• Tabor samochodowy (flota samochodowa)

  to zespół środków samochodowych w ramach jednego przedsiębiorstwa. Wyróżnia się tabor osobowy oraz towarowy – środki transportu mogą służyć różnym celom. Tabor towarowy może być przeznaczony do przewozu określonych ładunków (tabor specjalizowany) lub

 • Tara kontenera

  to masa własna pustego kontenera razem z masą okuć i urządzeń stanowiących integralną część tego typu kontenera w normalnych warunkach. 20' kontener może ważyć 1,800 kg - 2,400 kg, 40' kontener może ważyć 2,800 kg - 4,000 kg, a 40' high cube (kontener

 • Taryfa celna

  to urzędowy usystematyzowany wykaz towarów z przypisanymi do nich stawkami celnymi. Określa ona także sposób ustalania wartości celnej, zakres zniżek i zwolnień od cła oraz listę towarów, których przywóz lub wywóz jest zabroniony. Polska taryfa celna

 • Taryfa transportowa

  to wykaz stawek za usługi przewoźnika oraz zbiór przepisów regulujących warunki wykonywania usług transportowych. Stawki opłat zawarte w taryfach ustalane są wg systemu naturalnego, opartego na kosztach oraz systemu naturalno-wartościowego, uwzględniającego

 • Tautliner (firanka)

  to naczepa płaska kryta plandeką (plandeka zasłaniana jak firanka, mocowana do podłogi), bez burt. Służy do przewozu wszystkiego, ale w szczególności towarów długich ładowanych z boku lub z góry, np. rury. Ładunek zabezpieczany jest najczęściej za pomocą

 • Telematyka w transporcie

  Telematyka w transporcie to zaawansowane technologicznie moduły, które pozwalają poprawić wyniki finansowe i zwiększyć efektywność firmy. Inteligentne systemy telematyczne bazują na rozwiązaniach z zakresu telekomunikacji, automatyki i informatyki. Programy

 • Tender

  Tender to angielskie określenie na ogłaszanie przetargu, będące częścią procedury przydzielania zleceń, podczas której potencjalni usługodawcy mają możliwość składania ofert.

 • Termin FIX

  Z terminem FIX mamy do czynienia w sytuacji, gdy podczas zawierania umowy transportowej, zostaje ustalony nieprzekraczalny czas załadunku lub rozładunku pojazdu ciężarowego. Dotrzymanie tego terminu staje się zatem częścią umowy. Pojęcie Termin FIX zastąpił

 • Terminal Cargo

  to wydzielona część portu lotniczego lub morskiego świadcząca usługi załadunku, wyładunku i magazynowania towarów przesyłanych drogą lotniczą lub morską.

 • Terminal kontenerowy

  Terminal kontenerowy (morski lub lądowy) to terminal, w którym port bądź armator składuje puste lub pełne kontenery; najczęściej na placach składowych. Załadowane kontenery są przechowywane przez stosunkowo krótki czas (czekają na dalszy transport), puste

 • Terminarz dostaw

  (delivery schedule) to wykaz, w którym podane są szacunkowe terminy dotarcia produktów (przesyłek) do określonych miejsc. Dzięki terminarzowi można definiować przedziały dat i godzin dostawy towaru na jakich będzie mógł operować Klient zamawiający towar.

 • TEU (twenty-feet equivalent unit)

  to jednostka miary odpowiadająca pojemności; używana często w odniesieniu do portów i statków kontenerowych. Jest ona równoważna objętości kontenera ISO o długości 20 stóp. Znormalizowany kontener serii 1 ISO odpowiada 2TEU.

 • THC (Terminal Handling Charges)

  to koszty portowe / terminalowe. Opłaty te związane są z przeładunkiem kontenera w porcie, rozformowaniem, złożeniem towaru na magazyn oraz przeładunkiem na samochód.

 • TIMOCOM

  Firma TimoCom Soft- und Hardware GmbH została założona w 1997 i jest dostawcą oprogramowania dla wszystkich przedsiębiorstw zaangażowanych w transport. Razem z dużą grupą międzynarodowych pracowników TimoCom oferuje dwie europejskie platformy: TC Truck&Cargo®,

 • TIMOCOM Secure

  to obszerny pakiet bezpieczeństwa dla użytkowników Systemu smart Logistics. TIMOCOM Secure chroni użytkowników przed tak zwanymi czarnymi owcami. Zarówno przewoźnicy, jak i spedytorzy korzystający z Giełdy transportowej od TIMOCOM są sprawdzeni, pewni

 • TIR (Transport Internationaux Routiers)

  to międzynarodowa Konwencja celna regulująca przewóz towarów samochodami ciężarowymi (samochody ciężarowe mają tabliczki ze skrótem TIR). Umowa ta została sporządzona w Genewie 14 listopada 1975 roku. Konwencja TIR zwalnia od odprawy celnej pod warunkiem:

 • Tona frachtowa

  to jednostka, która pozwala na obliczenie stawki frachtowej. Może stanowić jednostkę ciężaru lub jednostkę objętości (przewoźnik decyduje jaka miara zostanie przyjęta). 1 tona frachtowa = 1.13 metra sześciennego.

 • Towar

  to dobro materialne przeznaczone na sprzedaż, służące zaspokajaniu ludzkich potrzeb. Można go nabyć jedynie przez umowę kupna lub wymiany. Jeśli przedsiębiorstwo zakupuje dobro z zamiarem jego przetworzenia, dobro to będzie określane mianem materiałów,

 • Towary chłodnicze

  to towary, które muszą być transportowane w określonym czasie, w odpowiednich warunkach temperaturowych oraz za pomocą odpowiedniego zaplecza transportowego. Należą do nich np. artykuły żywnościowe, artykuły szybko psujące się, leki oraz inne produkty

 • Towary ciężkie i przestrzenne

  to ciężkie i duże przedmioty , które ze względu na swój ciężar, na swoje rozmiary lub swój charakter nie są zazwyczaj przewożone ani w zamkniętym pojeździe drogowym, ani w zamkniętym kontenerze. Przewóz towarów ciężkich lub przestrzennych reguluje Konwencja

 • Track & Trace

  to narzędzie telematyczne, które pozwala na monitorowanie kolejnych etapów realizacji zamówienia (drogi przesyłki) złożonego przez Klienta w czasie rzeczywistym. Łączność oparta jest o bezprzewodowe środki komunikowania, np. GPS. Track & Trace jest systemem

 • Tracking

  Tracking to inaczej stałe monitorowanie pojazdów (lub/i przesyłek) podczas transportu na podstawie danych GPS. Przeważnie zleceniobiorca (przewoźnik) udostępnia dane swojego pojazdu do trackingu załadowcy (spedytorowi bądź firmie z sektora produkcji i

 • Transport

  to zespół czynności związanych z przemieszczaniem osób i dóbr materialnych w przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków. Proces ten obejmuje zarówno przemieszczanie, jak i czynności ładunkowe (załadunek, wyładunek, przeładunek), przygotowanie przewozu

 • Transport bimodalny

  Transport bimodalny to przewożenie ładownych lub próżnych naczep samochodowych transportem kolejowym, z zastosowaniem bezpośredniego ich oparcia na wózkach wagonowych. Pociąg bimodalny składa się z naczepy samochodowej, adaptera oraz dwuosiowego wózka

 • Transport chłodniczy

  Jest to transport towarów chłodniczych i mrożonych, wymagający pojazdów zapewniających odpowiednie warunki temperaturowe przez określony czas. Transportem chłodniczym przewozi się towary wrażliwe na zmiany temperatury, np. produkty spożywcze i farmaceutyczne.

 • Transport drogowy

  (zwany także samochodowym) to gałąź transportu, w której ładunki i pasażerowie przemieszczają się po drogach lądowych przy pomocy kołowych środków transportu. Transport drogowy dzieli się na: transport zarobkowy, transport niezarobkowy (na potrzeby własne),

 • Transport intermodalny

  to przewóz ładunków w jednej jednostce ładunkowej (np. kontener, nadwozie wymienne) bez przeładunku samych towarów w zmieniających się gałęziach transportu na całej trasie od nadawcy do odbiorcy. Jeśli towar rozpoczął podróż w kontenerze, w tym samym

 • Transport kombinowany

  to przewóz ładunków, w którym jednostka ładunkowa w przeważającej części trasy transportowana jest między punktami przeładunkowymi przez żeglugę śródlądową, morską lub kolej, ale jej dowóz od nadawcy i odwóz do odbiorcy wykonywany jest przez transport

 • Transport kombinowany nietowarzyszący

  to transport pojazdu drogowego lub jednostki transportu intermodalnego bez kierowcy za pomocą innego typu transportu (np. promem lub koleją).

 • Transport kombinowany towarzyszący

  to transport całego pojazdu drogowego wraz z kierowcą za pomocą innego typu transportu (np. promem lub koleją).

 • Transport koni

  Transport koni jest szczególną formą transportu zwierząt, podczas którego żywe konie przewożone są za pomocą: samochodu ciężarowego, samochodu osobowego, kolei, statku lub samolotu. Specjalne spedycje konne oferują profesjonalny transport koni (zazwyczaj:

 • Transport krajowy / Transport wewnętrzny

  W transporcie krajowym, zwanym także wewnętrznym, przewozi się towary tylko w granicach jednego państwa, tzn. że miejsca załadunku i rozładunku znajdują się w tym samym kraju.

 • Transport lądowo-morski

  to przewozy środków transportu lądowego (naczep, ciągników z naczepami, samochodów ciężarowych, wagonów kolejowych) promami morskimi. Przewozy te odbywają się za pomocą promów: samochodowych, pasażersko- samochodowych, kolejowych oraz pasażersko-samochodowo-kolejowych.

 • Transport lądowy

  Pod pojęciem transport lądowy mieszczą się wszystkie rodzaje transportu, które odbywają się na stałym podłożu, a więc na lądzie. Rozumie się przez to transport towarów na lądzie: po ulicach i szynach, a więc za pomocą samochodu ciężarowego, osobowego

 • Transport magazynowy

  to transport wewnętrzny w obrębie magazynu. Jest on związany z przyjęciem, składowaniem i wysyłką zapasów magazynowych. Podstawowymi urządzeniami transportowymi w nowoczesnych magazynach są: wózki jezdniowe, dźwignice, przenośniki, urządzenia ułatwiające

 • Transport multimodalny

  to jeden z elementów złożonego procesu transportowego rzeczy, w którym ładunki przemieszcza się przy pomocy różnych gałęzi transportu. Jest on najczęściej stosowanym rozwiązaniem w międzynarodowych przewozach jednostek ładunkowych w relacji door to door.

 • Transport pojazdów

  Jest to przewóz pojazdu przykładowo osobowego, ciężarowego, terenowego, typu van lub dostawczego na ciężarówce ze specjalną przyczepą do przewozu samochodów. Rodzaje transportu pojazdów W zakresie przewozu pojazdów rozróżnia się transport otwarty i zamknięty.

 • Transport ponadgabarytowy

  Podczas transportu ponadgabarytowego, zwanego także transportem nienormatywnym, są przewożone towary przekraczające standardową wysokość, szerokość czy długość dopuszczoną przez obowiązujące przepisy. Realizacja takiego transportu wymaga posiadania właściwego

 • Transport specjalny

  to transport ładunków specjalistycznych tj. niebezpiecznych, ciężkich, ponadgabarytowych, maszyn budowlanych i rolniczych.

 • Transport szynowo-drogowy („Piggyback”)

  to przewozy, w których na głównym odcinku przewozowym samochód ciężarowy z przyczepą lub bez, ciągnik z naczepą, sama naczepa, nadwozie wymienne wraz z umieszczonym w nim ładunkiem, korzysta z usługi przewozowej transportu kolejowego. Przewozy szynowo-drogowe

 • Transport towarów

  Pod pojęciem transport towarów rozumie się przewóz rzeczy za pomocą wszystkich środków transportu, jak np. samochodem ciężarowym, osobowym, koleją, statkiem lub samolotem. Rozróżnia się transport bliski i dalekobieżny. O transporcie bliskim mówi się,

 • Transport wartości pieniężnych

  to przewożenie lub przenoszenie wartości pieniężnych poza obiektami przedsiębiorcy lub innej jednostki organizacyjnej. Reguluje go Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać

 • Transport zwierząt (transport bydła)

  Pod pojęciem transport zwierząt lub też transport bydła rozumie się transport żywych zwierząt za pomocą samochodu ciężarowego, samochodu osobowego, kolei, statku bądź samolotu.

 • Transport ładunków ciężkich

  Podczas transportu ładunków ciężkich przewożone są szczególnie ciężkie towary.

 • Transport łamany

  to przewóz towarów przez co najmniej dwa różne środki transportowe pochodzące z tej samej gałęzi transportu.

 • Transport ścieków

  to charakterystyczny rodzaj przewozów. Wymaga on od przewoźników określonych uprawnień oraz posiadania odpowiedniego sprzętu. Także kierowcy transportujący ciekłe nieczystości muszą przestrzegać ustalonych prawem wymogów. Transport samochodowy ścieków

 • Transporty ekspresowe (pilne)

  W tym rodzaju transportu zlecenia przydzielane są krótkoterminowo i pod presją czasu. Dobra lub towary muszą zostać przetransportowane do miejsca docelowego w przeciągu określonego czasu, możliwie jak najszybciej. Często występują na rynkach spot.

 • Trasa i koszty - aplikacja od TIMOCOM

  Jest to aplikacja w Systemie Smart Logistics firmy TIMOCOM pozwalająca w szybki, prosty i intuicyjny sposób optymalnie zaplanować trasę transportu. Dzięki odpowiednim filtrom proponowana droga przejazdu będzie uwzględniała ograniczenia (np. tonażowe lub

 • TruckerFreunde e.V

  To forum przeznaczone głównie dla kierowców samochodów ciężarowych i ich znajomych. Niemieckojęzyczne forum zostało założone w 2003 roku i służy do wymiany interesujących tematów z branży transportowej między kolegami i koleżankami.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry