• Magazyn

  to odpowiednio przystosowane oraz wyposażone w urządzenia i środki techniczne miejsce przeznaczone do składowania materiałów, półfabrykatów lub wyrobów gotowych oraz przechowywania zapasów i operowania zapasami. Magazynem może być zarówno nieosłonięty

 • Magazyn celny

  (inaczej magazyn czasowego składowania) to obiekt przeznaczony do czasowego składowania towarów sprowadzonych spoza obszaru Unii Europejskiej do czasu nadania im przeznaczenia celnego. Składane towary są umieszczane w magazynie na podstawie deklaracji

 • Magazyn konsygnacyjny

  to mieszana konstrukcja prawna obejmująca elementy umowy komisu, umowy składu oraz umowy sprzedaży. W praktyce magazyny konsygnacyjne to składy konsygnacyjne, będące magazynami prowadzonymi przez podmioty trzecie, z których to magazynów towary pobierają

 • Magazynowanie

  to zespół czynności związanych z czasowym przyjmowaniem, składowaniem, przechowywaniem, kompletowaniem, przemieszczaniem, konserwacją, ewidencjonowaniem, kontrolowaniem oraz wydawaniem dóbr materialnych (zapasów).

 • Materiał niebezpieczny

  Materiał niebezpieczny stanowi każdy towar, który może nieść ze sobą bezpośrednie zagrożenie dla osób i środowiska naturalnego. Są to wszystkie materiały i przedmioty wybuchowe, materiały zapalne, gazy, materiały utleniające, nadtlenki organiczne, materiały

 • Materiał ssany

  Termin ten określa dobra, które są wyładowywane za pomocą lewarów ssących. Do tych towarów należą np. wszystkie rodzaje zbóż.

 • Materiał sypki

  to materiał ziarnisty lub kruchy (złożony z drobnych, suchych, niespojonych ze sobą cząstek lub łatwo rozpadających się na drobne cząstki) dostępny w stanie umożliwiającym przenoszenie potokowe. Rozróżnia się przy tym podział ładunków na sypkie i zwarte.

 • Metr ładunkowy

  (jednostka LDM) to metr powierzchni ładunkowej w przekroju poprzecznym naczepy lub innego pojazdu służącego do przewozu towaru. Jednostka ta często błędnie mylona jest z metrem bieżącym lub kwadratowym. Standardowo przyjmuje się, że szerokość naczepy

 • Miejsce wyładunku

  (inaczej miejsce dostawy) to miejsce wskazane w treści listu przewozowego , do którego ma zostać dostarczona przesyłka. W tym punkcie towary zostaną wyładowane lub odebrane do dalszego użytku.

 • Miejsce załadunku

  (miejsce ładowania) to wskazane w treści zlecenia transportowego miejsce, z którego przewoźnik odbiera przesyłkę. Inaczej mówiąc, jest to miejsce, w którym załadowuje się towary na pojazd przewoźnika.

 • Międzynarodowe przewozy okazjonalne

  to przewozy pomiędzy terytoriami co najmniej dwóch umawiających się stron, niemieszczące się ani w definicji przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych, ani w definicji przewozów wahadłowych. Mogą dotyczyć transportu osób zarówno busami

 • Międzynarodowe przewozy regularne

  to publiczny przewóz osób i ich bagażu w określonych odstępach czasu i określonymi trasami, realizowany w całości lub w części poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Tego rodzaju przewóz wymaga odpowiedniego zezwolenia oraz ustalenia obowiązującego

 • Międzynarodowy Serwis Inkaso firmy TIMOCOM

  to dział windykacji, który działa od 2003 roku, zapewniając kompetentne doradztwo i wsparcie, opiekę klienta w jego ojczystym języku oraz konsekwentne i szybkie egzekwowanie wymaganych płatności przy ewentualnych problemach z opieszałymi płatnikami. Firma

 • Międzynarodowy transport drogowy

  to podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie przewozu osób lub rzeczy pojazdami samochodowymi, za które uważa się również zespoły pojazdów składające się z pojazdu samochodowego i przyczepy lub naczepy, przy czym jazda pojazdu między

 • Międzynarodowy transport kombinowany

  to przewóz rzeczy, podczas którego następuje przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej. W tym rodzaju transportu samochód ciężarowy, przyczepa, naczepa z jednostką ciągnącą lub bez jednostki ciągnącej, nadwozie wymienne lub kontener korzysta z drogi

 • Międzynarodowy transport multimodalny

  (multimodal transport) to przewóz towarów przy użyciu co najmniej dwóch różnych gałęzi transportu, na podstawie umowy o przewóz multimodalny, z miejsca położonego w jednym kraju, gdzie towar przejął w pieczę operator transportu multimodalnego, do oznaczonego

 • Morski list przewozowy (Konosament)

  to najważniejszy dokument z punktu widzenia transportu morskiego. Konosament nie jest umową przewozu; jest potwierdzeniem przyjęcia ładunku do przewozu na trasie opisanej konosamentem oraz zobowiązaniem przewoźnika do wydania ładunku w porcie przeznaczenia

 • MRN (Movement Reference Number)

  to numer ewidencyjny w przebiegu międzynarodowej operacji tranzytowej (zwyczajowo jest to zaświadczenie potwierdzające procedurę wywozu). MRN służy do jednoznacznego identyfikowania sprawy i jest to doskonałe narzędzie, dzięki któremu można kontrolować

 • MSDS (Material Safety Data Sheet)

  MSDS to karta charakterystyki substancji niebezpiecznej. Dokument ten zawiera opis zagrożeń, które może spowodować określona substancja lub mieszanina chemiczna, a także podstawowe dane fizykochemiczne na jej temat. Jego podstawowym celem jest informowanie

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry