeznaczona wyłącznie do ruchu pojazdów samochodowych. Na drodze ekspresowej zabronione jest zawracanie, zatrzymywanie się lub postój pojazdu (z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych)

 • Droga magazynowa

  Droga magazynowa (warehouse route) to część powierzchni w magazynie wyznaczona do ruchu osób i środków transportowych lub tylko do ruchu pojazdów. W skład dróg magazynowych wchodzą drogi przejazdowe (transportowe) i drogi manipulacyjne (przeznaczone do

 • DSLV e.V.

  DSLV e.V. to Niemieckie Stowarzyszenie Spedycji i Logistyki (Deutsche Speditions- und Logistikverband e.V). Powstało w 2003 r. z połączenia Federalnego Stowarzyszenia Spedycji i Logistyki (BSL) oraz Stowarzyszenia Niemieckich Spedytorów Samochodowych

 • Dysponent

  Dysponent (dyspozytor) to osoba odpowiedzialna w firmie transportowej lub spedycyjnej za planowanie i rejestrację zleceń transportowych, ustalanie i optymalizację tras, nadzór nad pracą kierowców na trasach krajowych i międzynarodowych, sprawdzanie kompletności

 • Dyspozycja

  Dyspozycja w transporcie to proces wydawania poleceń oraz udzielania szczegółowych wskazówek przez zleceniodawcę/spedytora; niezbędnych dla terminowego wykonania zlecenia oraz mających na celu bezpieczne i bezproblemowe zrealizowanie transportu. Przyjmujący

 • Dystrybucja

  Dystrybucja (por. łac. distributio = rozkład) to wszystkie procesy, które przebiegają w kanale sprzedaży między producentem, sprzedawcami oraz konsumentami. Dystrybucja obejmuje czynności związane z pokonywaniem różnic przestrzennych, czasowych, ilościowych

 • Działalność transportowa na potrzeby własne

  Działalność transportowa na potrzeby własne to działalność prowadzona przez osoby fizyczne lub prawne w celach niekomercyjnych i niezarobkowych (na własny koszt). Charakter przejazdów jest pomocniczy wobec zasadniczej działalności gospodarczej prowadzonej

 • Dług celny

  Dług celny to obowiązek uiszczenia należności celnych, które stosuje się do towarów określonych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej. Należności celne dzieli się na dług celny w przywozie oraz dług celny w wywozie. Osobą zobowiązaną

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry