skip navigation

Ogólne Warunki Użytkowania

Kontakt z centralą

+48 71 737 25 00

+48 71 737 25 01

info.pl@timocom.com

1. Informacje ogólne

(1) W odniesieniu do wszelkich dostaw i świadczeń wynikających z niniejszego stosunku umownego obowiązują wyłącznie określone poniżej warunki. Postanowienia i warunki użytkownika nie są wiążące. Postanowienia i warunki użytkownika nie są wiążące również wtedy, gdy TIMOCOM nie przedstawi wyraźnego sprzeciwu wobec nich.

(2) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia tych warunków na koniec każdego okresu rozliczeniowego. TIMOCOM zawiadomi Użytkownika o zmianie warunków umowy poprzez wyraźną informację na formularzu faktury lub wiadomość Systemie Smart Logistics. Uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmienione warunki, jeżeli nie sprzeciwi im się on niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 1 miesiąca. W przypadku płatności za fakturę bez zastrzeżeń uznaje się, że zgoda została udzielona.

(3) Wyjaśnienia, uzupełnienia i zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli strony uzgodnią, że osoba trzecia jest upoważniona do korzystania z Systemu Smart Logistics, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie i przekazywanie jej oświadczeń TIMOCOM.

(4) Jeżeli w niniejszej umowie będzie mowa o osobach (np. o Użytkownikach), określenie to obejmuje zarówno formę żeńską, jak i męską.

2. Przedmiot umowy

(1) TIMOCOM udostępnia Użytkownikowi prawo użytkowania platformy użytkowników (dalej: licencji) za okresową opłatą. Zakres licencji jest uzależniony od indywidualnej umowy. TIMOCOM może wg własnego uznania umożliwić Użytkownikowi dostęp do platformy użytkowników (zwanej dalej: Systemem Smart Logistics) poprzez oprogramowanie do zainstalowania, kombinację składającą się z nazwy użytkownika i hasła lub też poprzez interfejs do istniejącego środowiska sprzętowego i programowego Użytkownika. Funkcjonowanie Systemu Smart Logistics jest możliwe jedynie za pomocą podłączonych do Internetu serwerów, które są dostępne online.

Wyjątek stanowią okresy, w których używane przez TIMOCOM serwery są niedostępne z przyczyn technicznych lub innych, na które TIMOCOM nie ma wpływu, lub gdy TIMOCOM, w celu dalszego spełniania świadczenia umownego, przeprowadza niezbędne prace konserwacyjne na serwerach, podczas których mogą wystąpić zakłócenia w dostępie. TIMOCOM ograniczy planowane prace konserwacyjne i aktualizacje w miarę możliwości do dni weekendowych lub do czasu między godziną 18.00 a 07.30 (czas środkowoeuropejski) w dni robocze.

(2) Jeśli TIMOCOM oferuje Użytkownikowi dostęp do Systemu Smart Logistics za pomocą oprogramowania, wówczas według własnego uznania może mu pozwolić uzyskać ten dostęp np. poprzez pobranie oprogramowania z własnej strony lub poprzez sklep App Store® firmy Apple®, Google Play™ itp. Pobranie i instalacja oprogramowania nie są częścią usług świadczonych przez TIMOCOM. Czynności te Użytkownik wykonuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność. W przypadku przyznania uprawnień dostępowych w drodze rejestracji online przy użyciu loginu i hasła lub przykładowo poprzez logowanie do sieci, TIMOCOM zastrzega sobie prawo do ustalenia określonych wymogów dotyczących utworzenia hasła lub do zastosowania lokalnych zabezpieczeń, takich jak istniejące techniki uwierzytelniania systemu operacyjnego urządzenia docelowego Użytkownika.

(3) Wybór, zakup i stosowanie wymaganego sprzętu komputerowego, oprogramowania i łączy komunikacyjnych jest dokonywane wyłącznie przez Użytkownika i na jego odpowiedzialność.

(4) TIMOCOM jest uprawniony do dokonywania zmian w swoich produktach w ramach ich dalszego rozwoju i optymalizacji, o ile nie zostaną przez to ograniczone ich istotne parametry.

(5) TIMOCOM może przesyłać Użytkownikowi poprzez System Smart Logistics powiadomienia dotyczące ofert, otrzymanych wiadomości lub transakcji. TIMOCOM zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby, czasu wyświetlania oraz możliwości przechowywania takich powiadomień.

3. Prawo użytkowania

(1) Przyznane na podstawie niniejszej umowy prawo użytkowania ma zastosowanie wyłącznie w zakresie uzgodnionym indywidualnie, np. liczby stanowisk osobistych z dostępem do Systemu Smart Logistics lub uzgodnionego wolumenu danych w firmie Użytkownika na każdy z oddziałów, i nie może być przenoszone na osoby trzecie lub inne oddziały.

(2) Prawo użytkowania dotyczy tylko wprowadzania i wyszukiwania danych specyficznych dla branży w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Wszystkie dane muszą być zgodne z prawdą i możliwe do udokumentowania na żądanie TIMOCOM. Nieaktualne lub zebrane dane należy usunąć, jeżeli nie znajdują zastosowania przepisy o ich przechowywaniu. Niedozwolone jest użytkowanie w następujących celach lub formach:
a) niepożądane wiadomości, jak na przykład spam, zapytania masowe, ogólne reklamy i oferty różnych usług;
b) nielegalne cele, błędne informacje, oszustwa lub wprowadzanie w błąd;
c) naruszanie wszelkich praw, w tym praw osobistych, własności intelektualnej i prawa do prywatności osób trzecich;
d) tworzenie zbiorów danych, w szczególności tych, które umożliwiają tworzenie profili innych Użytkowników;
e) wprowadzanie kodów programowych, które wpływają na funkcje terminala lub oprogramowania;
f) treści, które utrudniają pracę, nękają lub szkodzą TIMOCOM lub osobom trzecim, np. innym Użytkownikom, takie jak: wzywanie do bojkotu, łańcuszki, stalking, groźby, zniewagi, oszczerstwa, dyskryminacja, okazywanie nienawiści, działania na szkodę firmy, uwagi natury seksualnej, przejawy brutalności, przemocy lub nagości.
g) Treści, które naruszają obowiązujące prawo lub dobre obyczaje lub do których przekazywania Użytkownik nie jest uprawniony.

(3) Dane udostępnione przez System Smart Logistics mogą być ekstrahowane wyłącznie za pomocą dostępnej funkcji eksportu lub druku. Zautomatyzowane korzystanie z Systemu Smart Logistics, np. za pośrednictwem interfejsów, oprogramowania firm trzecich, botów, skryptów lub innych środków pomocniczych, które odbiegają od standardowych przeglądarek internetowych, takich jak: Chrome™, Firefox® czy Microsoft Edge®, wymaga pisemnej zgody firmy TIMOCOM.
Wszystkie oferty firmy TIMOCOM, które w stałej cenie zapewniają użytkowanie w nieograniczonym zakresie, podlegają zasadzie Fair Use. Za pomocą tej zasady TIMOCOM chce umożliwić wszystkim Użytkownikom sprawiedliwe i pełnowartościowe korzystanie z usług serwisu. Dlatego TIMOCOM zastrzega sobie prawo do podjęcia działań ograniczających prawa Użytkownika, jeżeli sposób, w jaki będzie on wykorzystywał zasoby firmy TIMOCOM, w poważnym stopniu odbije się na sprawiedliwym podziale wydajności serwera, szerokości pasma lub pojemności pamięci. Takie ograniczenia mogą nastąpić np. w postaci ograniczenia liczby zapytań lub transakcji na minutę w odniesieniu do jednej licencji lub zmniejszenia ilości miejsca w pamięci.

(4) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do przerwania połączenia Użytkownika z Systemem Smart Logistics i usunięcia danych, jeżeli w ten sposób uniknie się naruszenia obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów lub zakończy się takie naruszanie. To samo dotyczy sytuacji, gdy istnienie oprogramowania, aplikacji lub Systemu Smart Logistics jest technicznie zagrożone przez Użytkownika.

(5) W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków umownych, w szczególności wynikających z punktów 3 (1) lub (2), 4 (1), 5 (2), (4) lub (5) lub 7 (2) lub (3), a także niewywiązywania się z pozostałej części umowy lub naruszania jej w sposób karygodny, po uprzednim upomnieniu, TIMOCOM będzie zwolniony od obowiązku świadczenia usługi (zablokowanie) zachowując jednak prawo do odbioru świadczenia wzajemnego.

(6) W każdym przypadku karygodnego naruszenia następujących punktów umowy: 3 (1) lub (2) lub 5 (2), (4) lub (5) Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości równowartości opłaty za dwanaście miesięcy użytkowania oprogramowania. Użytkownik jest uprawniony do udokumentowania, że szkoda poniesiona przez TIMOCOM jest mniejsza.

3a. Prawo użytkowania Smart App Profile Firm

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, Smart App Profile Firm umożliwia Użytkownikowi przeglądanie istniejących danych firmowych Użytkowników Systemu Smart Logistics.

(2) Dodatkowo Użytkownik może wprowadzać do Systemu Smart Logistics dane swojej firmy dla informacji i wglądu osób trzecich. Dostęp do szczegółowych danych firmowych osób trzecich Użytkownik otrzymuje po utworzeniu szczegółowych danych własnej firmy.

(3) W zwykłej działalności usługowej dane te oferowane są w standardowym zakresie. Kopiowanie bazy danych lub jej istotnych części jest zabronione przez prawo autorskie.

(4) Dane powinny być stale aktualizowane. W przypadku gdy TIMOCOM otrzyma informacje o nieścisłościach albo nieprawidłowościach w danych Użytkownika, może poinformować go o zaistniałych błędach. Jeśli Użytkownik w przeciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji od TIMOCOM nie poprawi albo nie uzupełni swoich danych, oznacza to, że upoważnia, ale nie zobowiązuje TIMOCOM do poprawienia lub uzupełnienia w jego imieniu i na jego odpowiedzialność tych danych zgodnie z oficjalnymi danymi zawartymi w rejestrze handlowym lub rejestrze działalności gospodarczej.

(5) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do zablokowania danych Użytkownika, jak również dostępu Użytkownika do Smart App Profile Firm za naruszenie wyżej wymienionych punktów (3) i (4).

(6) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3b. Prawo użytkowania Smart App Frachty i Smart App Powierzchnie Ładunkowe

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, Smart App Frachty i Smart App Powierzchnie Ładunkowe umożliwiają Użytkownikowi zarówno wprowadzanie powierzchni ładunkowych i ofert frachtów, jak i ich wyszukiwanie w ramach międzynarodowego transportu drogowego poprzez System Smart Logistics.

(2) Wprowadzane dane muszą być poprawne, kompletne, zapisane zwykłą czcionką bez dodatkowych spacji ani innych znaków służących wyłącznie do wyróżnienia, a także muszą zawierać prawidłowe informacje umieszczone w przeznaczonych do tego polach. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania danych, które nie spełniają wymienionych kryteriów, względnie zasad opisanych w punkcie 3 ustęp 2.

(3) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3c. Prawo użytkowania Smart App Trasa i Koszty

(1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Smart App Trasa i Koszty zezwala Użytkownikowi na internetowy dostęp do wyświetlania map i obliczania tras. Wszystkie prezentowane mapy poddawane są ciągłym zmianom i nigdy w pełni nie odzwierciedlają rzeczywistości. TIMOCOM nie jest tym samym odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowości odzwierciedlenia rzeczywistości map i innych danych. Obowiązek świadczenia usług przez firmę TIMOCOM ogranicza się do przygotowania, opracowania i wizualizacji danych dla Użytkownika.

(2) Dane i informacje przedstawione w Smart App Trasa i Koszty pochodzą od firm trzecich. Z tego powodu firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy zdarzy się nieprawidłowa lub nieterminowa dostawa własna, chyba że Użytkownik udowodni winę firmie TIMOCOM.

(3) Smart App Trasa i Koszty przy wyszukiwaniu celów posługuje się podanymi nazwami miejscowości lub kodami pocztowymi. Z tego powodu możliwe są wyniki wyszukiwania obejmujące miejscowości o innej nazwie lub zawierające kilka opcji do wyboru. TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności za automatyczne wyszukiwania żądanego miejsca przez program. TIMOCOM nie gwarantuje również poprawności lub kompletności wszystkich pokrewnych danych, tj. kodów pocztowych, numerów ulic i innych uzupełniających informacji. Mapy ulegają ciągłym modyfikacjom, w zależności od stanu techniki. Nie przewiduje się gwarancji w zakresie informacji, jak również bezbłędności i stanu map.

(4) Dane kartograficzne i inne pokrewne dane (zdjęcia satelitarne, informacje o opłatach drogowych, ograniczenia w ruchu drogowym, punkty POI itp.) pochodzą od przekazujących licencję. Mapy, dane pokrewne i funkcje są chronione prawami autorskimi i są wyłączną własnością firmy TIMOCOM i/lub przedsiębiorstw przekazujących licencję, a także partnerów i są chronione umowami międzynarodowymi i innymi prawami kraju, w którym są używane. TIMOCOM udziela Użytkownikowi, wyłącznie do jego wewnętrznego użytku, sublicencji na wykorzystanie map znajdujących się w produktach TIMOCOM. Sublicencja ta nie podlega przeniesieniu i nie obejmuje wyłączności. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, rozkładania na części pierwsze, usuwania oraz zmiany w mapach, a także do tworzenia na ich podstawie innych produktów. Użytkownikowi nie wolno zmieniać kodu źródłowego, danych źródłowych lub struktury mapy w całości lub części. Nie może także próbować zmienić takiej struktury poprzez przekonstruowanie, rozłożenie na części pierwsze, dekompilację bądź inny sposób. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać produktów firmy TIMOCOM do prowadzenia własnej firmy usługowej, a także do innych celów, które wiązałyby się z przerabianiem map przy udziale innych osób lub jednostek. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw własności, które w całości pozostają w posiadaniu firm przekazujących licencję. Ze względu na prawa autorskie, dane źródłowe lub zastrzeżenie własności w mapie lub na mapie nie mogą być zmieniane, zatajane lub usuwane.

(5) Jeżeli po zawarciu umowy dostawcy zewnętrzni podniosą ceny wobec TIMOCOM, TIMOCOM zastrzega sobie prawo do podniesienia odpowiednio cen licencji w stosunku do Użytkowników. Podwyżkę cen uważa się za skuteczną, jeżeli komunikat o niej nastąpił w terminie co najmniej 4 tygodni przed pierwszym dniem kolejnego miesiąca. Jeżeli wzrost cen za użytkowanie Smart App Trasa i Koszty w roku kalendarzowym przekroczy 10%, Użytkownik będzie miał prawo do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym w terminie 2 tygodni od powiadomienia o podwyżce ceny.

(6) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do modyfikowania, rozszerzania, usuwania i przekategoryzowania według własnego uznania i w dowolnym momencie prezentowanych map i elementów danych, włączając możliwości i specyfikację map oraz związane z nimi funkcje. TIMOCOM nie jest zobowiązany do zapewnienia lub przeprowadzania przeglądów technicznych, usuwania błędów, korekt (patch), aktualizacji (updates) lub poprawek (upgrades).

(7) Dodatkowo Użytkowników końcowych obowiązują następujące warunki: (Warunki użytkowania firmy HERE)

(8) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3d. Prawo użytkowania Smart App Tracking

(1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Smart App Tracking umożliwia Użytkownikowi dostęp do funkcji telematycznej. Za jej pomocą Użytkownik może przesyłać do Systemu Smart Logistics dane własnych pojazdów pochodzące z monitorowania satelitarnego i radiowego, na przykład dane dotyczące ich położenia dostarczane przez Global Positioning Systems (GPS), dane z urządzeń lokalizujących lub dane z czujników innych systemów pojazdów (dalej: upload) i wyświetlać je tam w sposób dla siebie nieograniczony oraz udostępniać innym Użytkownikom Systemu Smart Logistics (dalej: upoważnionym) w sposób ograniczony czasowo. Smart App Tracking umożliwia również Upoważnionym wyświetlenie danych z systemów telematycznych w pojazdach innych Użytkowników, jeżeli wcześniej zostało udzielone odpowiednie udostępnienie. Koniecznym warunkiem wyświetlania tych danych jest umowa z dostawcą systemu telematycznego dotycząca uploadu oraz licencja na korzystanie z aplikacji Smart App Trasa i Koszty lub porównywalnego narzędzia do wyświetlania map obsługiwanego przez Smart API Tracking firmy TIMOCOM.

(2) Użytkownik zobowiązuje się, o ile zdecydował się na udostępnienie Upoważnionemu danych z systemu telematycznego, do zapewnienia ciągłości w dostarczaniu danych w umówionym czasie w ramach stanu aktualnej techniki. Użytkownik jest bezpośrednio odpowiedzialny za prawidłowe i punktualne przekazanie tych danych do firmy TIMOCOM.

(3) Używanie i przetwarzanie danych pochodzących z systemów telematycznych w obcych pojazdach, które nie są przez Użytkownika stale wynajmowane lub leasingowane, jest zabronione, o ile nie przebiega zgodnie z udostępnieniem omówionym w ustępie 1 między dwoma Użytkownikami Systemu Smart Logistics. Upload danych telematycznych przez podwykonawców, którzy świadczą usługi dla Użytkownika na stałe lub w bardzo regularnych odstępach czasu, wymaga zgody firmy TIMOCOM. W razie naruszenia tego postanowienia firma TIMOCOM jest upoważniona do zablokowania danych systemu telematycznego.

(4) Dane z systemów telematycznych mogą być używane jedynie do koordynowania działań określonych pojazdów lub systemów telematycznych w celach wynikających z realizowanych usług. Niedopuszczalne jest nazywanie, w ramach usług, włączonych systemów telematycznych prawdziwymi nazwiskami osób (np. nazwiskiem kierowcy).

(5) Użytkownik poinformuje wszystkie osoby wyposażone w system telematyczny o wydanej zgodzie na przetwarzanie danych przez serwis TIMOCOM, o rodzaju przetwarzanych danych, celu i okresie przetwarzania, o przedsiębiorstwach uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz o możliwości zakończenia przetwarzania danych.
W przypadku gdy prawo właściwe zobowiązuje Użytkownika do uzyskania zgody wszystkich osób wyposażonych w system telematyczny, Użytkownik upewni się, że wszystkie wymagane zgody lub ewentualne alternatywy dopuszczone na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. porozumienie zakładowe) zostały zawarte w formie pisemnej. Użytkownik ma obowiązek przechowywania odpowiednich dowodów przez dwa lata od zakończenia umowy i przekazania ich na życzenie w oryginale firmie TIMOCOM.

(6) Jeżeli Użytkownik naruszy przepisy o ochronie danych, w szczególności te zawarte w ustępie 4 lub 5, firma TIMOCOM jest uprawniona do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem. Użytkownik zwalnia firmę TIMOCOM z wszelkich roszczeń, wynikających z nieprzestrzegania ustaleń dotyczących ochrony danych, w szczególności tych wymienionych w ustępach 4 lub 5.

(7) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3e. Prawo użytkowania Smart App Przetargi

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, Smart App Przetargi umożliwia Użytkownikowi ogłaszanie przetargów na stałe zlecenia z obszaru transportu i logistyki dla wybranej przez siebie grupy docelowej (dalej: ogłaszający) lub składanie ofert dotyczących ogłoszonych przetargów (dalej: oferent). Smart App Przetargi umożliwia Użytkownikowi opisywanie, zbieranie, opracowywanie i przesyłanie ofert w celu zawarcia umów na jego własną odpowiedzialność.

(2) Ogłaszający otrzymuje prawo użytkowania z momentem wpłynięcia płatności za pierwszą fakturę wystawioną przez TIMOCOM lub w wyniku udzielenia dostępu do Smart App Przetargi przez TIMOCOM.

(3) Przetarg nie jest wiążącą ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert i nie zobowiązuje do zawarcia umowy. Ogłaszający przetarg akceptuje fakt, że oferta cenowa dotyczy tylko oferowanych przez nią usług. Skuteczna umowa dochodzi do skutku dopiero po złożeniu zgodnego oświadczenia przez oferenta ładunku i składającego ofertę.

(4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez 1 miesiąc po upływie okresu ważności ogłoszonego zlecenia.

(5) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do weryfikacji zleceń przez maksymalnie 2 pełne dni robocze od momentu ich wprowadzenia, jak również ofert od oferentów pod kątem zgodności z prawem, kompletności i zasadności. Oferta jest w szczególności wtedy uważana za niezgodną z prawem, gdy narusza obowiązujące prawo lub zakazy urzędowe, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Oferta uchodzi za niekompletną, jeżeli do jej realizacji brakuje istotnych części umowy lub niezbędnych informacji, jak na przykład dotyczących wymaganych zezwoleń lub licencji. Oferta uchodzi za bezzasadną, jeżeli przykładowo przeważa jej reklamowy charakter lub dotyczy ona tylko transportu indywidualnego.

(6) Jeżeli TIMOCOM stwierdzi, nawet jeśli stanie się to dopiero w późniejszym czasie, że postanowienia ustępu 5 nie były przestrzegane przez ogłaszającego lub oferenta, TIMOCOM jest uprawniony do usunięcia oferty ze Smart App Przetargi, wstrzymania jej lub nawet do odmowy opublikowania, zachowuje on jednak prawo do odbioru świadczenia wzajemnego.

(7) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do publikowania w Smart App Przetargi tylko ofert ogłaszającego, któremu kompetentna agencja informacji gospodarczej przyznała co najmniej przeciętną ocenę solidności i wypłacalności, i w odniesieniu do którego nie są znane żadne okoliczności, które konkretnie zagrażałyby finansowej realizacji umowy. Przeciętna ocena solidności i wypłacalności odpowiada na przykład lepszemu wskaźnikowi niż 300 przyznanemu przez Creditreform e.V. w Niemczech, „B” przez spółkę Euler Hermes Kreditversicherungs-AG lub „R” przez spółkę Coface AG w Europie. Jeżeli ocena solidności i wypłacalności ogłaszającego spadnie w okresie ważności oferty poniżej tej wartości lub jej ekwiwalentu, lub TIMOCOM otrzyma informację o okolicznościach, które konkretnie zagrażają późniejszej płatności za wykonanie ogłoszonych ofert, TIMOCOM może zakończyć ważność oferty w momencie poznania pogorszonej oceny lub zawiesić ją do momentu usunięcia ograniczeń w wypłacalności.

(8) TIMOCOM jest uprawniony do tego, aby przekazać oferty dotyczące ogłoszonego zlecenia dopiero w zamian za uregulowanie swojej wierzytelności istniejącej dla danego zlecenia.

(9) TIMOCOM udostępnia specjalny obszar na pytania merytoryczne ze strony potencjalnych oferentów dotyczące konkretnego zlecenia. TIMOCOM zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu ważności ogłoszonego zlecenia o okres, o który czas na odpowiedź zostaje przedłużony poza okres 1 dnia roboczego. TIMOCOM zastrzega sobie również prawo do usunięcia wpisów, które są sprzeczne z punktem 3 ustępu 2 niniejszych warunków.

(10) Za wszelkie dane i oferty Użytkownika w ramach przetargu, które TIMOCOM publikuje lub przekazuje poprzez Smart App Przetargi, wyłączną odpowiedzialność ponosi dany Użytkownik. TIMOCOM nie bierze odpowiedzialności za poprawność tych danych ani za wykonanie zawartych w ten sposób umów, ani uzgodnień dotyczących poufności i sam nie jest partnerem umowy. TIMOCOM nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych dotyczących oferentów ani za ich rzetelność, w szczególności wtedy, gdy zostali oni zaproszeni na życzenie ogłaszającego.

(11) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do usuwania ofert oferentów lub nieprzekazywania ich, jeżeli znane staną się mu fakty, które konkretnie zagrażają możliwości wykonania ogłoszonego zlecenia przez oferenta bądź sprawiają, że wykonanie zlecenia zostaje mu ustawowo lub urzędowo zakazane. TIMOCOM może również usuwać oferty takich oferentów, którzy nie działają we własnym imieniu i nie na własny rachunek, lub nie przekazywać ich.

(12) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Alternatywnie, stosunek umowny ustanowiony na podstawie indywidualnego porozumienia w uzasadnionych przypadkach może kończyć się automatycznie wraz z zakończeniem przetargu bez potrzeby jego oddzielnego wypowiedzenia. Prawo użytkowania przysługujące oferentowi, który przez ogłaszającego został zaproszony do złożenia oferty, wygasa wraz z końcem terminu ważności ogłoszonego zlecenia bez konieczności oddzielnego wypowiedzenia, w innym przypadku wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wynikającego z istniejącej umowy licencyjnej.

3f. Prawo użytkowania Smart App Magazyny

(1) Jeśli nie uzgodniono inaczej, Smart App Magazyny umożliwia Użytkownikowi oferowanie powierzchni magazynowych oraz przeglądanie ofert powierzchni magazynowych. Publikacja tych ofert może nastąpić zarówno za pomocą Systemu Smart Logistics, jak również poprzez ogólnie dostępną stronę internetową TIMOCOM, a także stronę www.portatio.com.

(2) Nieaktualne dane muszą być niezwłocznie usuwane. Wprowadzane dane muszą być poprawne, kompletne, zapisane prostą czcionką bez dodatkowych spacji ani innych znaków służących do wyróżnienia, a także muszą zawierać prawidłowe informacje umieszczone w przeznaczonych do tego polach. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania danych, które nie spełniają wymienionych kryteriów, względnie zasad opisanych w punkcie 3 ustęp 2.

(3) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3g. Prawo użytkowania funkcji komunikatora

(1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, komunikator umożliwia Użytkownikowi przesyłanie wiadomości innym zarejestrowanym użytkownikom w obrębie Systemu Smart Logistics.

(2) Komunikator nie jest substytutem powszechnie stosowanych publicznych środków komunikacji, w szczególności nie nadaje się on do przekazywania ważnych informacji i połączeń alarmowych do odpowiedzialnych instytucji czy urzędów.

(3) W celu użytkowania wymagane jest uzupełnienie profilu Użytkownika i dbałość o jego zawartość. Dzięki uruchomieniu funkcji komunikatora Użytkownik może być widoczny w Systemie Smart Logistics jako osoba gotowa do odbierania wiadomości. Za treści wysłanych wiadomości odpowiedzialny jest wyłącznie zarejestrowany Użytkownik. Wysyłane przez Użytkowników wiadomości nie przedstawiają opinii TIMOCOM; TIMOCOM się z nimi nie utożsamia ani nie czyni ich własnymi.

(4) TIMOCOM nie gwarantuje, że wiadomość dotrze do odbiorcy. Podobnie nie gwarantuje, że osoba podana jako nadawca lub odbiorca wiadomości jest faktycznym odbiorcą lub nadawcą wiadomości.

(5) TIMOCOM jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzania wiadomości Użytkownika z zachowaniem tajemnicy korespondencji, a w przypadku naruszenia punktu 3 (2) niniejszych Warunków Użytkowania, do blokowania takich wiadomości czy też danych Użytkownika lub jego dostępu do funkcji komunikatora.

(6) Użytkownik, poprzez korzystanie z funkcji komunikatora, wyraża zgodę na przechowywanie przez TIMOCOM wiadomości, które wysyłane są za jego pośrednictwem. Wiadomości będą przechowywane na serwerze, zgodnie z tajemnicą korespondencji, przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, co pozwoli Użytkownikom na wyświetlenie tych wiadomości. TIMOCOM przechowuje wiadomości Użytkownika na serwerze do czasu, aż wiadomość na życzenie wszystkich uczestników konwersacji zostanie usunięta lub minie minimalny czas 3 miesięcy od sporządzenia i wysłania wiadomości, chyba że ze względu na wymogi prawne, sądowe lub urzędowe zezwolono lub skutecznie postanowiono inaczej. Po upływie minimalnego okresu przechowywania wiadomości Użytkownik musi się liczyć z ich usunięciem bez uprzedniego powiadamiania go o tym.

(7) Do przestrzegania obowiązku przechowywania dokumentacji dotyczącej wiadomości zobowiązany jest wyłącznie Użytkownik. By umożliwić Użytkownikowi przestrzeganie obowiązku oddzielnego przechowywania dokumentacji, stworzona została funkcja drukowania.

(8) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3h. Prawo użytkowania Smart API Giełda Transportowa

(1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Smart API Giełda Transportowa umożliwia Użytkownikowi połączenie posiadanego przez niego oprogramowania systemu do zarządzania transportem (dalej: TMS) z Systemem Smart Logistics. Smart API Giełda Transportowa pełni przy tym również funkcję interfejsu, który pozwala na wymianę danych między TMS Użytkownika i Systemem Smart Logistics.

(2) Niniejsza licencja nie obejmuje graficznego interfejsu Użytkownika. W celu przedstawienia zawartości Systemu Smart Logistics może być wymagane uzgodnienie kolejnych licencji.

(3) Za podłączenie istniejącego TMS Użytkownika do Smart API Giełda Transportowa, a tym samym do Systemu Smart Logistics, odpowiedzialny jest Użytkownik. TIMOCOM może wspierać Użytkownika w tych działaniach poprzez przygotowanie technicznego opisu produktu. Techniczny opis produktu nie jest częścią tej umowy. Nie ma gwarancji, że techniczny opis produktu będzie użyteczny bez uprzedniego posiadania technicznej wiedzy o interfejsie.

(4) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3i. Prawo użytkowania „Systemu zarządzania dokumentami”

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, System Smart Logistics umożliwia Użytkownikowi dostęp do „Systemu zarządzania dokumentami” (dalej: DMS), przy pomocy którego może on przesyłać własne dokumenty do Systemu Smart Logistics (dalej: upload) oraz udostępniać je do wglądu innym Użytkownikom. TIMOCOM zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń w zakresie formatu, objętości i ilości udostępnianych dokumentów.

(2) Dokumenty przesyłane przez Użytkownika są zapisywane w postaci zaszyfrowanej w UE. Pobieranie danych przez autoryzowanego Użytkownika odbywa się przez download, przy czym prawa do nich pozostają zastrzeżone dla Użytkownika przesyłającego dokumenty.

(3 )DMS nie zastępuje elektronicznego archiwum danych, w szczególności nie zapewnia przechowywania dokumentów przez TIMOCOM w sposób nieograniczony czasowo ani zabezpieczający przed ich modyfikacją. Do przestrzegania obowiązku przechowywania dokumentacji zobowiązany jest wyłącznie Użytkownik. Z dniem zakończenia prawa użytkowania Użytkownik musi się liczyć z usunięciem dokumentów, bez uprzedniego powiadamiania go o tym.

(4) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3j. Prawo użytkowania Smart API Tracking

(1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Smart API Tracking umożliwia Użytkownikowi połączenie posiadanego oprogramowania z Systemem Smart Logistics. Smart API Tracking pełni przy tym również funkcję interfejsu, który pozwala na wymianę danych między oprogramowaniem Użytkownika i Systemem Smart Logistics. Przepisy o ochronie danych związane ze Smart App Tracking mają odpowiednie zastosowanie w odniesieniu do danych telematycznych.

(2) Niniejsza licencja nie obejmuje graficznego interfejsu Użytkownika. W celu przedstawienia zawartości Systemu Smart Logistics może być wymagane uzgodnienie kolejnych licencji.

(3) Za połączenie oprogramowania Użytkownika ze Smart API Tracking, a tym samym z Systemem Smart Logistics, odpowiedzialny jest Użytkownik. TIMOCOM może wspierać Użytkownika w tych działaniach poprzez przygotowanie technicznego opisu Smart API Tracking. Techniczny opis produktu nie jest częścią tej umowy. Nie ma gwarancji, że techniczny opis produktu będzie użyteczny bez uprzedniego posiadania technicznej wiedzy o interfejsie.

(4) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

3k. Prawo użytkowania Smart App Zlecenia Transportowe

(1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Smart App Zlecenia Transportowe umożliwia Użytkownikowi upload, edycję, przesyłanie oraz wyświetlanie oświadczeń i dokumentów w celu udokumentowania i wsparcia przy zawieraniu umowy transportowej z inną stroną umowy. W tym celu Użytkownik Systemu Smart Logistics może tworzyć szablony, edytować formularze, komentować oświadczenia i je zapisywać. TIMOCOM może udostępnić Użytkownikowi dotychczasowe transakcje w zestawieniach.

(2) Innymi stronami umowy mogą być Użytkownicy Systemu Smart Logistics oraz osoby trzecie, z którymi oferent ładunku nawiązał kontakt. Taka osoba trzecia nie otrzymuje poprzez przesłanie dokumentów lub oświadczeń własnego prawa do korzystania z Systemu Smart Logistics.

(3) W formularzach niektóre dane mogą być ustawione domyślnie z przyczyn technicznych. Te domyślne ustawienia nie stanowią zalecenia TIMOCOM. Użytkownik może sam na własną odpowiedzialność dopasować te dane do swoich potrzeb. Poprzez możliwość indywidualnych ustawień wersji językowych przez Użytkownika w Systemie Smart Logistics, nagłówki i opisy w formularzach mogą zostać zniekształcone i dlatego może to prowadzić do różnic w oświadczeniach pomiędzy wysyłającym i odbierającym dane oświadczenie. Nagłówki i opisy w formularzach, a także ich tłumaczenia służą wyłącznie komfortowi danego Użytkownika i stanowią niewiążące propozycje sformułowań ze strony TIMOCOM. Użytkownicy podejmują własne uzgodnienia dla interpretowania takich pojęć w nagłówkach i opisach formularza. Jako ustawienie domyślne dla dokumentu określanego jako „wiążący”, służy ustawienie języka przygotowującego formularz.

(4) Użytkownik jest świadomy tego, że w przypadku wydania zgodnych oświadczeń dotyczących transportu w Systemie Smart Logistics zawierana jest skuteczna umowa pomiędzy stronami wraz z potwierdzonymi uprawnieniami i obowiązkami.

(5) TIMOCOM może wspomagać Użytkownika przy realizowaniu obowiązków związanych z przechowywaniem danych. W tym celu TIMOCOM może zbierać, zapisywać i przetwarzać dane transakcji przez okres maksymalnie 10 lat. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązków przechowywania pozostaje wyłącznie po stronie Użytkownika. Aby umożliwić Użytkownikowi oddzielne przechowywanie danych, TIMOCOM oferuje funkcję eksportu danych. TIMOCOM zastrzega sobie możliwość ograniczenia miejsca zapisu używanego do zapisu transakcji odpowiednio do zasady Fair Use według punktu 3.3 tych warunków; dodatkowe miejsce potrzebne do zapisu wymaga oddzielnych uzgodnień. Jeśli Użytkownik żąda dostępu do lub wydania takich zapisanych danych po zakończeniu umowy użytkowania, TIMOCOM jest uprawniony udzielić takiego dostępu lub wydać dane dopiero po wyrównaniu odpowiedniego nakładu i ewentualnych jeszcze nieuregulowanych należności wynikających z umowy licencyjnej.

(6) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3l. Prawo użytkowania Smart App Zapytania o Transport

(1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Smart App Zapytania o Transport umożliwia Użytkownikowi oferowanie pojedynczych zleceń dotyczących ładunku dla wybranej przez siebie grupy docelowej (dalej: oferent ładunku) lub podawanie ceny dotyczącej danej oferty (dalej: oferent). Smart App Zapytania o Transport umożliwia Użytkownikowi opisywanie pojedynczych zleceń ładunków i edytowanie ich oraz przekazywanie stosownych ofert i cen.

(2) Grupą docelową mogą być Użytkownicy Systemu Smart Logistics oraz osoby trzecie, z którymi oferent ładunku nawiązał kontakt samodzielnie.

(3) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do ograniczania liczby składających ofertę dotyczącą pojedynczego zlecenia ładunku. TIMOCOM zastrzega sobie także prawo do ograniczania okresu pomiędzy ofertą a planowanym terminem dostawy.

(4) Oferta ładunku nie jest wiążącą ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert i nie zobowiązuje do zawarcia umowy. Oferent ładunku akceptuje fakt, że oferta cenowa dotyczy tylko oferowanej przez niego usługi. Skuteczna umowa dochodzi do skutku dopiero po złożeniu zgodnego oświadczenia przez oferenta ładunku i składającego ofertę.

(5) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron. Prawo użytkowania przysługujące składającemu ofertę, który przez oferenta ładunku został zaproszony do złożenia oferty, wygasa, kiedy jeden ze składających ofertę otrzyma zlecenie, bez konieczności oddzielnego wypowiedzenia, a w innych przypadkach wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wynikającego z istniejącej umowy licencyjnej.

3m. Prawo użytkowania Smart API Zlecenia Transportowe

(1) Jeżeli nie uzgodniono inaczej, Smart API Zlecenia Transportowe umożliwia Użytkownikowi połączenie stosowanego przez niego systemu innego podmiotu z Systemem Smart Logistics. Smart API Zlecenia Transportowe pełni przy tym również funkcję interfejsu, który pozwala na wymianę danych pomiędzy systemem innej firmy stosowanym przez Użytkownika i Systemem Smart Logistics.

(2) Niniejsza licencja nie obejmuje graficznego interfejsu Użytkownika. W celu optycznego przedstawienia zawartości Systemu Smart Logistics może być wymagane uzgodnienie kolejnych licencji.

(3) Za połączenie oprogramowania stosowanego przez Użytkownika ze Smart API Zlecenia Transportowe, a tym samym z Systemem Smart Logistics, odpowiedzialny jest Użytkownik. TIMOCOM może wspierać Użytkownika w tych działaniach poprzez przygotowanie technicznego opisu produktu. Techniczny opis produktu nie jest częścią tej umowy. Nie ma gwarancji, że techniczny opis produktu będzie użyteczny bez posiadania podstawowej wiedzy technicznej w zakresie sieci komputerowych.

(4) Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia przetwarzania danych wyłącznie w celu uzgodnionym w niniejszej umowie.

(5) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z podpisaniem umowy licencyjnej przez obie strony lub za potwierdzeniem przez firmę TIMOCOM w formie pisemnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w trybie zwyczajnym przez jedną ze stron.

4. Opłata za użytkowanie

(1) Opłatę za użytkowanie należy uiszczać każdorazowo z góry na początku okresu użytkowania. Płatność powinna wpłynąć do TIMOCOM najpóźniej trzeciego dnia roboczego danego okresu. Faktury za świadczenia dodatkowe dokonane przez TIMOCOM są płatne natychmiast. Koszty związane z płatnościami w całości ponosi Użytkownik, z wyjątkiem uregulowań ustawowych płatności SEPA. Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, firma TIMOCOM jest uprawniona do sporządzania i przesyłania faktur drogą elektroniczną. Jeżeli Użytkownik nie poda właściwego adresu e-mail do cyfrowej wysyłki faktur lub zażąda przesyłania faktur w wersji papierowej, zostanie mu naliczona opłata dodatkowa w wysokości odpowiadającej powstałym z tego tytułu kosztom.

(2) Wyklucza się prawo Użytkownika do potrącenia lub zatrzymania swoich świadczeń z tytułu roszczeń wzajemnych, chyba że w związku z bezspornymi lub prawomocnie uznanymi wierzytelnościami wzajemnymi.

(3) Jeżeli TIMOCOM udzielił Użytkownikowi rabatu w opłatach licencyjnych z powodu przedpłaty za ustalony czas, to w przypadku zwyczajnego wypowiedzenia umowy przez klienta przed upływem tego okresu zostaje on z mocą wsteczną anulowany. To samo obowiązuje, jeśli TIMOCOM wypowiada umowę z ważnego powodu.

(4) TIMOCOM ma prawo do corocznego odpowiedniego podniesienia ceny uzgodnionej licencji, o ile nie zostały ustalone żadne wyraźne, czasowo ograniczone, gwarancje cenowe. TIMOCOM poinformuje w formie pisemnej o podwyżce cenowej z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku gdy podwyżka ceny wynosi więcej niż 5% w stosunku do poprzedniego roku, klient ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od momentu, w którym zaczyna obowiązywać wyższa cena. W rozumieniu niniejszego punktu wygaśnięcie rabatu lub upłynięcie czasowo określonego specjalnego porozumienia dotyczącego wysokości abonamentu nie jest podwyżką cenową. W przypadku gdy TIMOCOM raz lub wielokrotnie nie skorzysta z prawa do podwyżki cenowej, prawo to nie wygasa. Przedpłata nie stanowi gwarancji ceny na zapłacony z góry okres.

5. Równe traktowanie, sublicencje, prawa ochronne, ochrona danych

(1) Licencja zapewnia Użytkownikowi dostęp do Systemu Smart Logistics obok innych abonentów, bez prawa do przywilejów względem innych użytkowników.

(2) Niniejsza umowa licencyjna nie uprawnia do udzielania sublicencji ani do przekazywania osobom trzecim uzyskanych za pomocą Systemu Smart Logistics możliwości dostępu do danych oraz możliwości użytkowania, w szczególności zaś nie uprawnia do wykorzystania oprogramowania stosowanego w Systemie Smart Logistics (dalej: oprogramowanie) do uzyskania własnych praw ochronnych w zakresie elektronicznego przetwarzania danych. Oprogramowanie i jego kod źródłowy są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność firmy TIMOCOM oraz jej licencjodawców. Są również chronione umowami międzynarodowymi i innymi prawami kraju, w którym są użytkowane.

(3) Oprogramowanie może zawierać kody, które są własnością osób trzecich, jak również odniesienia do tych kodów wraz z podlinkowaniem. Kody te będą na podstawie umów lub przepisów licencyjnych osób trzecich licencjonowane na Użytkownika. Użytkownik akceptuje te umowy lub przepisy licencyjne. Jeżeli w jakimś zakresie te umowy licencyjne będą niezgodne z niniejszą umową, postanowienia zawarte w umowach licencyjnych będą miały pierwszeństwo obowiązywania przed niniejszą umową.

(4) Użytkownik nie ma prawa do korzystania z bieżącego doradztwa w kwestiach technicznych dotyczących oprogramowania, dostawy aktualizacji czy dodatkowych nośników danych, w szczególności nie ma prawa dostępu do kodu źródłowego, jak również do uwsteczniania oprogramowania, jego deasemblacji i modyfikacji. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania oprogramowania w celach opracowywania innego oprogramowania, modyfikacji wersji czy też do tworzenia kopii na rzecz osób trzecich, w tym innych użytkowników. Wszelkie użytkowanie wykraczające poza powyższy zakres, czy to poprzez kopie, czy poprzez jednoczesne lub naprzemienne użytkowanie w różnych miejscach pracy, na rzecz różnych firm i/lub oddziałów, wymaga pisemnego uzgodnienia dodatkowych, odpłatnych licencji.

(5) Użytkownik zobowiązany jest poinformować TIMOCOM o każdej istotnej zmianie dotyczącej przedsiębiorstwa, wprowadzonej w rejestrze handlowym lub rejestrze działalności gospodarczej, natychmiast po wprowadzeniu zmiany. Dotyczy to w szczególności przekształceń i zmian adresu, jak również wpisania i usunięcia z dokumentów rejestrowych osób reprezentujących przedsiębiorcę.

6. Gwarancja i odpowiedzialność cywilna

(1) TIMOCOM gwarantuje wyłącznie to, że System Smart Logistics nadaje się do użytkowania w uzgodnionym zakresie. Dane zawarte w opisach produktu, prospektach i udostępnionych przez TIMOCOM wskazówkach dla Użytkowników stanowią niezobowiązujące instrukcje. Wyklucza się inną odpowiedzialność cywilną ze strony TIMOCOM. W szczególności TIMOCOM nie gwarantuje aktualności, poprawności i kompletności danych wprowadzanych przez innych Użytkowników oraz kompatybilności Systemu Smart Logistics ze środowiskiem sprzętowym występującym u Użytkownika lub z używanymi przez niego łączami komunikacyjnymi.

(2) Tworzenie hiperłączy i dostępne poprzez hiperłącza informacje z witryny TIMOCOM na stronach internetowych osób trzecich nie wchodzą w zakres świadczeń umownych. Nie służą one również do bliższego opisywania obowiązków wykonania świadczeń umownych. Utworzone hiperłącza, względnie strony dostępne poprzez te hiperłącza, nie są stale kontrolowane, tak że TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość czy poprawność.

(3) TIMOCOM nie odpowiada za szkody, które różni Użytkownicy wyrządzają sobie wzajemnie, np. wskutek utraty danych lub błędów w transmisji danych czy w inny sposób. TIMOCOM nie odpowiada za szkodliwe oprogramowanie ani za kody programowe (wirusy, trojany, robaki itp.), które zostaną wgrane przez Użytkownika do Systemu Smart Logistics lub przesłane w załącznikach do ofert lub ich opisach i stamtąd się rozprzestrzeniają. Użytkownik odpowiada bezpośrednio za nieprzesyłanie takiego szkodliwego oprogramowania.

(4) TIMOCOM nie jest partnerem umów zawieranych za pomocą Systemu Smart Logistics ani pośrednikiem w ich zawieraniu, ani też doręczycielem odnoszących się do nich oświadczeń. Z tego powodu TIMOCOM nie gwarantuje w żaden sposób prawidłowego wykonania uzgodnionych pomiędzy użytkownikami umów ani osiągnięcia celu ekonomicznego. Użytkownik w ramach własnego obowiązku zachowania staranności weryfikuje poprawność danych i informacji przekazywanych mu przez osoby trzecie. Wysyłane lub wyświetlane przez Użytkowników za pośrednictwem Systemu Smart Logistics wiadomości nie przedstawiają oświadczeń ani opinii TIMOCOM; TIMOCOM nie utożsamia się z nimi ani nie czyni ich własnymi. TIMOCOM nie gwarantuje, że wysłana poprzez System Smart Logistics wiadomość lub powiadomienie dotrą do celu i że użytkownik, do którego były zaadresowane, otrzyma je i przeczyta. TIMOCOM nie gwarantuje też, że osoba podana jako nadawca lub odbiorca wiadomości lub powiadomienia jest faktycznym odbiorcą lub nadawcą wiadomości lub powiadomienia.

(5) Użytkownik zwalnia TIMOCOM z wszelkich zobowiązań powstających z tytułu użytkowania Systemu Smart Logistics niezgodnie z jego przeznaczeniem przewidzianym w niniejszej mowie. TIMOCOM zawiera identyczne pod względem merytorycznym umowy z innymi Użytkownikami i w razie potrzeby (po mającym pierwszeństwo zaspokojeniu własnych roszczeń o odszkodowanie) odstępuje Użytkownikowi ewentualnie istniejące wierzytelności z tytułu odszkodowania wobec innych Użytkowników w celu pokrycia szkody.

(6) Niebezpieczeństwo nieudanego lub błędnego przesłania danych przechodzi na Użytkownika, gdy tylko dane opuszczą obszar wpływu TIMOCOM.

(7) Przewidziane niniejszą umową ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej szkód poniesionych przez Użytkownika nie obowiązują w przypadku:
a) zamierzonego lub rażącego niedbalstwa spowodowanego przez TIMOCOM lub osobę pomagającą w wykonaniu zobowiązania,
b)zawinionego niedotrzymania przez firmę TIMOCOM lub jej podwykonawców istotnego warunku, który należy spełnić zgodnie z treścią i celem konkretnej umowy lub którego spełnienie dopiero umożliwia realizację umowy i którego dotrzymanie zgodnie z przepisami można domniemywać,
c) ustawowej odpowiedzialności cywilnej firmy TIMOCOM, niezależnie od jej winy, np. zgodnie z ustawą o odpowiedzialności cywilnej za produkt, udzielenia gwarancji lub
d) odpowiedzialności ustawowej za zawinione spowodowanie utraty życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu przez firmę TIMOCOM lub jej podwykonawców.

(8) Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność TIMOCOM jest ograniczona do przewidywalnej, typowej szkody ustalonej przy zawieraniu umowy:
a) w przypadkach opisanych w powyższym ustępie 7 a) przy rażącym niedbalstwie osób pomagających w wykonaniu zobowiązania,
b) w przypadkach opisanych w powyższym ustępie 7 b) przy zwykłym niedbalstwie. Za utratę danych, programów i niemożliwość ich odzyskania wskutek użytkowania Systemu Smart Logistics firma TIMOCOM odpowiada w przypadkach przedstawionych w powyższym ustępie 7 a) i b) tylko wtedy, gdy ta utrata nie była możliwa do uniknięcia przez Użytkownika przez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, jak na przykład regularne zapisywanie danych.

(9) Części Systemu Smart Logistics, które są oznaczone jako „BETA” lub „ Wersja Beta”, stanowią produkty niedokończone pod względem ich codziennej przydatności, posiadające co prawda wszystkie potrzebne funkcje, lecz ograniczone pod względem pełnej wydajności, kompatybilności i stabilności. Doświadczenie pokazuje, że przed opublikowaniem nowego oprogramowania nie sposób dokonać symulacji wszystkich środowisk sprzętowych i programowych bądź zachowań podczas użytkowania. Dlatego firma TIMOCOM udostępnia części Systemu Smart Logistics w wersji BETA jedynie do niezobowiązujących celów testowych, dzięki którym Użytkownik może przekazać firmie swoją opinię. Pełna wydajność, a także bezbłędne działanie nie mogą zostać zagwarantowane. Użytkownik uznaje, że odpowiedzialność firmy TIMOCOM w tym zakresie, jak również w związku z utratą możliwości użytkowania systemu, utratą danych, wadami i stratami z nich wynikającymi lub utratą zysków jest wykluczona. Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania części Systemu Smart Logistics w wersji BETA Użytkownik dokonuje kompletnego zabezpieczenia swojego lokalnego systemu oraz danych.

(10) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z dostępu do Systemu Smart Logistics, zobowiązuje się do niekorzystania z Systemu niezgodnie z przeznaczeniem oraz do niepodejmowania prób nieuprawnionego pozyskiwania informacji przez siebie lub osoby trzecie ani ingerowania w systemy Systemu Smart Logistics. W takich przypadkach Użytkownik ponosi odpowiedzialność za powstałe koszty, łącznie z nakładami po stronie TIMOCOM powstałymi w związku z kontrolą urządzeń i/lub wynikających z wad i usterek, mających związek z niedozwolonym użytkowaniem. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować firmę TIMOCOM o zaistniałym nieuprawnionym dostępie do jej produktów przez osoby trzecie oraz o innych znanych mu lub domniemanych naruszeniach bezpieczeństwa danych lub podejrzewanych roszczeniach osób trzecich względem użytkowania przez niego Systemu Smart Logistics lub względem firmy TIMOCOM a także niezwłocznie i bezpłatnie podejmować na rzecz TIMOCOM wszystkie inne działania służące wyjaśnieniu sprawy, zwłaszcza jeżeli zostanie on do tego wezwany przez TIMOCOM, a wymagane działania mające zapewnić skuteczną obronę prawną nie spowodują powstania nadmiernych kosztów dla Użytkownika.

7. Reklamacje

(1) Jeżeli TIMOCOM otrzyma informacje na temat Użytkownika, według których Użytkownik w sposób zawiniony naruszył swoje obowiązki wynikające z umowy przewozu, niniejszej umowy lub obowiązującego prawa (dalej: skarga), TIMOCOM jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do przekazania takiej skargi z podaniem danych składającego skargę lub bez ich podawania właściwemu Użytkownikowi lub, po wysłuchaniu i weryfikacji jego argumentów, innym Użytkownikom.

(2) Użytkownik, przeciwko któremu skierowana jest skarga (dalej: adresat skargi), zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od otrzymania pisemnego zawiadomienia o skardze, zająć pisemne stanowisko wobec TIMOCOM i odpowiedzieć na skargę lub przynajmniej uzasadnić ewentualny dłuższy czas potrzebny mu do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

(3) Jeżeli adresat skargi nie zdoła w swoim stanowisku dowieść bezzasadności zawartego w skardze zarzutu naruszenia obowiązku, TIMOCOM jest uprawniony — ale nie zobowiązany — do wezwania Użytkownika do przedstawienia takiego dowodu w ciągu kolejnego tygodnia. Wezwanie do terminowego dowiedzenia bezzasadności zarzutu jest zbędne, jeżeli TIMOCOM uzna, że dowiedzenie to nie jest możliwe.

(4) Prawa wynikające z powyższych ustępów 2 i 3 w połączeniu z prawem do zablokowania lub wypowiedzenia umowy istnieją wyłącznie w interesie TIMOCOM. Jeżeli TIMOCOM nie uczyni z nich użytku, wyklucza się jego odpowiedzialność cywilną wobec pozostałych Użytkowników.

(5) TIMOCOM nie jest zobowiązany do sprawdzania skarg, które do niego wpływają.

8. Wypowiedzenie umowy w trybie nadzwyczajnym, okres ważności licencji, postanowienia ogólne

(1) Okres obowiązywania prawa użytkowania uzależniony jest od indywidualnie uzgodnionej licencji. Podczas okresu bezpłatnego testowania istnieje możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez obie strony.

(2) Każda ze stron jest uprawniona do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli istnieje ku temu ważny powód. Ważny powód nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy przez TIMOCOM istnieje szczególnie wtedy, gdy:
a) Użytkownik staje się niewypłacalny lub zagraża mu niewypłacalność,
b) odmówiono otworzenia postępowania upadłościowego na majątku Użytkownika ze względu na brak masy lub Użytkownik musi złożyć zapewnienie z mocą przyrzeczenia,
c) Użytkownik w sposób zawiniony naruszył postanowienia tych warunków, które zagrażają osiągnięciu celu umowy lub uprawniają do dokonania zablokowania zgodnie z punktem 3 ustęp 4 lub 5,
d) Użytkownik przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych będzie zwlekał z uregulowaniem kwoty, która odpowiada miesięcznej opłacie za użytkowanie,
e) stosunki własnościowe w przedsiębiorstwie Użytkownika zmienią się w 25 lub więcej %, a także gdy spółka będzie reprezentowana przez inne osoby z mocy prawa (ustawowo), każdorazowo w stosunku do stanu z chwili zawarcia umowy, lub
f) Użytkownik, jego przedstawiciel ustawowy lub powiązane z nim przedsiębiorstwo przystąpi do konkurencji z TIMOCOM.

(3) Prawo użytkowania obowiązuje od momentu aktywacji przez TIMOCOM, a kończy się jednocześnie ze stosunkiem umownym.

(4) W momencie wygaśnięcia umowy Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie usunąć zainstalowane oprogramowanie z komputera, z wykluczeniem wszelkich praw do jego zatrzymania, oraz zaniechać użytkowania Systemu Smart Logistics w jakikolwiek sposób. Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać dalszego przesyłania danych do ew. uzgodnionego interfejsu.

(5) Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem publicznoprawnego majątku odrębnego w rozumieniu § 310 ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) lub nie stosuje się do niego żadne miejsce właściwości sądu na terenie Niemiec, jako miejsce spełnienia świadczenia i właściwości sądowej ustala się niniejszym Düsseldorf. Obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem zastosowania prawa handlowego ONZ.

(6) W przypadku gdy firma TIMOCOM przekazuje Użytkownikowi tłumaczenie tej umowy lub jej części, decydującą i wiążącą prawnie wersją pozostaje oryginalna, niemiecka wersja językowa, o ile w tłumaczeniu wystąpią sprzeczności lub rozbieżności w stosunku do niemieckiej wersji.

(7) Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszej umowy stałyby się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia uzgodni się skuteczne postanowienie, które będzie najbardziej odpowiadało celowi nieskutecznego postanowienia.

9. Ochrona danych

(1) Użytkownik wyraża zgodę na to, aby TIMOCOM zachowywał dane techniczne Użytkownika w celu identyfikacji i przyporządkowania Użytkownika, przetwarzania i poprawy transmisji danych. Takimi danymi technicznymi mogą być, w zależności od urządzenia docelowego, używany system operacyjny, rozdzielczość ekranu, przeglądarka, ID procesora i jego szybkość oraz pamięć fizyczna, a także dane, które zależnie od okoliczności umożliwiają identyfikację osoby, takie jak adres IP i MAC, nazwa urządzenia, DNS domeny, ścieżka instalacyjna, nazwa Użytkownika, ustawienia języka, pliki cookie i dane telematyczne.
Ponadto firma TIMOCOM przetwarza podczas instalacji i użytkowania Systemu Smart Logistics dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, adres e-mail, przyporządkowanie Użytkownika do przedsiębiorstwa i podane informacje dotyczące znajomości języka, wprowadzane dane, powiadomienia oraz informacje, które Użytkownik samodzielnie udostępnił osobom trzecim przy tworzeniu swojego profilu lub podczas użytkowania aplikacji do obsługi Systemu Smart Logistics. Dane te są wykorzystywane przez TIMOCOM do następujących celów:
– kontrola tożsamości Użytkownika
– udostępnienie i utrzymanie uzgodnionej usługi
– zapewnienie przestrzegania niniejszych warunków użytkowania
– przeprowadzanie transakcji zleconych przez Użytkownika
– spełnianie obowiązków ustawowych albo możliwych do realizacji wymogów urzędowych lub sądowych.
Okres przechowywania tych danych uzależniony jest od czasu trwania i celu danej umowy, o ile podmiot przetwarzający nie posiada nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu lub nie znajdują zastosowania ustawowe obowiązki przechowywania danych.

(2) Użytkownik wyraża zgodę na to, aby TIMOCOM przetwarzał dane firmowe Użytkownika w celu zawarcia i realizacji umowy, jak również pozyskiwał informacje na temat Użytkownika w znanych wywiadowniach gospodarczych.

(3) Użytkownik wyraża zgodę, aby firma TIMOCOM w celu realizacji umowy licencyjnej lub zamówień serwisowych Użytkownika przekazywała dane osobowe Użytkownika spółce zależnej lub partnerskiej. Na chwilę obecną są to:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Timocom Platz 1, DE-40699 Erkrath.

Przedsiębiorstwa te przetwarzają dane Użytkownika wyłącznie na zlecenie firmy TIMOCOM w sposób zgodny z jej instrukcjami i zobowiązane są przez firmę TIMOCOM do przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych. Przekazanie danych osobowych Użytkownika osobom trzecim może nastąpić również w przypadku postanowień prawnych, możliwych do przeprowadzenia nakazów sądowych lub urzędowych, a także w celu zapobiegania czynom karalnym lub wykroczeniom w stosunku do niniejszej umowy licencyjnej oraz ich zwalczania. Dane, które nie pozwalają na identyfikację osoby, np. dane zanonimizowane lub dane potrzebne do osiągnięcia celu umowy przez osoby trzecie, mogą być przetwarzane przez TIMOCOM oraz przekazywane osobom trzecim.

(4) Użytkownik uprawniony jest do tego, aby w dowolnym momencie uzyskać bezpłatny wgląd do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę TIMOCOM oraz ma prawo do ich sprostowania i usunięcia, a także do ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, o ile spełnione są odnośne warunki określone prawem o ochronie danych. Użytkownicy mogą kierować pytania dotyczące ich praw oraz oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie pod następujący adres:

TIMOCOM GmbH
Inspektor ochrony danych
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-mail: datenschutz(at)timocom.com

Cofnięcie zgody lub ograniczenie przetwarzania nie będzie miało wpływu na obowiązywanie umowy i obowiązek dokonywania opłat przez Użytkownika. Użytkownik akceptuje fakt, że firma TIMOCOM po tego rodzaju cofnięciu zgody lub ograniczeniu przetwarzania prawdopodobnie nie będzie mogła zapewnić Użytkownikowi możliwości korzystania z Systemu Smart Logistics.
Użytkownik jest także uprawniony do złożenia skargi do właściwego dla firmy TIMOCOM organu nadzorczego. Jest nim Inspektor Ochrony Danych i Wolności Informacji Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia. www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Użytkownik jest odpowiedzialny za użytkowanie Systemu Smart Logistics zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich istotnych przepisów o ochronie danych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podczas przetwarzania danych za pomocą Systemu Smart Logistics. Użytkownik zwalnia firmę TIMOCOM z wszelkich roszczeń wynikających z nieprzestrzegania przez niego regulacji dotyczących ochrony danych, postanowień umownych lub innych przepisów ustawowych powstałych w związku nimi.

(6) Przed rozpoczęciem użytkowania Użytkownik poinformuje wszystkie osoby, których dotyczy użytkowanie przez niego Systemu Smart Logistics, o udzieleniu zgody na przetwarzanie danych przez firmę TIMOCOM, o rodzaju przetwarzanych danych, celu i okresie przetwarzania, o przedsiębiorstwach uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz o możliwości zakończenia przetwarzania danych. W przypadku, gdy prawo właściwe zobowiązuje użytkownika do uzyskania zgody wszystkich osób, których dotyczy użytkowanie Systemu Smart Logistics przez Użytkownika, Użytkownik upewni się, że wszystkie wymagane zgody lub ewentualne alternatywy dopuszczone przez aktualnie obowiązujące przepisy prawne (np. porozumienie zakładowe) zostały zawarte w formie pisemnej. Użytkownik ma obowiązek przechowywania odpowiednich dowodów przez dwa lata od zakończenia umowy i przekazania ich na życzenie w oryginale firmie TIMOCOM.

(7) TIMOCOM informuje, iż zgodnie z § 31 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) informacje o niewypełnianiu obowiązków umownych dotyczących wymagalnych zobowiązań wynikających ze stosunków umownych mogą zostać zgłaszane do SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, o ile stosunek umowny z powodu zaległości płatniczych uległ wypowiedzeniu, a kwota roszczenia za usługi, pomimo wyznaczonego terminu płatności, nie została uregulowana. Dalsze informacje na temat SCHUFA znajdziesz na stronie: www.meineSCHUFA.de.

Stan na: 01.01.2020

§1 Usługa

1. TIMOCOM GmbH działa wyłącznie wspierając Zleceniodawcę w zakresie egzekwowania płatności z tytułu czystej kwoty rachunków. TIMOCOM wg własnego uznania zgodnego z jej obowiązkami wzywa Dłużnika do zajęcia stanowiska w kwestii nieregulowanych wierzytelności względnie do ich zapłacenia.

2. TIMOCOM nie udziela żadnej gwarancji na skuteczność interwencji.

3. Wpłaty, zapisy na rachunek lub potrącenia Dłużnika po dokonanej interwencji będą uznane za skuteczne, jeżeli Zleceniodawca nie udowodni TIMOCOM w terminie 2 tygodni po zapowiedzianym terminie płatności, że dana należność nie została uregulowana.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania w każdej chwili innych środków w celu ściągania swoich należności.

§ 2 Wynagrodzenie

1. Faktura jest płatna niezwłocznie po jej otrzymaniu.

2. TIMOCOM może rozliczyć wpływy od Dłużnika z własnymi roszczeniami wobec Zleceniodawcy (rachunek bieżący).

3. TIMOCOM zastrzega sobie prawo do ściągania kwoty rachunku wspólnie z innymi rachunkami, jeżeli w stosunkach handlowych Zleceniodawca udzielił już pełnomocnictwa do ściągania należności bezpośrednio z konta. Zleceniodawca udziela TIMOCOM pełnomocnictwa w zakresie ściągania niepodważalnej kwoty rachunku ze znanego konta firmowego.

§ 3 Rozpoczęcie i zakończenie umowy

1. Zleceniodawca jest związany swoją ofertą zlecenia przez 3 dni robocze. Umowę uważa się za zawartą po przyjęciu zlecenia przez TIMOCOM. Przyjęcie zlecenia nie wymaga szczególnej formy i może być w szczególności dokonane w sposób dorozumiały. Umowę uważa się w szczególności za zaakceptowaną przez TIMOCOM, jeżeli TIMOCOM w przeciągu ww. czasu podjęła już czynności interwencyjne u Dłużnika.

2. Zlecenie może zostać wypowiedziane przez Zleceniodawcę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu. Jednak w przypadku już zaistniałej interwencji u Dłużnika Zleceniodawca jest nadal zobowiązany do udzielania informacji o ewentualnej zapłacie zleconych do interwencji należności, a TIMOCOM zastrzega sobie prawo do uzgodnionego wynagrodzenia.

3. Prawo obu stron umowy do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego naruszenia przepisów niniejszej umowy pozostaje nienaruszone.

4. Jeżeli Zleceniodawca lub Dłużnik utracą status klienta lub przestaną być klientem TIMOCOM w związku ze zleceniem interwencji, Zleceniodawca i TIMOCOM mają prawo do odstąpienia od umowy. Umowa w takim przypadku uznawana będzie w przyszłości jako rozwiązana.

5. Jeżeli podczas przeprowadzanej interwencji okaże się, że wierzytelność jest prawdopodobnie nieściągalna, interwencja zostanie zakończona, a Zleceniodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Za nieściągalną uznaje się wierzytelność w szczególności, gdy jest ona podważalna, scedowana, zawisła, tytułowana lub obciążona prawami osób trzecich, lub gdy Dłużnik jest niewypłacalny. Umowa w takim przypadku uznawana będzie w przyszłości jako rozwiązana.

6. Zleceniodawca jest zobowiązany wspierać TIMOCOM stosownymi informacjami. Jeśli TIMOCOM mimo zażądania nie otrzyma niezbędnych informacji w ciągu 14 dni kalendarzowych, wówczas ma prawo zakończyć zlecenie i obciążyć Zleceniodawcę opłatą manipulacyjną bądź powstałą do dnia zakończenia sprawy kwotą za skuteczną interwencję.

§ 4 Odpowiedzialność cywilna

1. Przewidziana niniejszą umową odpowiedzialność cywilna TIMOCOM za szkody Zleceniodawcy wynikłe z przejęcia lub wykonania umowy ogranicza się do przypadków:
a) zamierzonego lub rażącego niedbalstwa spowodowanego przez TIMOCOM lub osobę pomagającą w wykonaniu zobowiązania,
b) zawinionego niedotrzymania przez TIMOCOM lub osobę pomagającą w wykonaniu zobowiązania istotnego warunku umowy, które zagraża osiągnięciu celu umowy,
c) odpowiedzialności TIMOCOM wynikającej z podstępu lub przyznania gwarancji,
d) odpowiedzialności TIMOCOM zgodnie z bezwzględnie obowiązującym prawem, np. ustawą o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu, lub
e) odpowiedzialności ustawowej za zawinione spowodowanie utraty życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu przez TIMOCOM lub osobę pomagającą w wykonaniu zobowiązania.

2. Jeśli Zleceniodawca jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność TIMOCOM jest ograniczona do przewidywalnej, typowej szkody ustalonej przy zawieraniu umowy:
a) w przypadkach opisanych w powyższym ustępie 1 a) przy rażącym niedbalstwie osób pomagających w wykonaniu zobowiązania,
b) w przypadkach opisanych w powyższym ustępie 1 b) przy zwykłym niedbalstwie.

3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za to, aby wierzytelność była wymagalna i niepodważalna oraz aby TIMOCOM otrzymała wszelkie niezbędne dokumenty i informacje. Zwraca się uwagę, że Zleceniodawca może żądać od Dłużnika zwrotu kosztów wynagrodzenia spowodowanych skuteczną interwencją ze strony TIMOCOM wyłącznie w przypadku, gdy opóźnia on swoje świadczenie i według obowiązujących przepisów prawnych jest zobowiązany do spełnienia rzeczonego świadczenia. W sprawie ewentualnego zwrotu tych kosztów Zleceniodawca zwróci się bezpośrednio do Dłużnika.

4. TIMOCOM zastrzega sobie prawo do zniszczenia wszystkich dokumentów po zakończeniu interwencji, które nie muszą być przechowywane zgodnie z wymogami prawa.

§ 5 Przepisy końcowe

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

2. Jeżeli Zleceniodawca nie jest konsumentem, Düsseldorf jest miejscem wypełnienia umowy oraz miejscem właściwości sądowej. Obowiązuje prawo niemieckie.

3. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub okaże się nieskuteczne, nie naruszy to skuteczności pozostałych postanowień lub uzgodnień. Strony zobowiązują się zastąpić nieskuteczne postanowienia skutecznymi uzgodnieniami, które będą najbardziej odpowiadały celowi nieskutecznego postanowienia.

Stan na: 01.10.2014

Do góry