Ogólne Warunki Użytkowania

Kontakt z centralą

1. Informacje ogólne

(1) W odniesieniu do wszelkich dostaw i świadczeń wynikających z niniejszego stosunku umownego obowiązują wyłącznie określone poniżej warunki. Wszelkie postanowienia i warunki Użytkownika są niewiążące, nawet jeśli firma TIMOCOM nie zgłosi wobec nich wyraźnego sprzeciwu. Oferta firmy TIMOCOM skierowana jest wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu §14 BGB [niem. kodeksu cywilnego] w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.

(2) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia tych warunków na koniec każdego okresu rozliczeniowego. TIMOCOM zawiadomi Użytkowników o zmianie warunków umowy poprzez wyraźną informację na formularzu faktury lub wiadomość w platformie. Uznaje się, że Użytkownik wyraża zgodę na zmienione warunki, jeżeli nie sprzeciwi im się niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia. Opłacenie bez zastrzeżeń faktury przez Użytkownika uznaje się za wyrażenie przez niego zgody.

(3) Wyjaśnienia, uzupełnienia i zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli strony uzgodnią, że osoba trzecia (osoba prawna) będzie upoważniona do korzystania z TIMOCOM Marketplace, druga strona umowy udzieli tej osobie pełnomocnictwa do przyjmowania oświadczeń od firmy TIMOCOM.

(4) Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o osobach (np. Użytkownikach), określenie to odnosi się do osób wszystkich płci.

2. Przedmiot umowy

(1) TIMOCOM udostępnia Użytkownikowi prawo korzystania z platformy użytkowników (dalej: licencji) za okresową opłatą. Zakres licencji jest uzależniony od postanowień indywidualnej umowy. TIMOCOM może wg własnego uznania umożliwić Użytkownikowi dostęp do tej platformy (zwanej dalej Marketplace) poprzez oprogramowanie do zainstalowania, kombinację składającą się z nazwy użytkownika i hasła lub też poprzez interfejs do istniejącego środowiska sprzętowego i programowego Użytkownika. Funkcjonowanie Marketplace jest możliwe jedynie za pomocą podłączonych do internetu serwerów, które są dostępne online. Miejscem przekazania usług online jest wyjście routera należącego do centrum danych, na którego serwerach znajduje się Marketplace .

Wyjątek stanowią okresy, w których używane przez TIMOCOM serwery są niedostępne z przyczyn technicznych lub innych, na które firma TIMOCOM nie ma wpływu, lub gdy firma TIMOCOM, w celu dalszego spełniania świadczenia umownego, przeprowadza niezbędne prace konserwacyjne na serwerach, podczas których mogą wystąpić zakłócenia w dostępie. Firma TIMOCOM ograniczy planowane prace konserwacyjne i aktualizacje w miarę możliwości do dni weekendowych lub do czasu między godziną 18.00 a 07.30 (czasu środkowoeuropejskiego) w dni robocze. Firma TIMOCOM może tymczasowo ograniczyć lub wstrzymać świadczenie usług, jeśli wymagają tego wytyczne urzędowe lub przepisy prawa, albo jeśli jest to niezbędne w interesie zachowania integralności systemu lub ochrony danych.

(2) Jeśli firma TIMOCOM oferuje Użytkownikowi dostęp do Marketplace za pomocą oprogramowania, może ono być dostępne do pobrania na stronie internetowej firmy TIMOCOM lub w sklepie App Store® firmy Apple®, Google Play™ itp. Pobranie i instalacja oprogramowania nie są częścią usług świadczonych przez firmę TIMOCOM. Czynności te Użytkownik wykonuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Jeśli firma TIMOCOM udziela Użytkownikowi prawa dostępu na zasadzie rejestracji online przy użyciu loginu i hasła lub przez logowanie do sieci, firma TIMOCOM może określić wymogi wobec tworzonego hasła, powiązać indywidualne stanowisko dostępu do Marketplace z podanym przez Użytkownika własnym adresem mailowym lub zastosować lokalne zabezpieczenia, na przykład z wykorzystaniem istniejących technik uwierzytelniania systemu operacyjnego w urządzeniu końcowym Użytkownika.

(3) Wybór, zakup i stosowanie wymaganego sprzętu komputerowego, oprogramowania i łączy komunikacyjnych należy do obowiązków Użytkownika, który ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie. 

(4) Firma TIMOCOM jest uprawniona do dokonywania zmian w swoich produktach w ramach ich dalszego rozwoju i optymalizacji, o ile nie zostaną przez to ograniczone ich istotne parametry.

(5) TIMOCOM może przesyłać Użytkownikowi poprzez Marketplace powiadomienia dotyczące ofert, otrzymanych wiadomości lub transakcji. Firma TIMOCOM może ograniczyć liczbę takich powiadomień, czas ich wyświetlania oraz możliwość przechowywania.

3. Prawo użytkowania

(1) Zakres przyznanego na podstawie niniejszej umowy prawa użytkowania jest ustalany indywidualnie np. dla określonej liczby stanowisk osobistych (kont) z dostępem do Marketplace, dla określonej liczby transakcji lub dla określonego wolumenu przesyłanych danych dostępnego w każdym z ustalonych w umowie miejsc użytkowania w oddziale przedsiębiorstwa Użytkownika; prawo to nie może być przenoszone na osoby trzecie ani na inne miejsca użytkowania lub oddziały. W przypadku korzystania z prawa dostępu przy użyciu nazwy Użytkownika i hasła lub logowania do sieci dostęp dla tego Użytkownika jest w danym momencie możliwy wyłącznie na jednym koncie, niezależnie od używanego urządzenia końcowego lub przeglądarki (licencja konkurująca).

(2) Prawo użytkowania dotyczy wyłącznie wprowadzania i odczytywania w Marketplace informacji branżowych w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Wszystkie wprowadzane informacje muszą być zgodne z prawdą i możliwe do udokumentowania na żądanie firmy TIMOCOM. Nieaktualne lub zgromadzone dane należy usunąć, o ile przepisy prawa nie przewidują obowiązku ich przechowywania. Niedozwolone jest użytkowanie w następujących celach lub w związku z następującymi treściami:
a) wysyłanie niepożądanych wiadomości, np. spamu, zapytań masowych, ogólnych reklam i ofert różnych usług.
b) cele niezgodne z prawem, błędne informacje, oszustwa lub wprowadzanie w błąd.
c) naruszanie jakichkolwiek praw, w tym praw osobistych, prawa własności intelektualnej i prawa do prywatności osób trzecich.
d) tworzenie zbiorów danych, w szczególności takich, które umożliwiają tworzenie profili innych Użytkowników.
e) wprowadzanie kodów programowych, które wpływają na funkcje urządzenia końcowego lub oprogramowania.
f) wysyłanie treści, które utrudniają pracę lub szkodzą firmie TIMOCOM lub osobom trzecim, np. innym Użytkownikom, takich jak: wezwania do bojkotu, łańcuszki internetowe, stalking, groźby, zniewagi, oszczerstwa, dyskryminacja, okazywanie nienawiści, działania na szkodę firmy, uwagi natury seksualnej, treści zawierające brutalność, przemoc, terror lub nagość.
g) oferty usług, na które oferent nie posiada wymaganego urzędowego pozwolenia lub koncesji. 
h) treści, które naruszają obowiązujące prawo lub dobre obyczaje, lub do których przekazywania Użytkownik nie jest uprawniony.

(3) Dane z TIMOCOM Marketplace można ekstrahować wyłącznie za pomocą funkcji eksportu lub druku. Zautomatyzowane korzystanie z TIMOCOM Marketplace np. za pośrednictwem interfejsów, oprogramowania firm trzecich, botów, skryptów lub innych środków pomocniczych, które odbiegają od standardowych przeglądarek internetowych, takich jak: Chrome™, Firefox® czy Microsoft Edge®, wymaga pisemnej zgody firmy TIMOCOM.

Wszystkie oferty firmy TIMOCOM, które umożliwiają Klientowi nieograniczone użytkowanie za stałą cenę, podlegają zasadzie „fair use”. Dzięki tej zasadzie firma TIMOCOM chce umożliwić wszystkim Użytkownikom sprawiedliwe i pełnowartościowe korzystanie z Marketplace. Dlatego firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do podjęcia adekwatnych działań ograniczających prawa Użytkownika, jeżeli sposób, w jaki będzie on wykorzystywał zasoby firmy TIMOCOM, w większym niż nieznaczny stopniu zakłóci sprawiedliwy podział wydajności serwera, szerokości pasma lub pojemności pamięci. Takim adekwatnym działaniem może być np. ograniczenie liczby zapytań lub transakcji na minutę przysługującej na jedną licencję lub zmniejszenie ilości miejsca w pamięci.

(4) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do przerwania połączenia Użytkownika z Marketplace i usunięcia danych (także automatycznego), jeżeli zapobiegnie to lub położy kres naruszaniu punktu 3 (2), obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów. Powyższe obowiązuje także w sytuacji, gdy Użytkownik stwarza zagrożenie techniczne dla istnienia oprogramowania, aplikacji lub Marketplace. Zgłaszając firmie TIMOCOM treści, które Użytkownik uważa za niezgodne z prawem, Użytkownik winien przedstawić uzasadnienie. Po wysłaniu zgłoszenia Użytkownik otrzyma potwierdzenie. Użytkownik, który udostępnił wskazane treści na Marketplace, otrzyma wiadomość o zgłoszeniu na podany przez siebie adres mailowy. Po zakończeniu kontroli obie strony otrzymają e-mail z informacją o decyzji. Użytkownik, którego sprawa dotyczy, może sprzeciwić się tej decyzji, odpowiadając na otrzymany e-mail. Sprzeciw ten zostanie sprawdzony przez dział prawny firmy TIMOCOM. Po zakończeniu kontroli Użytkownik otrzyma e-mail z informacją o podjętej decyzji. Od wszystkich decyzji firmy TIMOCOM, o których mowa w niniejszym ustępie, Użytkownik może odwołać się do właściwego sądu. Ponadto użytkownicy mogą złożyć skargę do właściwego koordynatora usług cyfrowych na podstawie art. 53 niemieckiej ustawy o usługach cyfrowych (Gesetz für Digitale Dienste) w związku z podejrzeniem naruszenia tej ustawy.

(5) W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków umownych, w szczególności wynikających z punktu 3 (1), (2) lub (8), punktu 4 (1), punktu 5 (2) lub (4) lub punktu 7 (2) lub (3), a także w razie nieodstąpienia przez niego w żądanym terminie, mimo upomnienia, od naruszenia innych postanowień umowy, firma TIMOCOM jest zwolniona z obowiązku świadczenia usługi ("blokada"), zachowując jednak prawo do świadczenia wzajemnego. Jeśli blokada nałożona wskutek naruszenia przez Użytkownika umowy w sposób opisany w niniejszym ustępie trwa dłużej niż 14 dni, po tym okresie umowę uznaje się za przerwaną.

(6) Za każdy przypadek zawinionego naruszenia punktu 3 (1) lub (2) lub punktu 5 (2), (4) lub (5) Użytkownik zapłaci karę umowną w wysokości opłaty za dwanaście miesięcy użytkowania TIMOCOM Marketplace. Użytkownik jest uprawniony do udokumentowania, że szkoda poniesiona przez TIMOCOM jest mniejsza.

(7) Użytkownik zobowiązany jest poinformować firmę TIMOCOM o każdej istotnej zmianie dotyczącej jego przedsiębiorstwa wprowadzonej w rejestrze handlowym lub rejestrze działalności gospodarczej, natychmiast po wprowadzeniu zmiany. Dotyczy to w szczególności przekształceń spółek, zmian adresu, jak również wpisania lub usunięcia z dokumentów rejestrowych osób reprezentujących przedsiębiorcę.

(8) Obowiązkiem Użytkownika jest posiadanie aktualnych zezwoleń, ubezpieczeń, licencji i wpisów do odpowiednich rejestrów, niezbędnych dla jego działalności lub wymaganych przepisami prawa, oraz okazywanie ich firmie TIMOCOM na żądanie. 

3a. Prawo użytkowania Wyszukiwarki Firm

(1) Wyszukiwarka Firm umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, przeglądanie istniejących danych firmowych innych Użytkowników TIMOCOM Marketplace.

(2) Użytkownik może również wprowadzać do TIMOCOM Marketplace dane swojej firmy, które będą dostępne dla osób trzecich. Dostęp do szczegółowych danych firmowych osób trzecich Użytkownik otrzymuje po wprowadzeniu własnych szczegółowych danych firmowych.

(3) Udostępniane dane można wykorzystywać w zakresie typowym dla obrotu handlowego w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Kopiowanie bazy danych lub jej istotnych części jest zabronione przez prawo autorskie. Informujemy, że dane opublikowane przez Użytkownika na Marketplace, w tym także dane osobowe, są dostępne dla innych Użytkowników do pobierania i zapisywania. Poza ograniczeniem umownym firma TIMOCOM nie ma możliwości rzeczywistego wpływu na przechowywanie i wykorzystywanie danych przez Użytkownika ani na czas przechowywania.

(4) Dane powinny być stale aktualizowane. W przypadku gdy firma TIMOCOM otrzyma informacje o nieścisłościach albo nieprawidłowościach w danych Użytkownika, może poinformować go o zaistniałych błędach. Jeśli Użytkownik w ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji od firmy TIMOCOM nie poprawi albo nie uzupełni swoich danych, firma TIMOCOM może, choć nie ma takiego obowiązku, poprawić lub uzupełnić w imieniu i na odpowiedzialność Użytkownika te dane na podstawie wpisu w rejestrze handlowym lub rejestrze działalności gospodarczej.

(5) TIMOCOM zastrzega sobie prawo zablokowania danych Użytkownika, jak również dostępu Użytkownika do Wyszukiwarki Firm za naruszenie wyżej wymienionych punktów (3) i (4).

(6) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3b. Prawo użytkowania aplikacji Frachty i Przestrzenie Ładunkowe

(1) Aplikacje Frachty i Przestrzenie Ładunkowe umożliwiają Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, wprowadzanie do TIMOCOM Marketplace indywidualnych ofert przestrzeni ładunkowych i frachtów w międzynarodowym transporcie drogowym, a także wyszukiwanie istniejących ofert przestrzeni ładunkowych i frachtów.

(2) Wprowadzane dane muszą być poprawne, kompletne, zapisane zwykłą czcionką bez dodatkowych spacji ani innych znaków służących wyłącznie do wyróżnienia, a także muszą zawierać prawidłowe informacje umieszczone w przeznaczonych do tego polach. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania danych, które nie spełniają powyższych kryteriów lub zasad zawartych w punkcie 3 ustęp 2.

(3) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3c. Prawo użytkowania aplikacji Trasa i Koszty

(1) Aplikacja Trasa i Koszty umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, dostęp online do map i do funkcji obliczania tras. Wszystkie prezentowane mapy podlegają ciągłym modyfikacjom i nigdy nie odzwierciedlają w pełni sytuacji rzeczywistej. W związku z tym firma TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość treści map i innych danych. Obowiązek firmy TIMOCOM ogranicza się do przygotowania, opracowania i wizualizacji danych dla Użytkownika.

(2) Dane i informacje przedstawione w aplikacji Trasa i Koszty pochodzą od firm trzecich. Dlatego firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie nieprawidłowości danych dostarczonych jej przez firmę trzecią lub nieterminowego dostarczenia tych danych, chyba że Użytkownik udowodni winę firmy TIMOCOM.

(3) Aplikacja Trasa i Koszty może szeregować wyszukane cele na podstawie podanych nazw miejscowości lub kodów pocztowych. Możliwe jest także wyszukiwanie według innych nazw miejscowości lub na podstawie wielu haseł. Firma TIMOCOM nie gwarantuje, że program prawidłowo automatycznie wyszuka żądaną miejscowość. Firma TIMOCOM nie gwarantuje również poprawności ani kompletności wszystkich pokrewnych danych, tj. kodów pocztowych, numerów ulic i innych informacji uzupełniających. Mapy ulegają ciągłym modyfikacjom, w zależności od stanu techniki. Nie przewiduje się gwarancji w zakresie informacji, jak również bezbłędności i stanu map.

(4) Dane kartograficzne i inne pokrewne dane (zdjęcia satelitarne, informacje o opłatach drogowych, ograniczeniach w ruchu drogowym, punktach POI itp.) pochodzą od licencjodawców. Mapy, dane pokrewne i funkcje są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność firmy TIMOCOM lub jej licencjodawców i partnerów; ponadto są chronione umowami międzynarodowymi i innymi prawami kraju, w którym są używane. Firma TIMOCOM udziela Użytkownikowi nieprzenoszalnej i niewyłącznej sublicencji na korzystanie z map znajdujących się w produktach firmy TIMOCOM, wyłącznie do wewnętrznego użytku Użytkownika. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, rozkładania na części pierwsze, usuwania oraz zmiany w mapach, a także do tworzenia na ich podstawie innych produktów. Użytkownikowi nie wolno zmieniać kodu źródłowego, danych źródłowych lub struktury mapy w całości lub części. Nie można także próbować zmienić takiej struktury poprzez przekonstruowanie, rozłożenia na części pierwsze, dekompilację bądź inny sposób. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać produktów firmy TIMOCOM do prowadzenia własnej firmy usługowej, a także do innych celów, które wiązały by się z przerabianiem map przy udziale innych osób lub jednostek. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw własności, które w całości pozostają w posiadaniu firm przekazujących licencję. Nie wolno zmieniać, ukrywać ani usuwać umieszczonych na mapach informacji o prawach autorskich, pochodzeniu map lub zastrzeżeniu prawa własności.

(5) Jeżeli po zawarciu umowy dostawcy zewnętrzni podniosą ceny swoich usług, firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do odpowiedniego podniesienia opłat za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych licencji. Podwyżka cen wchodzi w życie po upływie 4 tygodni od otrzymania przez Użytkownika zawiadomienia o podwyżce ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Jeżeli opłata za użytkowanie aplikacji Trasa i Koszty w roku kalendarzowym zostanie podwyższona o więcej niż 10%, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym w terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia o podwyżce.

(6) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do modyfikowania, rozszerzania, usuwania i nowego kategoryzowania prezentowanych map i elementów danych według własnego uznania i w dowolnym momencie, włączając w to zmiany specyfikacji oprogramowania map i funkcji dodatkowych związanych z mapami. Firma TIMOCOM nie jest zobowiązana do zapewnienia lub samodzielnego przeprowadzania przeglądów technicznych, usuwania błędów, korekt (patch), aktualizacji (updates) lub poprawek (upgrades).

(7) Dodatkowo obowiązują następujące warunki dotyczące Użytkowników końcowych: (Warunki świadczenia usług firmy HERE) oraz Polityka prywatności: (Zasady ochrony prywatności firmy HERE dotyczące produktów i usług).

(8) Udostępnionych treści i funkcji nie wolno wykorzystywać do integracji z istniejącym systemem w pojeździe, do udoskonalenia działania czujników pojazdu ani do zautomatyzowania funkcji własnych pojazdu. ani do zautomatyzowania funkcji własnych pojazdu.

(9) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3d. Prawo użytkowania funkcji Monitoring Pojazdów

(1) Funkcja Monitoring Pojazdów umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, dostęp do funkcji telematycznej. Za jej pomocą Użytkownik może przesyłać do TIMOCOM Marketplace dane własnych pojazdów pochodzące z monitorowania satelitarnego i radiowego, na przykład dane dotyczące położenia dostarczane przez Global Positioning Systems (GPS), dane z urządzeń lokalizujących lub dane z czujników innych systemów pojazdów (proces określany dalej jako „upload”) i wyświetlać je bez ograniczeń oraz udostępniać innym Użytkownikom TIMOCOM Marketplace (zwanymi dalej upoważnionym) w sposób ograniczony czasowo. Funkcja Monitoring Pojazdów umożliwia również upoważnionemu wyświetlanie danych z systemów telematycznych zainstalowanych w pojazdach innych Użytkowników, jeżeli wcześniej zostało udzielone odpowiednie udostępnienie. Koniecznym warunkiem wyświetlania tych danych jest podpisanie umowy o upload z dostawcą systemu telematycznego oraz posiadanie licencji na korzystanie z funkcji Trasa i Koszty lub podobnego narzędzia do wyświetlania map, obsługiwanego przez interfejs (API) Zarządzanie Pojazdami firmy TIMOCOM.

(2) Użytkownik zobowiązuje się, o ile zdecyduje się na udostępnienie Upoważnionemu danych z systemu telematycznego, do zapewnienia ciągłości w dostarczaniu danych w uzgodnionym okresie, zgodnie z najnowszym stanem techniki. Użytkownik jest bezpośrednio odpowiedzialny za prawidłowe i punktualne przekazanie tych danych do firmy TIMOCOM.

(3) Używanie i przetwarzanie danych pochodzących z systemów telematycznych w obcych pojazdach, które nie są przez Użytkownika stale wynajmowane lub leasingowane, jest zabronione, o ile nie przebiega zgodnie z udostępnieniem omówionym w ustępie 1 między 2 Użytkownikami Marketplace. Dokonanie przez Użytkownika uploadu danych telematycznych podwykonawców, którzy świadczą dla niego usługi na stałe lub w regularnych odstępach czasu, wymaga zgody firmy TIMOCOM. W razie naruszenia postanowień niniejszego ustępu firma TIMOCOM jest upoważniona do zablokowania danych systemu telematycznego.

(4) Dane z systemów telematycznych mogą być używane wyłącznie do koordynowania zadań pojazdów lub systemów telematycznych w celach zgodnych z przeznaczeniem serwisu. Niedopuszczalne jest nadawanie systemom włączonym w serwisie telematycznym prawdziwych nazwisk osób (np. kierowców).

(5) Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik poinformuje wszystkie osoby wyposażone w system telematyczny o udzielonej przez siebie zgodzie na przetwarzanie danych przez firmę TIMOCOM, o rodzaju przetwarzanych danych, celu i okresie przetwarzania, o przedsiębiorstwach uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz o możliwości zakończenia przetwarzania danych.
W przypadku gdy prawo właściwe zobowiązuje Użytkownika do uzyskania zgody wszystkich osób wyposażonych w system telematyczny, Użytkownik zapewni, że wszystkie wymagane zgody lub ewentualnie ich alternatywy dopuszczone na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. porozumienie zakładowe) zostaną zawarte w formie pisemnej. Użytkownik ma obowiązek przechowywania odpowiednich dokumentów przez dwa lata od zakończenia umowy i przekazania ich na życzenie w oryginale firmie TIMOCOM.

(6) Jeżeli Użytkownik naruszy przepisy o ochronie danych, w szczególności te zawarte w ustępie 4 lub 5, firma TIMOCOM jest uprawniona do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem. Użytkownik zwalnia firmę TIMOCOM z wszelkich roszczeń, wynikających z nieprzestrzegania przez niego postanowień w sprawie ochrony danych, w szczególności tych wymienionych w ustępach 4 lub 5.

(7) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3e. Prawo użytkowania aplikacji Przetargi

(1) Przetargi umożliwiają Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, ogłaszanie przetargów na stałe zlecenia z obszaru transportu i logistyki dla wybranej przez siebie grupy docelowej (dalej: ogłaszający) lub składanie ofert dotyczących ogłoszonych przetargów (dalej: oferent). Przetargi umożliwiają Użytkownikowi opisywanie ofert, a także ich gromadzenie, opracowywanie i przesyłanie w ramach przygotowania do zawarcia na własną odpowiedzialność umów.

(2) Użytkownik otrzymuje prawo korzystania z Przetargów z chwilą wpłynięcia płatności za pierwszą fakturę wystawioną mu przez firmę TIMOCOM lub w momencie udzielenia mu dostępu do aplikacji przez firmę TIMOCOM.

(3) Przetarg nie jest wiążącą ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert; przetarg nie zobowiązuje do zawarcia umowy. Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że oferta cenowa dotyczy tylko konkretnej oferowanej przez niego usługi. Skuteczna umowa dochodzi do skutku dopiero po złożeniu zgodnego oświadczenia woli przez wystawcę ładunku i oferenta.

(4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez 1 miesiąc od zakończenia przetargu.

(5) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do weryfikacji ogłoszonych przetargów oraz ofert oferentów pod kątem ich zgodności z prawem, kompletności i zasadności przez maksymalnie 2 pełne dni robocze od momentu ich wprowadzenia. Oferta jest w szczególności wtedy uważana za niezgodną z prawem, gdy narusza obowiązujące prawo lub zakazy urzędowe, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Ofertę uznaje się za niekompletną, jeśli brakuje w niej istotnych części umowy lub informacji niezbędnych do wykonania umowy, np. o zezwoleniach lub licencjach. Oferta jest bezzasadna, jeżeli np. ma charakter głównie reklamowy lub dotyczy tylko pojedynczego transportu.

(6) Jeżeli firma TIMOCOM stwierdzi, nawet jeśli stanie się to dopiero w późniejszym czasie, że ogłoszeniodawca lub oferent naruszył postanowienia ustępu 5, firma TIMOCOM może usunąć ofertę z aplikacji Przetargi, wstrzymać ją lub nawet odmówić opublikowania, zachowuje jednak prawo do świadczenia wzajemnego.

(7) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do publikowania w aplikacji Przetargi ofert tylko takiego ogłoszeniodawcy, któremu kompetentna agencja informacji gospodarczej przyznała co najmniej przeciętną ocenę wypłacalności, i w odniesieniu do którego nie są znane żadne konkretne okoliczności, które zagrażałyby finansowej realizacji umowy. Przeciętna ocena solidności i wypłacalności odpowiada na przykład lepszemu wskaźnikowi niż 300 przyznanemu przez Creditreform e.V. w Niemczech, „B“ przez spółkę Euler Hermes Kreditversicherungs-AG lub „R“ przez spółkę Coface AG w Europie. Jeżeli ocena wypłacalności ogłoszeniodawcy spadnie w okresie ważności oferty poniżej wskazanej wartości lub jej ekwiwalentu, lub jeśli firma TIMOCOM otrzyma informację o konkretnych okolicznościach, które zagrażają późniejszej zapłacie za wykonanie usług, firma TIMOCOM może unieważnić ofertę w momencie poznania pogorszonej oceny lub zawiesić ją do momentu poprawienia wypłacalności.

(8) Firma TIMOCOM może uzależnić przekazanie ogłoszeniodawcy ofert na ogłoszony przetarg lub podsumowania przetargu od uregulowania przez ogłoszeniodawcę należności za ten przetarg wobec firmy TIMOCOM.

(9) Firma TIMOCOM udostępnia specjalny obszar na zapytania potencjalnych oferentów dotyczące konkretnego przetargu. Jeśli czas oczekiwania na odpowiedź na zapytanie będzie dłuższy niż 1 dzień roboczy, firma TIMOCOM może przedłużyć termin zakończenia przetargu o odpowiednią liczbę dni. Firma TIMOCOM zastrzega sobie również prawo do usunięcia wpisów sprzecznych z punktem 3 ustęp 2 niniejszych warunków.

(10) Za wszelkie dane i oferty Użytkownika w ramach przetargu, które firma TIMOCOM publikuje lub przekazuje poprzez aplikację Przetargi, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Firma TIMOCOM nie bierze odpowiedzialności za poprawność tych danych ani za wykonanie zawartych w ten sposób umów ani uzgodnień dotyczących poufności; firma TIMOCOM nie jest stroną umowy. Firma TIMOCOM nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych dotyczących oferentów ani za ich rzetelność, w szczególności wtedy, gdy zostali oni zaproszeni na życzenie ogłoszeniodawcy.

(11) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieprzekazania oferty oferenta, jeżeli dowie się, że możliwość wykonania danego zlecenia przez oferenta jest zagrożona, lub że ze względu na przepisy prawa lub wydaną decyzję organów władzy publicznej oferent nie może samodzielnie wykonać danego zlecenia. Firma TIMOCOM może również usuwać lub nie przekazywać ofert oferentów, którzy nie działają we własnym imieniu i na własny rachunek.

(12) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Alternatywnie, stosunek umowny ustanowiony na podstawie indywidualnego porozumienia w uzasadnionych przypadkach może kończyć się automatycznie wraz z zakończeniem przetargu bez potrzeby jego oddzielnego wypowiedzenia. Prawo użytkowania przysługujące oferentowi, który przez ogłaszającego został zaproszony do złożenia oferty, wygasa wraz z końcem terminu ważności ogłoszonego zlecenia bez konieczności oddzielnego wypowiedzenia, w innym przypadku wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wynikającego z istniejącej umowy licencyjnej.

3f. Prawo użytkowania aplikacji Magazyny

(1) Aplikacja Magazyny umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, oferowanie powierzchni magazynowych oraz przeglądanie ofert powierzchni magazynowych. Publikacja tych ofert jest możliwa zarówno w TIMOCOM Marketplace, jak również na ogólnie dostępnej stronie internetowej oraz innych platformach firmy TIMOCOM.

(2) Nieaktualne dane muszą być niezwłocznie usuwane. Wprowadzane dane muszą być kompletne, zapisane prostą czcionką, bez dodatkowych spacji lub innych, służących do wyróżnienia znaków, a także zawierać prawidłowe informacje umieszczone w przeznaczonych do tego polach. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania danych, które nie spełniają wymienionych kryteriów lub zasad opisanych w punkcie 3 ustęp 2.

(3) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3g. Prawo użytkowania Zamkniętej Giełdy Transportowej

(1) Zamknięta Giełda Transportowa umożliwia Użytkownikowi, o ile zostało to uzgodnione, tworzenie zamkniętych grup w obrębie Marketplace. W takiej Zamkniętej Giełdzie Transportowej wyłącznie Użytkownicy upoważnieni przez inicjatora grupy mogą wprowadzać wolne przestrzenie ładunkowe i oferty frachtów oraz wyszukiwać pośród oferowanych wolnych przestrzeni ładunkowych i frachtów w międzynarodowym transporcie drogowym.

(2) Za wybór autoryzowanych uczestników i zarządzanie nimi odpowiedzialny jest inicjator danej grupy. Korzystanie z Zamkniętej Giełdy Transportowej i uczestnictwo w niej może wymagać wykupu dalszych licencji.

(3) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3h. Prawo użytkowania interfejsów (API)

(1) Firma TIMOCOM może udostępnić Użytkownikowi interfejsy (API) zapewniające łączność pomiędzy używanymi przez Użytkownika systemami pochodzącymi od podmiotów trzecich a TIMOCOM Marketplace.

(1.1) Interfejs (API) Giełda Transportowa umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, wymianę danych pomiędzy stosowanym przez Użytkownika programem do zarządzania transportem a TIMOCOM Marketplace.

(1.2) Interfejs (API) Zarządzanie pojazdami umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, wymianę danych pomiędzy programem stosowanym przez Użytkownika a TIMOCOM Marketplace. Przepisy o ochronie danych obowiązujące w przypadku aplikacji Zarządzanie Pojazdami mają odpowiednie zastosowanie do danych telematycznych.

(1.3) Interfejs (API) Zlecenia Transportowe umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, wymianę danych pomiędzy stosowanym przez Użytkownika systemem pochodzącym od podmiotów trzecich a TIMOCOM Marketplace.

(1.4) Interfejs (API) Monitoring Przesyłek umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, wymianę danych pomiędzy stosowanym przez Użytkownika programem do zarządzania transportem a TIMOCOM Marketplace.

(1.5) Interfejs (API) Profile Firm umożliwia Użytkownikowi, o ile zostało to uzgodnione, przesyłanie danych firmowych Użytkowników Marketplace pomiędzy posiadanym przez Użytkownika systemem Enterprise Resource Planning lub podobnym oprogramowaniem a Marketplace. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń w zakresie formatu, objętości i ilości udostępnianych dokumentów. Warunkiem korzystania z tego interfejsu (API) jest nabycie kolejnych licencji na Marketplace.

(2) Niniejsza licencja nie obejmuje graficznego interfejsu Użytkownika. W celu przedstawienia zawartości Marketplace może być wymagane uzgodnienie kolejnych licencji. Użytkownik zapewni każdej z osób korzystających z interfejsu indywidualne konto dostępowe objęte licencją na korzystanie z TIMOCOM Marketplace. Osoba nieposiadająca indywidualnego konta dostępowego nie jest upoważniona do korzystania z interfejsu oraz TIMOCOM Marketplace ani nie może figurować jako kontakt do konkretnych transakcji.

(3) Za połączenie stosowanego przez Użytkownika systemu pochodzącego od podmiotów trzecich z interfejsem, a tym samym z Marketplace, odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik. Firma TIMOCOM może udzielić Użytkownikowi wsparcia poprzez przygotowanie opisu technicznego produktu. Opis techniczny produktu nie jest częścią niniejszej umowy. Nie ma gwarancji, że opis techniczny produktu będzie użyteczny dla osoby nieposiadającej wiedzy technicznej o interfejsach.

(4) Firma TIMOCOM zamierza ustawicznie rozwijać swoje interfejsy (API), co może mieć wpływ na ich kompatybilność z systemami zewnętrznymi. Rozwijając swój Marketplace, firma TIMOCOM dostosowuje się do aktualnego stanu techniki. W razie wprowadzenia nowej wersji interfejsu firma TIMOCOM poinformuje o tym Użytkownika. Na życzenie firma TIMOCOM wyśle Użytkownikowi aktualny opis techniczny interfejsu.
W terminie maksymalnie 6 miesięcy od wysłania przez firmę TIMOCOM pisemnego komunikatu Użytkownik dokona migracji do najnowszej wersji interfejsu.

(5) Za połączenie systemu podmiotów trzecich stosowanego przez Użytkownika z interfejsem, i tym samym z TIMOCOM Marketplace, odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik. Użytkownik musi zapewnić warunki techniczne do połączenia używanego przez siebie systemu podmiotów trzecich ze zmienionymi interfejsami. Obie strony zobowiązują się do zaimplementowania interfejsu (API) w sposób możliwie stabilny i niewymagający dużych nakładów. Ewentualne dostosowania i modyfikacje interfejsu (API) będą przeprowadzane przez firmę TIMOCOM na ile to możliwe tak, aby nie naruszać jego kompatybilności i tym samym zminimalizować konieczność dostosowań po stronie Użytkownika.

(6) O planowanej dezaktywacji interfejsu firma TIMOCOM poinformuje Użytkownika w formie pisemnej z 6-miesięcznym wyprzedzeniem.
Jeśli Użytkownik nie dokona koniecznych modyfikacji, funkcja może stać się dla niego niedostępna. Wówczas firma TIMOCOM jest zwolniona z obowiązku spełnienia świadczenia, nie tracąc jednak prawa do uzgodnionego świadczenia wzajemnego. Wyjątki od wskazanego wyżej czasu reakcji są możliwe w sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają wcześniejszego wprowadzenia modyfikacji, gdy konieczne są zmiany podyktowane względami bezpieczeństwa – mające chronić system Użytkownika lub TIMOCOM, lub gdy niezbędne jest dokonanie napraw dla przywrócenia określonego w umowie zakresu funkcji.

(7) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3i. Prawo użytkowania systemu zarządzania dokumentami

(1) TIMOCOM Marketplace zapewnia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, dostęp do systemu zarządzania dokumentami (zwanego dalej w skrócie „DMS”), przy pomocy którego Użytkownik może przesyłać własne dokumenty do Marketplace (proces określany dalej jako „upload”) oraz udostępniać je do wglądu innym użytkownikom. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń w zakresie formatu, objętości i ilości udostępnianych dokumentów. W przypadku uploadu należy uwzględnić dokumenty niezbędne w danym rodzaju działalności lub wymagane przepisami prawa.  

(2) Dokumenty przesyłane przez Użytkownika są zapisywane w postaci zaszyfrowanej na terenie UE. Autoryzowani Użytkownicy mogą pobierać dane przez download; prawa do dokumentów zachowuje Użytkownik, który je przesłał.

(3)DMS nie zastępuje elektronicznego archiwum danych, w szczególności nie zapewnia przechowywania dokumentów przez TIMOCOM w sposób nieograniczony czasowo ani zabezpieczający przed ich modyfikacją. Wszelkie obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji spoczywają wyłącznie na Użytkowniku. Z dniem zakończenia prawa użytkowania Użytkownik musi się liczyć z usunięciem dokumentów, bez uprzedniego powiadamiania go o tym.

(4) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3j. Prawo użytkowania aplikacji Zlecenia Transportowe

(1) Aplikacja Zlecenia Transportowe umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, upload, edycję, przesyłanie oraz wyświetlanie oświadczeń i dokumentów w celu zawarcia umowy transportowej z innym podmiotem. W tym celu Użytkownik TIMOCOM Marketplace może tworzyć szablony, edytować formularze, komentować oświadczenia i je zapisywać. Firma TIMOCOM może udostępniać Użytkownikowi zestawienia dotychczasowych transakcji.

(2) Innymi stronami umowy mogą być użytkownicy Marketplace oraz osoby trzecie, z którymi oferent ładunku nawiązał kontakt. Taka osoba trzecia nie otrzymuje poprzez przesłanie dokumentów lub oświadczeń własnego prawa do korzystania z TIMOCOM Marketplace.

(3) W formularzach niektóre dane mogą być z przyczyn technicznych ustawione domyślnie. Te domyślne ustawienia nie stanowią zalecenia firmy TIMOCOM. Użytkownik może sam na własną odpowiedzialność dopasować te dane do swoich potrzeb. Dokonanie przez Użytkownika indywidualnych ustawień wersji językowej w TIMOCOM Marketplace może wpłynąć na treść nagłówków i opisów w formularzu, który w efekcie może u nadawcy oświadczenia wyglądać inaczej niż u odbiorcy. Nagłówki i opisy w formularzach oraz ich tłumaczenia służą wyłącznie wygodzie Użytkownika i stanowią niewiążące propozycje sformułowań ze strony firmy TIMOCOM. Użytkownicy uzgodnią między sobą wspólną interpretację pojęć zawartych w nagłówkach i opisach formularza. Jako ustawienie domyślne dla dokumentu określanego jako „wiążący” służy język ustawiony przez stronę przygotowującą formularz.

(4) Użytkownik jest świadomy, że wydanie przez obu kontrahentów zgodnych oświadczeń woli dotyczących istotnych warunków transportu w aplikacji Zlecenia Transportowe jest równoznaczne ze skutecznym zawarciem umowy i potwierdzeniem zawartych w niej praw i obowiązków stron.

(5) Firma TIMOCOM może udzielić Użytkownikowi wsparcia w realizowaniu jego obowiązków związanych z przechowywaniem danych. W tym celu firma TIMOCOM może zbierać, zapisywać i przetwarzać dane związane z transakcją przez okres maksymalnie 10 lat. Odpowiedzialność za przestrzeganie ewentualnych obowiązków w zakresie przechowywania dokumentacji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. Aby umożliwić Użytkownikowi oddzielne przechowywanie danych, firma TIMOCOM oferuje funkcję eksportu danych. Firma TIMOCOM zastrzega sobie możliwość ograniczenia miejsca na zapisywanie transakcji Użytkownika zgodnie z zasadą fair use według punktu 3.(3) niniejszych OWU; przyznanie dodatkowego miejsca na zapis wymaga oddzielnych uzgodnień. Jeśli Użytkownik po zakończeniu umowy użytkowania zażąda dostępu do takich zapisanych danych lub ich wydania, firma TIMOCOM może udzielić takiego dostępu lub wydać dane dopiero po zapłaceniu przez Użytkownika rekompensaty w wysokości adekwatnej do nakładu pracy oraz po uregulowaniu ewentualnych jeszcze niezapłaconych należności wynikających z umowy licencyjnej.

(6) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3k. Prawo użytkowania cyfrowego inicjowania transportów

(1) Funkcja cyfrowego inicjowania transportów umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, wysłanie oferentowi ładunku propozycji cenowej i komentarza w TIMOCOM Marketplace.

(2) Propozycja cenowa opiera się na informacjach zawartych w ofercie i stanowi podstawę do negocjacji mających na celu zawarcie konkretnej umowy transportowej. Użytkownik składający propozycję cenową określa, przez jaki czas jest ona ważna. Jeśli strony przed upływem tego czasu nie osiągną porozumienia, mogą według własnego uznania kontynuować negocjacje lub je przerwać. W okresie ważności propozycji cenowej Użytkownik, który ją złożył, jest nią związany. Oferent nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji cenowej.

(3) W formularzach niektóre dane mogą być z przyczyn technicznych ustawione domyślnie. Te domyślne ustawienia nie stanowią zalecenia firmy TIMOCOM. Użytkownik może sam na własną odpowiedzialność dopasować te dane do swoich potrzeb. Dokonanie przez Użytkownika indywidualnych ustawień wersji językowej w TIMOCOM Marketplace może wpłynąć na treść nagłówków i opisów w formularzu, który w efekcie może u nadawcy oświadczenia wyglądać inaczej niż u odbiorcy. Nagłówki i opisy w formularzach oraz ich tłumaczenia służą wyłącznie wygodzie Użytkownika i stanowią niewiążące propozycje sformułowań ze strony firmy TIMOCOM. Użytkownicy uzgodnią między sobą wspólną interpretację pojęć zawartych w nagłówkach i opisach formularza. Jako ustawienie domyślne dla dokumentu określanego jako „wiążący” służy język ustawiony przez stronę przygotowującą formularz.

(4) W momencie akceptacji oferty przez zleceniodawcę zawarta zostaje wiążąca umowa na podstawie punktu 3j) (Zlecenia Transportowe).

(5) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3l. Prawo użytkowania Monitoringu Przesyłek

(1) Monitoring Przesyłek umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, wymienianie z innymi uprawnionymi Użytkownikami w TIMOCOM Marketplace rozszerzonych informacji o przesyłce, której dotyczy zlecenie transportowe. Możliwe jest wprowadzanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji o statusie przesyłki, dokumentów, współrzędnych GPS i innych danych. Użytkownik może przesyłać do wglądu informacje o przesyłce zaangażowanym podmiotom trzecim.

(2) W celu korzystania z aplikacji i wyświetlania treści TIMOCOM Marketplace może być konieczne uzyskanie kolejnych licencji.

(3) Firma TIMOCOM może według własnego uznania udostępniać Użytkownikowi informacje o przesyłce w Marketplace lub poza nim. Wszelkie informacje o przesyłce udostępniane w sposób zautomatyzowany przez firmę TIMOCOM, jej podwykonawców lub podmioty trzecie na podstawie informacji Użytkowników mają charakter niewiążący. 

(4) Monitoring Przesyłek nie zastępuje elektronicznego archiwum danych; w szczególności firma TIMOCOM nie zapewnia przechowywania dokumentów przez czas nieograniczony ani w formie zabezpieczonej przed modyfikacją. Do przestrzegania obowiązku przechowywania dokumentacji zobowiązany jest wyłącznie Użytkownik. Użytkownik musi się liczyć z usunięciem informacji bez uprzedniego powiadomienia po wygaśnięciu prawa użytkowania.

(5) Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik poinformuje wszystkie osoby, których dane dotyczą, o udzielonej przez siebie zgodzie na przetwarzanie danych przez firmę TIMOCOM, o rodzaju przetwarzanych danych, celu i okresie przetwarzania, o przedsiębiorstwach uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz o możliwości zakończenia przetwarzania danych.
W przypadku gdy prawo właściwe zobowiązuje Użytkownika do uzyskania zgody wszystkich osób, których dane dotyczą, Użytkownik zapewni, że wszystkie wymagane zgody lub ewentualnie ich alternatywy dopuszczone na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. porozumienie zakładowe) zostaną zawarte w formie pisemnej. Użytkownik ma obowiązek przechowywania odpowiednich dokumentów przez dwa lata od zakończenia umowy i przekazania ich na życzenie w oryginale firmie TIMOCOM.

(6) Jeżeli Użytkownik naruszy przepisy o ochronie danych, w szczególności te zawarte w ustępie 5, firma TIMOCOM jest uprawniona do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem. Użytkownik zwalnia firmę TIMOCOM z wszelkich roszczeń wynikających z nieprzestrzegania przez niego postanowień w sprawie ochrony danych, w szczególności tych wymienionych w ustępie 5.

(7) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3m. Prawo użytkowania aplikacji Zarządzanie Trasą

(1) Aplikacja Zarządzanie Trasą umożliwia Użytkownikowi, o ile umowa to przewiduje, wizualizowanie własnych tras i zleceń transportowych w formie kalendarza. Aplikacja ułatwia Użytkownikowi dyspozycję, ponieważ możliwe jest w niej łączenie przesyłek z własnymi pojazdami i kierowcami. 

Aplikacja Zarządzanie Trasą nie obejmuje kontroli przestrzegania ewentualnych warunków ramowych, np. przerw w czasie pracy kierowców lub faktycznej wykonalności zleceń.

(3) Aplikacja Zarządzanie Trasą może zawierać funkcję Moje Trasy, dzięki której Użytkownik może założyć w swoim panelu konto kierowcy. Za pośrednictwem tego konta Użytkownik może w razie potrzeby wymieniać się z kierowcą informacjami dotyczącymi np. transportów lub określonych kursów. Na koncie kierowcy można zapisać jego dane, np. nazwisko i informacje kontaktowe. Po zarejestrowaniu się kierowca może wyświetlać informacje, które zostały mu udostępnione, a także dodawać własne, takie jak status przesyłki, dokumenty, dane GPS oraz fotografie przesyłki.

(4) W celu korzystania z aplikacji i wyświetlania treści TIMOCOM Marketplace może być konieczne uzyskanie kolejnych licencji. Do wymiany informacji niezbędne są podłączone do internetu urządzenia końcowe oraz mogą być niezbędne dodatkowe programy pochodzące od zewnętrznych dostawców, np. komunikator, poczta elektroniczna lub przeglądarka internetowa.

(5) Aplikacja nie zastępuje elektronicznego archiwum danych; w szczególności firma TIMOCOM nie zapewnia przechowywania dokumentów przez czas nieograniczony ani w formie zabezpieczonej przed modyfikacją. Wszelkie obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji spoczywają wyłącznie na Użytkowniku. Z dniem zakończenia prawa użytkowania Użytkownik musi się liczyć z usunięciem dokumentów, bez uprzedniego powiadamiania go o tym.

(6) Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik poinformuje wszystkie osoby, których dane dotyczą, o udzielonej przez siebie zgodzie na przetwarzanie danych przez firmę TIMOCOM, o rodzaju przetwarzanych danych, celu i okresie przetwarzania, o przedsiębiorstwach uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz o możliwości zakończenia przetwarzania danych.
W przypadku gdy prawo właściwe zobowiązuje Użytkownika do uzyskania zgody wszystkich osób, których dane dotyczą, Użytkownik zapewni, że wszystkie wymagane zgody lub ewentualnie ich alternatywy dopuszczone na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. porozumienie zakładowe) zostaną zawarte w formie pisemnej. Użytkownik ma obowiązek przechowywania odpowiednich dokumentów przez dwa lata od zakończenia umowy i przekazania ich na życzenie w oryginale firmie TIMOCOM.

(7) Jeżeli Użytkownik naruszy przepisy o ochronie danych, w szczególności te zawarte w ustępie 6, firma TIMOCOM jest uprawniona do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem. Użytkownik zwalnia firmę TIMOCOM z wszelkich roszczeń wynikających z nieprzestrzegania przez niego postanowień w sprawie ochrony danych, w szczególności tych wymienionych w ustępie 6.

(8) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3n. Prawo korzystania z Zarządzania Pojazdami

(1) Dzięki Zarządzaniu Pojazdami Użytkownik może, o ile umowa to przewiduje, zapisywać w TIMOCOM Marketplace własne pojazdy i ich właściwości, np. rodzaj pojazdu, typ nadwozia, wyposażenie. Informacje te można łączyć z innymi aplikacjami i w nich wykorzystywać. Do korzystania z aplikacji i wyświetlania treści Marketplace może być konieczne uzyskanie kolejnych licencji.

(2) Aplikacja nie zastępuje elektronicznego archiwum danych; w szczególności firma TIMOCOM nie zapewnia przechowywania dokumentów przez czas nieograniczony ani w formie zabezpieczonej przed modyfikacją. Do przestrzegania obowiązku przechowywania dokumentacji zobowiązany jest wyłącznie Użytkownik. Z dniem zakończenia prawa użytkowania Użytkownik musi się liczyć z usunięciem dokumentów, bez uprzedniego powiadamiania go o tym.

(3) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3o. Prawo użytkowania Systemu Ocen

(1) System Ocen umożliwia Użytkownikowi, po zakończeniu transakcji, zamieszczenie w TIMOCOM Marketplace opinii o jakości usługi zrealizowanej przez innego Użytkownika. 

(2) Każdy z partnerów transakcji może ocenić drugiego kontrahenta, o ile transakcja została zrealizowana i nie została anulowana. Opinię można wystawić z reguły w okresie od podanego w zleceniu transportowym dnia realizacji dostawy do 44 dni po upływie podanego w zleceniu terminu zapłaty, jednak nie później niż po upływie 104 dni od terminu realizacji dostawy. Firma TIMOCOM zastrzega sobie możliwość przywrócenia 44-dniowego okresu na wystawienie opinii dla obu stron także w terminie późniejszym, jeśli zawarcie transakcji między Użytkownikami zostanie potwierdzone w inny sposób. Po upływie terminu ocena zostanie umieszczona w profilu Użytkownika.

(3) Każda opinia zawiera wyłącznie zdanie Użytkownika, który ją zamieścił; oceny nie oddają przekonań firmy TIMOCOM; firma TIMOCOM nie utożsamia się z ich treścią. Obowiązują w szczególności zasady punktu 3 ustęp 2 niniejszych OWU dotyczące zgodnego z prawem i sprawiedliwego postępowania we wzajemnych stosunkach.

(4) Firma TIMOCOM może według własnego uznania określić formę oddawanych opinii. Mogą to być np. gwiazdki przyznawane za jakość danego elementu usługi, gdzie 1 gwiazdka oznacza jakość niedostateczną, a 5 gwiazdek – bardzo dobrą. Firma TIMOCOM może według własnego uznania określić kategorie odpowiadające elementom usługi, które będą podlegały ocenie, np. dotrzymywanie ustaleń, komunikacja, dostępność, punktualność, obchodzenie się z towarem, udostępnianie dokumentów, moralność płatnicza.

(5) Gdy Użytkownik otrzyma kilka ocen za zrealizowane transakcje, firma TIMOCOM może wyświetlić w Marketplace średnią ocenę uzyskaną przez Użytkownika i jego firmę. Wyświetlana ocena może składać się z kilku elementów, takich jak: średnia ocen uzyskanych w każdej kategorii, liczba oceniających, różnica w ocenach otrzymanych jako usługodawca i wykonawca. Jeśli dla danej transakcji oceniony zostanie przynajmniej jeden element usługi, ocena może zostać wyświetlona na profilu Użytkownika.

(6) Każdy Użytkownik może jednorazowo poprosić kontrahenta o modyfikację dodanej oceny. Po otrzymaniu takiej prośby druga strona ma 7 dni na dokonanie modyfikacji. Po tym czasie zmiana jest niemożliwa. Prośba o modyfikację oceny wymaga uzasadnienia. Użytkownik, który otrzymał prośbę o modyfikację, nie może zmienić swojej oceny na gorszą.

(7) Firma TIMOCOM co do zasady nie zmienia ani nie usuwa opinii, chyba że w następujących sytuacjach wyjątkowych:
- Użytkownik nie zareagował na otrzymaną prośbę o modyfikację opinii, tymczasem wydane zostało wykonalne orzeczenie sądowe zobowiązujące go do zmiany oceny,
- obaj zainteresowani Użytkownicy zgodnie oświadczają, że ocena dotycząca zawartej przez nich transakcji powinna zostać usunięta,
- doszło do istotnej zmiany po stronie Użytkownika, np. do zmiany w zarządzie lub w strukturze właścicielskiej, 
- wszczęte zostało postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe, likwidacyjne lub inna procedura podobnego rodzaju. Opinia na profilu Użytkownika może zostać tymczasowo zablokowana, jeśli Użytkownik przedstawi wiarygodny dokument, np. sądowe zaświadczenie o sygnaturze akt sprawy, potwierdzający, że pomiędzy stronami toczy się postępowanie sądowe.

(8) W przypadku wielokrotnego naruszania przez Użytkownika postanowień niniejszego rozdziału, firma TIMOCOM może trwale ograniczyć jego prawo do zamieszczania opinii o innych Użytkownikach.

3p. Prawo korzystania z Business Partner Check

(1) Business Partner Check umożliwia Użytkownikowi porównywanie własnych dokumentów firmowych ze źródłami referencyjnymi. Po pomyślnym zakończeniu weryfikacji TIMOCOM może dodać widoczny atrybut "Verified Company" do profilu firmy użytkownika. Wyjaśnia się, że ten atrybut odnosi się wyłącznie do sprawdzonych dokumentów i nie zawiera żadnych oświadczeń ani zapewnień dotyczących innych cech lub właściwości użytkownika.

(2) Podkreślamy wyraźnie, że pozytywnie zakończony proces weryfikacji nie stanowi gwarancji, że osoba, z którą Użytkownik nawiązał kontakt, od której uzyskał dokumenty firmy przesłane do aplikacji, jest tożsama z osobą określoną w dokumentach firmy lub wskazaną jako jej upoważniony przedstawiciel. Nie gwarantujemy również, że osoba, z którą Użytkownik nawiązał kontakt, przynależy do przedsiębiorstwa określonego w tych dokumentach, ani też że jej tożsamość jest zgodna z tożsamością osoby określonej jako nadawca tych dokumentów. Informacje, które nie pochodzą z oficjalnych źródeł, np. w dokumencie firmowym, pochodzą od samej firmy. TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności za poprawność lub aktualność tych informacji. 

(3) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do ograniczenia według własnego uznania liczby zapytań weryfikacyjnych przypadających na jednego Użytkownika, a także do zastąpienia w dowolnym momencie źródeł referencyjnych innymi odpowiednimi źródłami.

(4) Poprzez przeprowadzenie procesu weryfikacji TIMOCOM nie gwarantuje zachowania w każdym indywidualnym przypadku należytej staranności kupieckiej. Użytkownik jest odpowiedzialny za podjęcie niezbędnych i odpowiednich kroków w celu dopilnowania spełnienia określonych przez siebie warunków.

(5) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może wypowiedzieć umowę w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli nie zostanie wcześniej wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

4. Opłata za użytkowanie

(1) Opłatę za użytkowanie należy uiszczać z góry na początku każdego okresu użytkowania. Płatność powinna wpłynąć do firmy TIMOCOM najpóźniej trzeciego dnia roboczego danego okresu. Faktury za świadczenia dodatkowe wykonane przez firmę TIMOCOM są płatne niezwłocznie. Koszty płatności w całości ponosi Użytkownik, z wyjątkiem sytuacji, do których znajdują zastosowanie przepisy prawa o płatnościach SEPA. Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, firma TIMOCOM jest uprawniona do sporządzania i przesyłania faktur drogą elektroniczną. Jeżeli Użytkownik nie poda właściwego adresu mailowego do cyfrowej wysyłki faktur lub zażąda przesyłania faktur w wersji papierowej, zostanie mu naliczona opłata dodatkowa w wysokości odpowiadającej powstałym z tego tytułu kosztom.

(2) Wyklucza się prawo Użytkownika do potrącenia lub wstrzymania płatności z tytułu roszczeń wzajemnych, chyba że chodzi o roszczenia bezsporne lub stwierdzone prawomocnym orzeczeniem.

(3) Jeżeli firma TIMOCOM udzieli Użytkownikowi rabatu w opłatach licencyjnych z tytułu przedpłaty za określony okres, to w przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika przed upływem tego okresu w trybie zwykłym rabat zostanie z mocą wsteczną anulowany. Powyższe obowiązuje także w przypadku wypowiedzenia umowy z ważnego powodu przez firmę TIMOCOM.

(4) Firma TIMOCOM ma prawo do adekwatnego podniesienia wysokości opłaty licencyjnej każdego roku, o ile strony nie uzgodniły za dany okres gwarancji cenowej. Firma TIMOCOM poinformuje Użytkownika w formie pisemnej o podwyżce ceny z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku, gdy podwyżka ceny wynosi więcej niż 5 % w stosunku do poprzedniego roku, klient ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy, w terminie 14 dni od momentu, w którym zaczyna obowiązywać wyższa cena. Utrata rabatu lub upłynięcie okresu, w którym obowiązywały warunki specjalne, nie stanowi podwyżki ceny w rozumieniu niniejszej klauzuli. Jednorazowe lub wielokrotne nieskorzystanie przez firmę TIMOCOM z prawa do podwyższenia ceny nie oznacza zrzeczenia się przez nią tego prawa. Przedpłata nie stanowi gwarancji ceny na zapłacony z góry okres.

5. Neutralność, prawa ochronne, poufność

(1) Licencja zapewnia Użytkownikowi dostęp do TIMOCOM Marketplace obok innych abonentów, bez prawa do przywilejów względem innych Użytkowników. Firma TIMOCOM zachowuje neutralność w stosunkach między załadowcami oraz firmami logistycznymi, spedycyjnymi i transportowymi.

(2) Niniejsza umowa licencyjna nie uprawnia do udzielania sublicencji ani do przekazywania osobom trzecim uzyskanych za pomocą TIMOCOM Marketplace możliwości dostępu do danych oraz możliwości użytkowania, w szczególności zaś nie uprawnia do wykorzystania oprogramowania stosowanego w Marketplace (dalej: oprogramowanie) do uzyskania własnych praw ochronnych w zakresie elektronicznego przetwarzania danych. Oprogramowanie i jego kod źródłowy są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność firmy TIMOCOM oraz jej licencjodawców. Są one również chronione umowami międzynarodowymi i innymi prawami kraju, w którym są użytkowane.

(3) Firma TIMOCOM może stosować w swoich produktach tzw. programy open source, które mogą podlegać osobnym regulacjom licencyjnym. Na życzenie TIMOCOM udostępni listę takich programów.

(4) Użytkownikowi nie przysługują bieżące konsultacje techniczne dotyczące oprogramowania, aktualizacje czy dodatkowe nośniki danych, w szczególności nie ma prawa dostępu do kodu źródłowego, nie może poddawać oprogramowania inżynierii wstecznej, deasemblacji ani modyfikacjom. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania oprogramowania do rozwijania innego oprogramowania, modyfikowania wersji czy też do tworzenia kopii dla osób trzecich, w tym dla innych Użytkowników. Do użytkowania oprogramowania poza powyższym zakresem, na przykład w formie kopii lub poprzez jednoczesne lub naprzemienne korzystanie z oprogramowania na różnych stanowiskach pracy lub dla różnych firm lub oddziałów, wymagane jest uzyskanie w formie pisemnej dodatkowych odpłatnych licencji. W ramach licencji opartej na logowaniu do sieci uprawniony Użytkownik może korzystać z Marketplace także ze swojego zgłoszonego mieszkania.

(5) W ramach współpracy Użytkownik przekazuje do TIMOCOM Marketplace m.in. swoje dane adresowe, informacje o umowie oraz współrzędne GPS. Z tych informacji firma TIMOCOM może czerpać wiedzę o konkretnych relacjach biznesowych Użytkownika, w tym identyfikować określonych klientów. Tego rodzaju informacje stanowią jednak tajemnicę handlową i są traktowane jako poufne, nawet jeśli nie są jako takie oznaczone.
Przepisy prawa pozwalają na wykorzystywanie danych do celów statystycznych oraz w celu dalszego rozwijania własnych produktów. Firma TIMOCOM nie wykorzystuje danych zgromadzonych w Marketplace do prowadzenia działalności konkurencyjnej jako dostawca usług logistycznych, spedycyjnych lub transportowych.

6. Rękojmia i odpowiedzialność

(1) Informacje zawarte w opisach produktu, prospektach i udostępnionych przez firmę TIMOCOM wskazówkach dla Użytkowników stanowią niezobowiązujące rekomendacje. Dalsza odpowiedzialność firmy TIMOCOM jest wykluczona. W szczególności TIMOCOM nie gwarantuje aktualności, poprawności i kompletności danych wprowadzanych przez innych Użytkowników oraz kompatybilności Marketplace ze środowiskiem sprzętowym występującym u Użytkownika lub z używanymi przez niego łączami komunikacyjnymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na aktualny stan techniki kompleksowe serwisy online, takie jak TIMOCOM Marketplace, nie mogą być całkowicie wolne od błędów. Dlatego firma TIMOCOM nie gwarantuje całkowitego braku błędów ani żadnego określonego poziomu dostępności Marketplace, a jedynie jego wolność od takich błędów oprogramowania, które w stopniu większym niż nieznaczny zakłóciłyby opisaną w umowie użyteczność Marketplace. Firma TIMOCOM dołoży wszelkich uzasadnionych z ekonomicznego punktu widzenia starań, by Marketplace był dostępny bez znacznych zakłóceń.

(2) Utworzone hiperłącza oraz treści stron internetowych podmiotów trzecich, do których odsyłają hiperłącza umieszczone w witrynie i na platformach firmy TIMOCOM, nie wchodzą w zakres świadczeń objętych umową. Nie służą one również do bliższego opisywania obowiązków wykonania świadczeń umownych. Utworzone hiperłącza ani strony dostępne poprzez te hiperłącza nie są stale kontrolowane, zatem firma TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość lub poprawność.

Jeśli klient zdecyduje się aktywować produkty, aplikacje, usługi, oprogramowanie, sieci, systemy, katalogi, strony internetowe, bazy danych lub informacje należące do podmiotów trzecich, skorzystać z dostępu do takich produktów albo ich używać (zwanych dalej łącznie „produktami podmiotów trzecich”), to zasady dostępu do takich produktów i ich używania regulują warunki, wykluczenia odpowiedzialności i wytyczne określone przez dany podmiot trzeci. Firma TIMOCOM nie rekomenduje korzystania z takich produktów podmiotów trzecich, nie ponosi za nie odpowiedzialności i nie udziela żadnych zapewnień co do jakiegokolwiek aspektu tych produktów. Firma TIMOCOM nie może zagwarantować (nieprzerwanej) dostępności produktów podmiotów trzecich. Firma TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności za faktyczne lub domniemane szkody i straty powstałe w związku z aktywacją, korzystaniem z dostępu lub używaniem produktów podmiotów trzecich przez klienta lub wynikające z faktu, że klient zaufał praktykom i procesom ochrony danych oraz innym zasadom określonym dla tych produktów przez oferujący je podmiot trzeci. Klient nieodwołalnie zrzeka się wszelkich roszczeń wobec firmy TIMOCOM w związku z takimi produktami podmiotów trzecich. „Komponenty wbudowane” to produkty, aplikacje, usługi, oprogramowanie, sieci, systemy, katalogi, strony internetowe, bazy danych i informacje pochodzące od podmiotów trzecich, pozyskiwane ze źródeł należących do tych podmiotów trzecich znajdujących się poza firmą TIMOCOM i udostępniane klientowi w Marketplace.

(3) Firma TIMOCOM nie odpowiada za szkody, które różni Użytkownicy mogą wyrządzać sobie wzajemnie, np. wskutek utraty danych lub błędów w transmisji danych. Firma TIMOCOM nie odpowiada za szkodliwe oprogramowanie ani za kody źródłowe (wirusy, trojany, robaki itp.), które mogą zostać wgrane przez Użytkownika do Marketplace lub przesłane w załącznikach do ofert lub ich opisach i stamtąd się rozprzestrzeniać. Użytkownik odpowiada bezpośrednio za nieprzesyłanie takiego szkodliwego oprogramowania.

(4) TIMOCOM nie jest partnerem umów zawieranych za pomocą Marketplace ani pośrednikiem w ich zawieraniu, ani też doręczycielem odnoszących się do nich oświadczeń. Z tego powodu firma TIMOCOM nie gwarantuje prawidłowego wykonania umów zawartych przez Użytkowników, osiągnięcia przez nich jakichkolwiek celów ekonomicznych ani ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem z zaakceptowanych produktów. Użytkownik w ramach własnego obowiązku zachowania staranności weryfikuje poprawność danych i informacji przekazywanych mu przez osoby trzecie. Wysyłane lub wyświetlane przez Użytkowników za pośrednictwem Marketplace wiadomości nie przedstawiają oświadczeń ani opinii TIMOCOM; TIMOCOM nie utożsamia się z nimi ani nie czyni ich własnymi. TIMOCOM nie gwarantuje, że wysłana poprzez Marketplace wiadomość lub powiadomienie dotrą do celu i że Użytkownik, do którego były zaadresowane, je otrzyma i przeczyta. Firma TIMOCOM nie gwarantuje też, że osoba podana jako nadawca lub odbiorca wiadomości lub powiadomienia faktycznie nim jest.

(5) Użytkownik zwalnia TIMOCOM z wszelkich zobowiązań powstających przez użytkowanie Marketplace niezgodnie z jego przeznaczeniem przewidzianym w niniejszej mowie. Firma TIMOCOM zawiera także z innymi Użytkownikami porozumienia o zbliżonej treści; jeśli zajdzie taka potrzeba, firma TIMOCOM (po zaspokojeniu mających pierwszeństwo własnych roszczeń o odszkodowanie) przeleje na Użytkownika ewentualnie istniejące roszczenia odszkodowawcze wobec innych Użytkowników w celu pokrycia szkody. Użytkownik zwolni firmę TIMOCOM od wszelkich roszczeń i kar zgłaszanych przez innych Użytkowników, organy państwowe lub inne podmioty trzecie, wynikających z wykorzystywania przez Użytkownika Marketplace do oferowania i świadczenia usług, na które nie posiada on wystarczających zezwoleń, ubezpieczeń, licencji itp., lub nie może ich okazać na żądanie firmy TIMOCOM w ciągu 1 tygodnia. Powyższe odnosi się także do kosztów pomocy prawnej. W razie zgłoszenia tego rodzaju roszczeń firma TIMOCOM niezwłocznie poinformuje o tym Użytkownika.

(6) Niebezpieczeństwo nieudanego lub błędnego przesłania danych przechodzi na Użytkownika, gdy tylko dane opuszczą obszar wpływu firmy TIMOCOM.

(7) Przewidziane niniejszą umową ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczące szkód poniesionych przez Użytkownika nie obowiązują w przypadkach:
a) szkód wynikających z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, którego dopuściła się firma TIMOCOM lub osoba działająca w jej imieniu,
b) zawinionego niespełnienia przez firmę TIMOCOM lub osobę działającą w jej imieniu istotnego postanowienia umowy, które powinno zostać spełnione zgodnie z treścią i celem umowy lub którego spełnienie jest warunkiem realizacji umowy i którego spełnienia druga strona ma prawo oczekiwać,
c) niezależnej od winy odpowiedzialności firmy TIMOCOM przewidzianej przepisami prawa, np. wynikającej z ustawy o odpowiedzialności za produkt lub z udzielonej gwarancji,
d) prawnej odpowiedzialności firmy TIMOCOM lub osób działających w jej imieniu za spowodowanie utraty życia lub uszczerbku na ciele lub zdrowiu.
(8) Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność firmy TIMOCOM ogranicza się do typowych szkód dających się przewidzieć w momencie zawarcia umowy, spowodowanych:
a) rażącym niedbalstwem, którego dopuścił się pracownik niższego szczebla działający w imieniu firmy TIMOCOM (niem. einfacher Erfüllungsgehilfe) – w przypadkach, o których mowa w powyższym ustępie 7 a),
b) zwykłym niedbalstwem – w przypadkach, o których mowa w powyższym ustępie 7 b).
Za utratę danych i programów, do której doszło w związku z użytkowaniem Marketplace w przypadkach przedstawionych w powyższym ustępie 7 lit. a) i b), oraz za odzyskanie tych danych i programów, firma TIMOCOM odpowiada tylko wtedy, gdy Użytkownik nie mógł zapobiec utracie przez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, np. przez regularne zapisywanie danych.

(9) Części TIMOCOM Marketplace oznaczone jako „BETA”, „wersja BETA”, “Prototyp” lub „TIMOCOMLabs” („składnik BETA”) stanowią produkty niedokończone pod względem ich przydatności w codziennej pracy, posiadające co prawda wszystkie potrzebne funkcje, lecz ograniczone pod względem pełnej wydajności, kompatybilności i stabilności. Doświadczenie pokazuje, że przed opublikowaniem nowego oprogramowania nie sposób dokonać symulacji wszystkich środowisk sprzętowych i programowych bądź zachowań Użytkowników. Z tego powodu firma TIMOCOM udostępnia wersje BETA jedynie do niezobowiązujących celów testowych, dzięki którym Użytkownik może przekazać firmie swoją opinię. Pełna wydajność, a także bezbłędne działanie programu nie mogą zostać zagwarantowane. Użytkownik uznaje, że firma TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie, a także nie odpowiada za utratę możliwości użytkowania Marketplace, utratę danych, szkody (także następcze) spowodowane wadami lub utratę zysków. Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania części Marketplace w wersji BETA Użytkownik dokona kompletnego zabezpieczenia swojego lokalnego systemu oraz danych. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do wycofania takiej części w dowolnym momencie według własnego uznania i bez wcześniejszego powiadomienia.

(10) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie ze swojego dostępu do Marketplace i danych przesyłanych za jego pośrednictwem, powstrzymuje się od wszelkich nadużyć i nie podejmuje prób nieuprawnionego pozyskiwania informacji przez siebie lub osoby trzecie oraz ingerowania w systemy Marketplace. W przeciwnym razie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za powstałe koszty, łącznie z nakładami poniesionymi przez firmę TIMOCOM na konieczne kontrole sprzętu lub usunięcie wad i usterek leżących w zakresie odpowiedzialności Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować firmę TIMOCOM o zaistniałym nieuprawnionym dostępie osób trzecich do jej produktów, o innych znanych mu lub domniemanych naruszeniach bezpieczeństwa danych lub o zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeniach związanych z użytkowaniem przez niego Marketplace oraz o roszczeniach względem firmy TIMOCOM. Użytkownik podejmie także niezwłocznie i na własny koszt wszystkie inne działania służące wyjaśnieniu sprawy, zwłaszcza jeżeli zostanie do tego wezwany przez firmę TIMOCOM, a działania te nie będą wymagały nadmiernych nakładów, by zapewnić skuteczną obronę praw firmy TIMOCOM.

(11) Użytkownik gwarantuje firmie TIMOCOM, że wszyscy jego pracownicy i inne osoby działające na jego zlecenie są zatrudnione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa; Użytkownik zwalnia firmę TIMOCOM od wszelkiej odpowiedzialności, kar oraz kosztów pomocy prawnej w tym zakresie. Użytkownik zapewnia firmę TIMOCOM, że wszystkie swoje usługi świadczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a na żądanie firmy TIMOCOM niezwłocznie przedstawi odpowiednie dokumenty.

(12) Wszelkie roszczenia przeciwko firmie TIMOCOM o naprawienie szkody, o których mowa w niniejszym ustępie, wynikające z wad Marketplace, ulegają przedawnieniu po upływie jednego roku od dnia przyznania licencji. Wszelkie inne roszczenia o naprawienie szkody ulegają przedawnieniu po upływie 2 lat od ich powstania. W przypadkach działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa firmy TIMOCOM stosuje się przepisy ustawowe.

7. Reklamacje


(1) Jeżeli TIMOCOM otrzyma informacje na temat Użytkownika, według których Użytkownik w sposób zawiniony naruszył swoje obowiązki wynikające z umowy przewozu, niniejszej umowy lub obowiązującego prawa (dalej: skarga), TIMOCOM jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do przekazania takiej skargi z podaniem danych składającego skargę lub bez ich podawania właściwemu Użytkownikowi lub, po wysłuchaniu i weryfikacji jego argumentów, innym Użytkownikom.

(2) Użytkownik, przeciwko któremu skierowana jest skarga (dalej: adresat skargi), zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od otrzymania pisemnego zawiadomienia o skardze, zająć pisemne stanowisko wobec TIMOCOM i odpowiedzieć na skargę lub przynajmniej uzasadnić ewentualny dłuższy czas potrzebny mu do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

(3) Jeżeli posądzony nie zdoła w swoim stanowisku dowieść bezzasadności zawartego w skardze zarzutu, firma TIMOCOM może, choć nie jest do tego zobowiązana, wezwać posądzonego do przedstawienia swoich dowodów w terminie kolejnego tygodnia. Firma TIMOCOM może zrezygnować z takiego wezwania, jeśli z okoliczności sprawy wynika, że byłoby to dla niej nadmiernym obciążeniem.

(4) Prawa wynikające z powyższych ustępów 2 i 3 w połączeniu z prawem do zablokowania usług lub wypowiedzenia umowy istnieją wyłącznie w interesie firmy TIMOCOM. Jeżeli firma TIMOCOM nie skorzysta z tych praw, wyklucza się jej odpowiedzialność wobec pozostałych Użytkowników.

(5) Firma TIMOCOM nie jest zobowiązana do weryfikowania otrzymanych skarg.

(6) Użytkownik wskaże swojego kwalifikowanego przedstawiciela, który będzie uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z umową oraz do przyjmowania i wydawania oświadczeń. Firma TIMOCOM może, lecz nie musi, odrzucić oświadczenia innych osób z przedsiębiorstwa Użytkownika.

8. Wypowiedzenie umowy w trybie nadzwyczajnym, okres ważności licencji, postanowienia ogólne


(1) Okres obowiązywania prawa użytkowania zależy od indywidualnie uzgodnionej licencji. W okresie bezpłatnego testowania każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

(2) Każda ze stron jest uprawniona do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli istnieje ku temu ważny powód. Ważny powód wypowiedzenia umowy przez firmę TIMOCOM w trybie nadzwyczajnym zachodzi szczególnie wtedy, gdy:
a) Użytkownik stanie się niewypłacalny lub grozi mu niewypłacalność,
b) oddalony zostanie wniosek o upadłość Użytkownika ze względu na brak masy lub Użytkownik musi złożyć zapewnienie z mocą przyrzeczenia,
c) Użytkownik w sposób zawiniony naruszy postanowienia niniejszych OWU, zagrażając osiągnięciu celu umowy lub uprawniając firmę TIMOCOM do zastosowania blokady usług zgodnie z punktem 3 ustęp 4 lub 5,
d) Użytkownik popadnie w zwłokę w zapłacie kwoty, która odpowiada miesięcznej opłacie za użytkowanie przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych lub przekroczy dwa terminy płatności z rzędu,
e) stosunki własnościowe w przedsiębiorstwie Użytkownika zmienią się o 25% lub więcej, a także gdy spółka będzie reprezentowana przez innych przedstawicieli ustawowych niż w chwili zawarcia umowy,
f) Użytkownik, jego przedstawiciel ustawowy, wspólnik lub powiązane z nim przedsiębiorstwo rozpocznie działalność konkurencyjną wobec firmy TIMOCOM.

(3) Prawo użytkowania usług obowiązuje od momentu ich aktywacji przez firmę TIMOCOM, a kończy się z wygaśnięciem stosunku umownego.

(4) W momencie wygaśnięcia umowy Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie usunąć zainstalowane oprogramowanie z komputera, z wykluczeniem wszelkich praw do jego zatrzymania, oraz zaprzestać użytkowania TIMOCOM Marketplace w jakikolwiek sposób. Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać dalszego przesyłania danych do interfejsu.

(5) Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem publicznoprawnego majątku odrębnego w rozumieniu § 310 ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), lub jeśli nie stosuje się do niego żadne miejsce właściwości sądu na terenie Niemiec, jako miejsce spełnienia świadczenia i właściwości sądowej ustala się Düsseldorf. Obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem zastosowania konwencji CISG.

(6) Jeśli firma TIMOCOM przekazuje Użytkownikowi tłumaczenie tej umowy lub jej części na inny język, a w tłumaczeniu wystąpią sprzeczności lub rozbieżności w stosunku do oryginału, decydująca i wiążąca prawnie pozostaje oryginalna niemiecka wersja językowa.

(7) Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszej umowy stałyby się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia uzgodni się skuteczne postanowienie, które będzie najbardziej odpowiadało celowi nieskutecznego postanowienia.

9. Ochrona danych

(1) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych technicznych przez firmę TIMOCOM w celu identyfikacji i przyporządkowania Użytkownika, dla zagwarantowania bezpieczeństwa danych oraz dla poprawy transmisji danych. Takimi danymi technicznymi mogą być, w zależności od urządzenia docelowego: używany system operacyjny, rozdzielczość ekranu, przeglądarka, ID procesora i jego szybkość oraz pamięć fizyczna, a także dane, które zależnie od okoliczności umożliwiają identyfikację osoby, takie jak adres IP i MAC, nazwa urządzenia, DNS domeny, ścieżka instalacyjna, nazwa Użytkownika, ustawienia języka, pliki cookie i dane telematyczne.
Ponadto firma TIMOCOM przetwarza podczas instalacji i użytkowania Marketplace dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, adres e-mail, dane kontaktowe, przyporządkowanie Użytkownika do przedsiębiorstwa i podane informacje dotyczące znajomości języka, wprowadzane dane, powiadomienia oraz informacje, które Użytkownik samodzielnie udostępnił osobom trzecim przy tworzeniu swojego profilu lub podczas użytkowania aplikacji do obsługi Marketplace. Dane te są wykorzystywane przez firmę TIMOCOM do następujących celów:
- udostępnienie i utrzymanie uzgodnionej usługi
- realizacja transakcji inicjowanych przez Użytkownika
- weryfikacja tożsamości Użytkownika
- zapewnienie przestrzegania niniejszych Warunków Użytkowania
- spełnienie obowiązków przewidzianych przepisami prawa lub wykonalnych decyzji organów publicznych lub sądów.
Okres przechowywania tych danych uzależniony jest od czasu trwania i celu danej umowy, o ile podmiot przetwarzający nie posiada nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu lub przepisy prawa nie przewidują odmiennych okresów przechowywania danych.

(2) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę TIMOCOM jego danych firmowych dla celów zawarcia i realizacji umowy, jak również na pozyskiwanie przez firmę TIMOCOM informacji na temat Użytkownika w renomowanych wywiadowniach gospodarczych.

(3) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę TIMOCOM jego danych osobowych w celu realizacji umowy licencyjnej lub złożonych przez niego zamówień serwisowych oraz na przekazywanie tych danych spółkom zależnym lub partnerskim firmy TIMOCOM. Spółki te mogą się zmienić. Obecnie są to:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., CPI City Center, Špitálské nám. 3517/1a, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Wymienione wyżej przedsiębiorstwa przetwarzają dane Użytkowników wyłącznie w imieniu i na zlecenie firmy TIMOCOM oraz są zobligowane do przestrzegania przepisów o ochronie danych. Firma TIMOCOM może ponadto przekazać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w związku z wykonywaniem przepisów prawa lub wykonalnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego, a także w celu zapobiegania czynom karalnym lub naruszeniom niniejszej umowy licencyjnej. Firma TIMOCOM może w celu osiągnięcia celu umowy przetwarzać i przekazywać osobom trzecim dane, które nie pozwalają na identyfikację osoby, np. dane zanonimizowane lub dane przeznaczone dla osób trzecich.

Firma TIMOCOM wprowadziła odpowiednie zabezpieczenia techniczne oraz przyjęła w umowach zawartych z wszystkimi Użytkownikami postanowienia mające zapobiec wykorzystywaniu danych pochodzących z Marketplace do celów innych niż przewidziane w umowie oraz nie dopuścić do przekazywania tych danych osobom trzecim. Biorąc pod uwagę aktualny stan techniki, nie da się zagwarantować stuprocentowej pewności, że żaden z Użytkowników mimo to nie udostępni danych osobom trzecim. Użytkownik przyjmuje powyższe do wiadomości, a w razie powzięcia informacji o takim zdarzeniu niezwłocznie powiadomi o nim firmę TIMOCOM.

(4) Użytkownik może w dowolnym momencie żądać bezpłatnego wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę TIMOCOM oraz ma prawo do ich sprostowania i usunięcia. Może także zażądać ograniczenia przetwarzania danych, zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania oraz zażądać przeniesienia danych, o ile spełnione są odpowiednie warunki przewidziane prawem o ochronie danych. Użytkownicy mogą kierować pytania dotyczące ich praw oraz oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie pod następujący adres:

TIMOCOM GmbH
Datenschutzbeauftragter [Inspektor Ochrony Danych]
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-mail: datenschutz(at)timocom.com

Cofnięcie lub ograniczenie zgody nie ma wpływu na istnienie umowy oraz obowiązek dokonania przez Użytkownika opłaty. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w razie cofnięcia przez niego zgody lub w razie ograniczenia przetwarzania danych firma TIMOCOM może utracić możliwość dalszego udostępniania mu Marketplace.

Jednocześnie Użytkownik może złożyć skargę do właściwego dla firmy TIMOCOM organu nadzorczego. Jest nim Krajowy Inspektor ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z Marketplace zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania podczas przetwarzania danych za pomocą Marketplace wszystkich mających zastosowanie przepisów o ochronie danych. Użytkownik zwalnia firmę TIMOCOM z wszelkich roszczeń wynikających z nieprzestrzegania przez niego przepisów o ochronie danych, postanowień niniejszej umowy lub innych przepisów prawa.

(6) Przed rozpoczęciem użytkowania TIMOCOM Marketplace Użytkownik poinformuje wszystkie osoby, na które użytkowanie przez niego Marketplace może mieć wpływ, o udzieleniu przez niego firmie TIMOCOM zgody na przetwarzanie danych, o rodzaju przetwarzanych danych, celu i okresie przetwarzania, o przedsiębiorstwach uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz o możliwości zakończenia przetwarzania danych. W przypadku, gdy prawo właściwe zobowiązuje Użytkownika do uzyskania zgody wszystkich osób, na które użytkowanie przez niego Marketplace może mieć wpływ, Użytkownik upewni się, że wszystkie wymagane zgody lub ewentualnie ich alternatywy dopuszczone przez obowiązujące przepisy prawa (np. porozumienie zakładowe) zostały zawarte w formie pisemnej. Użytkownik ma obowiązek przechowywania odpowiednich dokumentów przez dwa lata od zakończenia umowy i przekazania ich na życzenie w oryginale firmie TIMOCOM.

(7) Firma TIMOCOM informuje, iż zgodnie z § 31 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) informacje o nieregulowaniu przez Użytkownika należnych zobowiązań wynikających z umowy zostaną zgłoszone do SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, o ile spełnione zostaną warunki do wypowiedzenia stosunku umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu zaległości płatniczych, a należność nie zostanie uregulowana mimo upływu wyznaczonego terminu płatności. Dalsze informacje na temat SCHUFA są dostępne pod adresem: www.meineSCHUFA.de.

§ 1 Usługa


1. Usługa firmy TIMOCOM GmbH polega wyłącznie na udzieleniu zleceniodawcy wsparcia w wyegzekwowaniu zapłaty za fakturę. Firma TIMOCOM może według własnego rzetelnego uznania wezwać dłużnika do zajęcia stanowiska lub do zapłacenia zaległej należności.

2. Firma TIMOCOM nie gwarantuje skuteczności swojej interwencji.

3. Interwencję firmy TIMOCOM uznaje się za skuteczną, jeśli w jej efekcie dłużnik dokona wpłaty, zapisu na rachunku lub potrącenia, chyba że zleceniodawca w terminie 2 tygodni po zapowiedzianym terminie płatności przedstawi firmie TIMOCOM dowód, że dana należność nie została uregulowana. Zleceniodawca zobowiązuje się do poinformowania firmy TIMOCOM w terminie 3 dni o wszelkich otrzymanych wpłatach, zapisach na rachunku lub potrąceniach z tytułu przedmiotowej należności.

4. Zleceniodawca może w każdej chwili skorzystać dodatkowo z innych środków w celu ściągnięcia swoich należności.

§ 2 Wynagrodzenie


1. Zleceniodawca zapłaci firmie TIMOCOM opłatę manipulacyjną w wysokości 25,00 EUR. Jeśli interwencja okaże się skuteczna, firma TIMOCOM naliczy zleceniodawcy premię, na której poczet zaliczy opłatę manipulacyjną. Zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o wynagrodzeniach adwokackich (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz, RVG) wysokość prowizji jest zależna od waluty i kwoty wierzytelności – informacje na ten temat są dostępne w zakładce Międzynarodowy Serwis Inkaso firmy TIMOCOM.

2. Jeśli interwencja nie przyniesie skutku lub zostanie zakończona z przyczyn niezależnych od firmy TIMOCOM, firma TIMOCOM zachowuje prawo do wynagrodzenia za już wykonane czynności.

3. Firma TIMOCOM może pobrać kwotę faktury wraz z innymi fakturami, jeśli zleceniodawca wcześniej ustanowił na rzecz firmy TIMOCOM polecenie zapłaty. Zleceniodawca udziela firmie TIMOCOM pełnomocnictwa do obciążania swojego konta firmowego bezsporną kwotą faktury.

§ 3 Rozpoczęcie i zakończenie umowy


1. Zleceniodawca jest związany swoją ofertą zlecenia przez 3 dni robocze. Umowę uważa się za zawartą po przyjęciu zlecenia przez firmę TIMOCOM. Przyjęcie zlecenia nie wymaga szczególnej formy i może być w szczególności dokonane w sposób dorozumiały. Umowę uważa się za zawartą w szczególności wówczas, gdy firma TIMOCOM w wyżej wymienionym terminie rozpocznie badanie zasadności roszczenia lub podejmie udokumentowaną interwencję u dłużnika.

2. Zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Jednak jeśli firma TIMOCOM już interweniowała u dłużnika, zleceniodawca jest nadal zobowiązany do udzielania informacji o ewentualnej zapłacie zleconych do interwencji należności, a firma TIMOCOM zachowuje prawo do uzgodnionego wynagrodzenia.

3. Prawo obu stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę obowiązków pozostaje nienaruszone.

4. Jeżeli zleceniodawca w czasie trwania przedmiotowego zlecenia interwencji utraci swój status klienta firmy TIMOCOM, zarówno zleceniodawca, jak i firma TIMOCOM mogą odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym.

5. Jeżeli podczas przeprowadzanej interwencji okaże się, że wierzytelność jest prawdopodobnie nieściągalna, interwencja zostanie zakończona, a zleceniodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Za nieściągalną uznaje się w szczególności wierzytelność, która jest sporna, została przelana przez wierzyciela na inną osobę, jest przedmiotem postępowania sądowego, wydano co do niej inny nakaz zapłaty lub jest obciążona prawami osób trzecich, lub gdy dłużnik jest niewypłacalny. Umowa w takim przypadku uznawana będzie w przyszłości jako rozwiązana.

6. Zleceniodawca jest zobowiązany do udzielenia firmie TIMOCOM wszystkich niezbędnych informacji. Jeśli firma TIMOCOM mimo żądania nie otrzyma niezbędnych do opracowania zlecenia informacji w ciągu 14 dni, może zamknąć zlecenie i obciążyć zleceniodawcę opłatą podstawową oraz ewentualną naliczoną do tego czasu prowizją.

§ 4 Odpowiedzialność


1. Odpowiedzialność firmy TIMOCOM za szkody zleceniodawcy wynikłe z przyjęcia lub wykonania umowy ogranicza się do przypadków:
a) szkód wynikających z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, którego dopuściła się firma TIMOCOM lub osoba działająca w jej imieniu,
b) zawinionego niespełnienia przez firmę TIMOCOM lub osobę działającą w jej imieniu istotnego postanowienia umowy, przez co zagrożone zostało osiągnięcie celu umowy,
c) odpowiedzialności wynikającej z dopuszczenia się przez firmę TIMOCOM podstępu lub z udzielonej przez nią gwarancji,
d) odpowiedzialności firmy TIMOCOM wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt
e) odpowiedzialności ustawowej za zawinione spowodowanie przez firmę TIMOCOM lub osobę działającą w jej imieniu utraty życia lub uszczerbku na ciele lub zdrowiu.

2. Jeśli zleceniodawca jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność firmy TIMOCOM jest ograniczona do szkód typowych, dających się przewidzieć w momencie zawarcia umowy, spowodowanych:
a) rażącym niedbalstwem, o którym mowa w powyższym ustępie 1 a), którego dopuściła się osoba działająca w imieniu firmy TIMOCOM,
b) zwykłym niedbalstwem, o którym mowa w powyższym ustępie 1 b).

3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wymagalność i bezsporność wierzytelności oraz za dostarczenie firmie TIMOCOM wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji. Zwraca się uwagę, że Zleceniodawca może żądać od Dłużnika zwrotu kosztów wynagrodzenia spowodowanych skuteczną interwencją ze strony TIMOCOM wyłącznie w przypadku, gdy opóźnia on swoje świadczenie i według obowiązujących przepisów prawnych jest zobowiązany do spełnienia rzeczonego świadczenia. W sprawie ewentualnego zwrotu tych kosztów Zleceniodawca zwróci się bezpośrednio do Dłużnika.

4. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do zniszczenia po zakończeniu sprawy wszystkich dokumentów, których przechowywanie nie jest wymagane przepisami prawa.

§ 5 Postanowienia końcowe


1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

2. Jeżeli zleceniodawca nie jest konsumentem, miejscem spełnienia świadczenia oraz miejscem właściwości sądowej jest Düsseldorf. Obowiązuje prawo niemieckie.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, nie naruszy to skuteczności pozostałych postanowień. Strony zobowiązują się zastąpić nieskuteczne postanowienia skutecznymi uzgodnieniami, które będą najbardziej odpowiadały celowi nieskutecznego postanowienia.

Stan na dzień: 01.01.2024

Do góry