skip navigation

Ogólne Warunki Użytkowania

Kontakt z centralą

+48 71 737 25 04

+48 71 737 25 01

sales.pl@timocom.com

1. Informacje ogólne

(1) W odniesieniu do wszelkich dostaw i świadczeń wynikających z niniejszego stosunku umownego obowiązują wyłącznie określone poniżej warunki. Wszelkie postanowienia i warunki Użytkownika są niewiążące, nawet jeśli firma TIMOCOM nie zgłosi wobec nich wyraźnego sprzeciwu.

(2) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia tych warunków na koniec każdego okresu rozliczeniowego. O zmianie warunków firma TIMOCOM zawiadomi Użytkownika, umieszczając wyraźną informację na fakturze lub wysyłając wiadomość w Systemie Smart Logistics. Uznaje się, że Użytkownik wyraża zgodę na zmienione warunki, jeżeli nie sprzeciwi im się niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia. Opłacenie bez zastrzeżeń faktury przez Użytkownika uznaje się za wyrażenie przez niego zgody.

(3) Wyjaśnienia, uzupełnienia i zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli strony uzgodnią, że osoba trzecia (osoba prawna) będzie upoważniona do korzystania z Systemu Smart Logistics, druga strona umowy udzieli tej osobie pełnomocnictwa do przyjmowania oświadczeń od firmy TIMOCOM.

(4) Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o osobach (np. użytkownikach), określenie to odnosi się do osób wszystkich płci.

2. Przedmiot umowy

(1) TIMOCOM udostępnia Użytkownikowi prawo użytkowania platformy użytkowników (dalej: licencji) za okresową opłatą. Zakres licencji jest uzależniony od postanowień indywidualnej umowy. Firma TIMOCOM może według własnego uznania umożliwić Użytkownikowi dostęp do platformy (zwanej dalej „Systemem Smart Logistics”) poprzez oprogramowanie do zainstalowania, kombinację nazwy użytkownika i hasła, logowanie do sieci lub poprzez interfejs do istniejącego środowiska sprzętowego i programowego Użytkownika. Działanie Systemu Smart Logistics jest możliwe dzięki podłączonym do internetu serwerom, dostępnym wyłącznie przez połączenie online.

Wyjątek stanowią okresy, w których używane przez TIMOCOM serwery są niedostępne z przyczyn technicznych lub innych, na które firma TIMOCOM nie ma wpływu, lub gdy firma TIMOCOM, w celu dalszego spełniania świadczenia umownego, przeprowadza niezbędne prace konserwacyjne na serwerach, podczas których mogą wystąpić zakłócenia w dostępie. Firma TIMOCOM ograniczy planowane prace konserwacyjne i aktualizacje w miarę możliwości do dni weekendowych lub do czasu między godziną 18.00 a 07.30 (czas środkowoeuropejski) w dni robocze.

(2) Jeśli firma TIMOCOM oferuje Użytkownikowi dostęp do Systemu Smart Logistics za pomocą oprogramowania, może ono być dostępne do pobrania na stronie internetowej firmy TIMOCOM lub w sklepie App Store® firmy Apple®, Google Play™ itp. Pobranie i instalacja oprogramowania nie są częścią usług świadczonych przez firmę TIMOCOM. Czynności te Użytkownik wykonuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność. Jeśli firma TIMOCOM udziela Użytkownikowi prawa dostępu na zasadzie rejestracji online przy użyciu loginu i hasła lub przez logowanie do sieci, firma TIMOCOM może określić wymogi wobec tworzonego hasła, powiązać indywidualne stanowisko dostępu do Sytemu z podanym przez użytkownika własnym adresem mailowym lub zastosować lokalne zabezpieczenia, na przykład z wykorzystaniem istniejących technik uwierzytelniania systemu operacyjnego w urządzeniu końcowym Użytkownika.

(3) Wybór, zakup i stosowanie wymaganego sprzętu komputerowego, oprogramowania i łączy komunikacyjnych należy do obowiązków Użytkownika, który ponosi wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie.

(4) Firma TIMOCOM jest uprawniona do dokonywania zmian w swoich produktach w ramach ich dalszego rozwoju i optymalizacji, o ile nie zostaną przez to ograniczone ich istotne parametry.

(5) Firma TIMOCOM może przesyłać Użytkownikowi poprzez System Smart Logistics powiadomienia dotyczące ofert, otrzymanych wiadomości lub transakcji. Firma TIMOCOM może ograniczyć liczbę takich powiadomień, czas ich wyświetlania oraz możliwość przechowywania.

3. Prawo użytkowania

(1) Zakres przyznanego na podstawie niniejszej umowy prawa użytkowania jest ustalany indywidualnie, np. pod względem liczby stanowisk osobistych z dostępem do Systemu Smart Logistics, liczby transakcji lub dostępnego wolumenu przesyłanych danych w firmie Użytkownika na każdy z oddziałów; prawo to nie może być przenoszone na osoby trzecie lub inne oddziały. W przypadku korzystania z prawa dostępu przy użyciu nazwy użytkownika i hasła lub logowania do sieci dostęp dla tego użytkownika jest w danym momencie możliwy wyłącznie na jednym stanowisku, niezależnie od używanego urządzenia końcowego lub przeglądarki (licencja konkurująca).

(2) Prawo użytkowania dotyczy wyłącznie wprowadzania i odczytywania w Systemie informacji branżowych w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Wszystkie wprowadzane informacje muszą być zgodne z prawdą i możliwe do udokumentowania na żądanie firmy TIMOCOM. Nieaktualne lub zgromadzone dane należy usunąć, o ile przepisy prawa nie przewidują obowiązku ich przechowywania. Niedozwolone jest użytkowanie w następujących celach lub formach:
a) niepożądane wiadomości, jak na przykład spam, zapytania masowe, ogólne reklamy i oferty różnych usług;
b) nielegalne cele, błędne informacje, oszustwa lub wprowadzanie w błąd;
c) naruszanie wszelkich praw, w tym praw osobistych, własności intelektualnej i prawa do prywatności osób trzecich;
d) tworzenie zbiorów danych, w szczególności tych, które umożliwiają tworzenie profili innych Użytkowników;
e) wprowadzanie kodów programowych, które wpływają na funkcje terminala lub oprogramowania;
f) treści, które utrudniają pracę, nękają lub szkodzą TIMOCOM lub osobom trzecim, np. innym Użytkownikom, takie jak: wzywanie do bojkotu, łańcuszki, stalking, groźby, zniewagi, oszczerstwa, dyskryminacja, okazywanie nienawiści, działania na szkodę firmy, uwagi natury seksualnej, przejawy brutalności, przemocy lub nagości.
g) Treści, które naruszają obowiązujące prawo lub dobre obyczaje lub do których przekazywania Użytkownik nie jest uprawniony.

(3) Dane z Systemu Smart Logistics można ekstrahować wyłącznie za pomocą funkcji eksportu lub druku. Zautomatyzowane korzystanie z Systemu Smart Logistics, np. za pośrednictwem interfejsów, oprogramowania firm trzecich, botów, skryptów lub innych środków pomocniczych, które odbiegają od standardowych przeglądarek internetowych, takich jak: Chrome™, Firefox® czy Microsoft Edge®, wymaga pisemnej zgody firmy TIMOCOM.
Wszystkie oferty firmy TIMOCOM zapewniające użytkowanie w nieograniczonym zakresie za stałą cenę podlegają zasadzie fair use. Dzięki tej zasadzie firma TIMOCOM chce umożliwić wszystkim Użytkownikom sprawiedliwe i pełnowartościowe korzystanie z Systemu. Dlatego firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do podjęcia adekwatnych działań ograniczających prawa Użytkownika, jeżeli sposób, w jaki będzie on wykorzystywał zasoby firmy TIMOCOM, w większym niż nieznaczny stopniu zakłóci sprawiedliwy podział wydajności serwera, szerokości pasma lub pojemności pamięci. Takim adekwatnym działaniem może być np. ograniczenie liczby zapytań lub transakcji na minutę przysługującej na jedną licencję lub zmniejszenie ilości miejsca w pamięci.

(4) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do przerwania połączenia Użytkownika z Systemem Smart Logistics i usunięcia danych, jeśli będzie to niezbędne, by uniemożliwić lub zakończyć naruszenie obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów. To samo dotyczy sytuacji, gdy Użytkownik stwarza techniczne zagrożenie dla oprogramowania, aplikacji lub Systemu Smart Logistics.

(5) W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków umownych, w szczególności wynikających z punktu 3 (1) lub (2), punktu 4 (1), punktu 5 (2) lub (4) lub punktu 7 (2) lub (3), a także w razie nieodstąpienia przez niego w żądanym terminie, mimo upomnienia, od naruszenia innych postanowień umowy, firma TIMOCOM jest zwolniona z obowiązku świadczenia usługi (zablokowanie), zachowując jednak prawo do świadczenia wzajemnego.

(6) Za każdy przypadek zawinionego naruszenia punktu 3 (1) lub (2) lub punktu 5 (2), (4) lub (5) Użytkownik zapłaci karę umowną w wysokości opłaty za dwanaście miesięcy użytkowania Systemu. Użytkownik może dowieść, że szkoda poniesiona przez firmę TIMOCOM jest mniejsza.

(7) Użytkownik zobowiązany jest poinformować firmę TIMOCOM o każdej istotnej zmianie dotyczącej jego przedsiębiorstwa wprowadzonej w rejestrze handlowym lub rejestrze działalności gospodarczej, natychmiast po wprowadzeniu zmiany. Dotyczy to w szczególności przekształceń spółek, zmian adresu, jak również wpisania lub usunięcia z dokumentów rejestrowych osób reprezentujących przedsiębiorcę.

3a. Prawo użytkowania aplikacji Profile firm

(1) Aplikacja Profile firm umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, przeglądanie istniejących danych firmowych innych użytkowników Systemu Smart Logistics.

(2) Również Użytkownik może wprowadzać do Systemu Smart Logistics dane swojej firmy, które będą dostępne dla osób trzecich. Dostęp do szczegółowych danych firmowych osób trzecich Użytkownik otrzymuje po wprowadzeniu własnych szczegółowych danych firmowych.

(3) Udostępniane w Systemie dane można wykorzystywać w zakresie typowym dla obrotu handlowego w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Kopiowanie bazy danych lub jej istotnych części jest zabronione przez prawo autorskie.

(4) Dane powinny być stale aktualizowane. W przypadku gdy firma TIMOCOM otrzyma informacje o nieścisłościach albo nieprawidłowościach w danych Użytkownika, może poinformować go o zaistniałych błędach. Jeśli Użytkownik w ciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji od firmy TIMOCOM nie poprawi albo nie uzupełni swoich danych, firma TIMOCOM może, choć nie ma takiego obowiązku, poprawić lub uzupełnić w imieniu i na odpowiedzialność Użytkownika te dane na podstawie wpisu w rejestrze handlowym lub rejestrze działalności gospodarczej.

(5) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do zablokowania danych Użytkownika oraz dostępu Użytkownika do aplikacji Profile firm za naruszenie wyżej wymienionych ustępów (3) i (4).

(6) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może go wypowiedzieć w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o kolejny 1 miesiąc, o ile żadna ze stron wcześniej nie wypowie umowy w trybie zwykłym.

3b. Prawo użytkowania aplikacji Frachty i Przestrzenie ładunkowe

(1) Aplikacje Frachty i Przestrzenie ładunkowe umożliwiają Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, wprowadzanie do Systemu Smart Logistics ofert przestrzeni ładunkowych i frachtów w międzynarodowym transporcie drogowym, a także wyszukiwanie istniejących ofert przestrzeni ładunkowych i frachtów.

(2) Wprowadzane dane muszą być poprawne, kompletne, zapisane zwykłą czcionką bez dodatkowych spacji ani innych znaków służących wyłącznie do wyróżnienia, a także muszą zawierać prawidłowe informacje umieszczone w przeznaczonych do tego polach. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania danych, które nie spełniają powyższych kryteriów lub zasad zawartych w punkcie 3 ustęp 2.

(3) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może go wypowiedzieć w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o kolejny 1 miesiąc, o ile żadna ze stron wcześniej nie wypowie umowy w trybie zwykłym.

3c. Prawo użytkowania aplikacji Trasa i koszty

(1) Aplikacja Trasa i koszty umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, dostęp online do map i do funkcji obliczania tras. Wszystkie prezentowane mapy podlegają ciągłym modyfikacjom i nigdy nie odzwierciedlają w pełni sytuacji rzeczywistej. W związku z tym firma TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość treści map i innych danych. Obowiązek firmy TIMOCOM ogranicza się do przygotowania, opracowania i wizualizacji danych dla Użytkownika.

(2) Dane i informacje przedstawione w aplikacji Trasa i koszty pochodzą od firm trzecich. Dlatego firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie nieprawidłowości danych dostarczonych jej przez firmę trzecią lub nieterminowego dostarczenia tych danych, chyba że Użytkownik udowodni winę firmy TIMOCOM.

(3) Aplikacja Trasa i koszty może szeregować wyszukane cele na podstawie podanych nazw miejscowości lub kodów pocztowych. Możliwe jest także wyszukiwanie według innych nazw miejscowości lub na podstawie wielu haseł. Firma TIMOCOM nie gwarantuje, że program prawidłowo automatycznie wyszuka żądaną miejscowość. Firma TIMOCOM nie gwarantuje również poprawności ani kompletności wszystkich pokrewnych danych, tj. kodów pocztowych, numerów ulic i innych informacji uzupełniających. Mapy są ciągle modyfikowane zgodnie ze stanem techniki. Firma TIMOCOM nie gwarantuje prawidłowości informacji, bezbłędności map ani ich określonych właściwości.

(4) Dane kartograficzne i inne pokrewne dane (zdjęcia satelitarne, informacje o opłatach drogowych, ograniczeniach w ruchu drogowym, punktach POI itp.) pochodzą od licencjodawców. Mapy, dane pokrewne i funkcje są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność firmy TIMOCOM lub jej licencjodawców i partnerów; ponadto są chronione umowami międzynarodowymi i innymi prawami kraju, w którym są używane. Firma TIMOCOM udziela Użytkownikowi nieprzenoszalnej i niewyłącznej sublicencji na korzystanie z map znajdujących się w produktach firmy TIMOCOM, wyłącznie do wewnętrznego użytku Użytkownika. Użytkownik nie może kopiować mapy, dzielić jej na części, importować ani modyfikować jej treści, ani też tworzyć na jej podstawie nowych produktów. Użytkownikowi nie wolno zmieniać w całości ani w części kodu źródłowego, plików źródłowych ani struktury mapy. Użytkownik nie może także podejmować prób takich zmian poprzez modyfikację konstrukcji kodu, rozłożenie go na części, dekompilację bądź w inny sposób. Użytkownik nie może wykorzystywać produktów do prowadzenia własnej firmy usługowej ani do innych celów, które wiązałyby się z przetwarzaniem map przez inne osoby lub jednostki. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw własności – pozostają one w całości w posiadaniu licencjodawców. Nie wolno zmieniać, ukrywać ani usuwać umieszczonych na mapach informacji o prawach autorskich, pochodzeniu map lub zastrzeżeniu prawa własności.

(5) Jeżeli po zawarciu umowy dostawcy zewnętrzni podniosą ceny swoich usług, firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do odpowiedniego podniesienia opłat za korzystanie przez Użytkownika z odpłatnych licencji. Podwyżka cen wchodzi w życie po upływie 4 tygodni od otrzymania przez Użytkownika zawiadomienia o podwyżce ze skutkiem od pierwszego dnia kolejnego miesiąca. Jeżeli opłata za użytkowanie aplikacji Trasa i koszty w roku kalendarzowym zostanie podwyższona o więcej niż 10%, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym w terminie 2 tygodni od otrzymania zawiadomienia o podwyżce.

(6) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do modyfikowania, rozszerzania, usuwania i nowego kategoryzowania prezentowanych map i elementów danych według własnego uznania i w dowolnym momencie, włączając w to zmiany specyfikacji oprogramowania map i funkcji dodatkowych związanych z mapami. Firma TIMOCOM nie jest zobowiązana do zapewnienia lub samodzielnego przeprowadzania przeglądów technicznych, usuwania błędów, korekt (patch), aktualizacji (updates) lub poprawek (upgrades).

(7) Dodatkowo obowiązuje następujący regulamin świadczenia usługi firmy HERE

(8) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może go wypowiedzieć w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o kolejny 1 miesiąc, o ile żadna ze stron wcześniej nie wypowie umowy w trybie zwykłym.

3d. Prawo użytkowania aplikacji Tracking

(1) Aplikacja Tracking umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, dostęp do funkcji telematycznej. Za jej pomocą Użytkownik może przesyłać do Systemu Smart Logistics dane własnych pojazdów pochodzące z monitorowania satelitarnego i radiowego, na przykład dane dotyczące ich położenia dostarczane przez Global Positioning Systems (GPS), dane z urządzeń lokalizujących lub dane z czujników innych systemów pojazdów (dalej: upload) i wyświetlać je tam w sposób dla siebie nieograniczony oraz udostępniać innym Użytkownikom Systemu Smart Logistics (dalej: upoważnionym) w sposób ograniczony czasowo. Aplikacja Tracking umożliwia również upoważnionemu wyświetlanie danych z systemów telematycznych zainstalowanych w pojazdach innych użytkowników, jeżeli wcześniej zostało udzielone odpowiednie udostępnienie. Koniecznym warunkiem wyświetlania tych danych jest podpisanie umowy o upload z dostawcą systemu telematycznego oraz posiadanie licencji na korzystanie z aplikacji Trasa i koszty lub podobnego narzędzia do wyświetlania map, obsługiwanego przez interfejs Tracking firmy TIMOCOM.

(2) Użytkownik zobowiązuje się, o ile zdecyduje się na udostępnienie Upoważnionemu danych z systemu telematycznego, do zapewnienia ciągłości w dostarczaniu danych w uzgodnionym okresie, zgodnie z najnowszym stanem techniki. Użytkownik jest bezpośrednio odpowiedzialny za prawidłowe i punktualne przekazanie tych danych do firmy TIMOCOM.

(3) Zabronione jest używanie i przetwarzanie danych pochodzących z systemów telematycznych zainstalowanych w obcych pojazdach, do których Użytkownik nie ma praw na podstawie umowy najmu lub leasingu, chyba że w ramach udostępnienia dokonanego między dwoma Użytkownikami Systemu Smart Logistics, o którym mowa w ustępie 1. Dokonanie przez Użytkownika uploadu danych telematycznych podwykonawców, którzy świadczą dla niego usługi na stałe lub w regularnych odstępach czasu, wymaga zgody firmy TIMOCOM. W razie naruszenia postanowień niniejszego ustępu firma TIMOCOM jest upoważniona do zablokowania danych systemu telematycznego.

(4) Dane z systemów telematycznych mogą być używane wyłącznie do koordynowania zadań pojazdów lub systemów telematycznych w celach zgodnych z przeznaczeniem serwisu. Niedopuszczalne jest nadawanie systemom włączonym w serwisie telematycznym prawdziwych nazwisk osób (np. kierowców).

(5) Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Użytkownik poinformuje wszystkie osoby wyposażone w system telematyczny o udzielonej przez siebie zgodzie na przetwarzanie danych przez firmę TIMOCOM, o rodzaju przetwarzanych danych, celu i okresie przetwarzania, o przedsiębiorstwach uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz o możliwości zakończenia przetwarzania danych.
W przypadku gdy prawo właściwe zobowiązuje Użytkownika do uzyskania zgody wszystkich osób wyposażonych w system telematyczny, Użytkownik zapewni, że wszystkie wymagane zgody lub ewentualnie ich alternatywy dopuszczone na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. porozumienie zakładowe) zostaną zawarte w formie pisemnej. Użytkownik ma obowiązek przechowywania odpowiednich dokumentów przez dwa lata od zakończenia umowy i przekazania ich na życzenie w oryginale firmie TIMOCOM.

(6) Jeżeli Użytkownik naruszy przepisy o ochronie danych, w szczególności te zawarte w ustępie 4 lub 5, firma TIMOCOM jest uprawniona do natychmiastowego rozwiązania umowy z Użytkownikiem. Użytkownik zwalnia firmę TIMOCOM z wszelkich roszczeń, wynikających z nieprzestrzegania przez niego postanowień w sprawie ochrony danych, w szczególności tych wymienionych w ustępach 4 lub 5.

(7) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może go wypowiedzieć w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o kolejny 1 miesiąc, o ile żadna ze stron wcześniej nie wypowie umowy w trybie zwykłym.

3e. Prawo użytkowania aplikacji Przetargi

(1) Aplikacja Przetargi umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, ogłaszanie przetargów na stałe zlecenia z obszaru transportu i logistyki dla wybranej przez siebie grupy docelowej (dalej: ogłaszający) lub składanie ofert dotyczących ogłoszonych przetargów (dalej: oferent). Aplikacja Przetargi umożliwia Użytkownikowi opisywanie ofert, a także ich gromadzenie, opracowywanie i przesyłanie w ramach przygotowania do zawarcia na własną odpowiedzialność umów.

(2) Ogłoszeniodawca otrzymuje prawo użytkowania aplikacji Przetargi z chwilą wpłynięcia płatności za pierwszą fakturę wystawioną mu przez firmę TIMOCOM lub w momencie udzielenia mu dostępu do aplikacji przez firmę TIMOCOM.

(3) Przetarg nie jest wiążącą ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert; przetarg nie zobowiązuje do zawarcia umowy. Ogłoszeniodawca przyjmuje do wiadomości, że oferta cenowa dotyczy tylko konkretnej oferowanej przez niego usługi. Skuteczna umowa dochodzi do skutku dopiero po złożeniu zgodnego oświadczenia woli przez wystawcę ładunku i oferenta.

(4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez 1 miesiąc od zakończenia przetargu.

(5) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do weryfikacji ogłoszonych przetargów oraz ofert oferentów pod kątem ich zgodności z prawem, kompletności i zasadności przez maksymalnie 2 pełne dni robocze od momentu ich wprowadzenia. Oferta jest niezgodna z prawem szczególnie wtedy, gdy narusza obowiązujące prawo lub zakazy organów publicznych, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Oferta jest niekompletna, jeżeli brakuje w niej istotnych części umowy lub niezbędnych informacji, np. o zezwoleniach lub licencjach niezbędnych do wykonania umowy. Oferta jest bezzasadna, jeżeli np. ma charakter głównie reklamowy lub dotyczy tylko pojedynczego transportu.

(6) Jeżeli firma TIMOCOM stwierdzi, nawet jeśli stanie się to dopiero w późniejszym czasie, że ogłoszeniodawca lub oferent naruszył postanowienia ustępu 5, firma TIMOCOM może usunąć ofertę z aplikacji Przetargi, wstrzymać ją lub nawet odmówić opublikowania, zachowuje jednak prawo do świadczenia wzajemnego.

(7) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do publikowania w aplikacji Przetargi ofert tylko takiego ogłoszeniodawcy, któremu kompetentna agencja informacji gospodarczej przyznała co najmniej przeciętną ocenę wypłacalności, i w odniesieniu do którego nie są znane żadne konkretne okoliczności, które zagrażałyby finansowej realizacji umowy. Przeciętna ocena wypłacalności to na przykład wynik lepszy niż 300 w ocenie Creditreform e.V. w Niemczech, symbol „B” przyznany przez spółkę Euler Hermes Kreditversicherungs-AG lub symbol „R” przyznany przez spółkę Coface AG w Europie. Jeżeli ocena wypłacalności ogłoszeniodawcy spadnie w okresie ważności oferty poniżej wskazanej wartości lub jej ekwiwalentu, lub jeśli firma TIMOCOM otrzyma informację o konkretnych okolicznościach, które zagrażają późniejszej zapłacie za wykonanie usług, firma TIMOCOM może unieważnić ofertę w momencie poznania pogorszonej oceny lub zawiesić ją do momentu poprawienia wypłacalności.

(8) Firma TIMOCOM może uzależnić przekazanie ogłoszeniodawcy ofert na ogłoszony przetarg lub podsumowania przetargu od uregulowania przez ogłoszeniodawcę należności za ten przetarg wobec firmy TIMOCOM.

(9) Firma TIMOCOM udostępnia specjalny obszar na zapytania potencjalnych oferentów dotyczące konkretnego przetargu. Jeśli czas oczekiwania na odpowiedź na zapytanie będzie dłuższy niż 1 dzień roboczy, firma TIMOCOM może przedłużyć termin zakończenia przetargu o odpowiednią liczbę dni. Firma TIMOCOM zastrzega sobie również prawo do usunięcia wpisów sprzecznych z punktem 3 ustęp 2 niniejszych warunków.

(10) Za wszelkie dane i oferty Użytkownika w ramach przetargu, które firma TIMOCOM publikuje lub przekazuje poprzez aplikację Przetargi, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik. Firma TIMOCOM nie bierze odpowiedzialności za poprawność tych danych ani za wykonanie zawartych w ten sposób umów ani uzgodnień dotyczących poufności; firma TIMOCOM nie jest stroną umowy. Firma TIMOCOM nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych dotyczących oferentów ani za ich rzetelność, w szczególności wtedy, gdy zostali oni zaproszeni na życzenie ogłoszeniodawcy.

(11) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do usunięcia lub nieprzekazania oferty oferenta, jeżeli dowie się, że możliwość wykonania danego zlecenia przez oferenta jest zagrożona, lub że ze względu na przepisy prawa lub wydaną decyzję organów władzy publicznej oferent nie może samodzielnie wykonać danego zlecenia. Firma TIMOCOM może również usuwać lub nie przekazywać ofert oferentów, którzy nie działają we własnym imieniu i na własny rachunek.

(12) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może go wypowiedzieć w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Alternatywnie stosunek umowny może zostać zawarty jednorazowo; taki stosunek umowny wygasa automatycznie wraz z zakończeniem przetargu, bez potrzeby wypowiedzenia. Prawo użytkowania Aplikacji przysługujące oferentowi, który został zaproszony do złożenia oferty przez ogłoszeniodawcę, wygasa wraz z terminem zakończenia przetargu, bez konieczności wypowiedzenia, lub wraz z wygaśnięciem istniejącej umowy licencyjnej.

3f. Prawo użytkowania aplikacji Magazyny

(1) Aplikacja Magazyny umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, oferowanie powierzchni magazynowych oraz przeglądanie ofert powierzchni magazynowych. Publikacja tych ofert jest możliwa zarówno w Systemie Smart Logistics, jak również na ogólnie dostępnej stronie internetowej oraz innych platformach firmy TIMOCOM.

(2) Nieaktualne dane należy niezwłocznie usunąć. Wprowadzane dane muszą być poprawne, kompletne, zapisane prostą czcionką bez dodatkowych spacji ani innych znaków służących do wyróżnienia, a także muszą zawierać prawidłowe informacje umieszczone w przeznaczonych do tego polach. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania danych, które nie spełniają wymienionych kryteriów lub zasad opisanych w punkcie 3 ustęp 2.

(3) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może go wypowiedzieć w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o kolejny 1 miesiąc, o ile żadna ze stron wcześniej nie wypowie umowy w trybie zwykłym.

3g. Prawo użytkowania funkcji komunikatora

(1) Komunikator umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, przesyłanie wiadomości innym zarejestrowanym użytkownikom w Systemie Smart Logistics.

(2) Komunikator nie zastępuje powszechnie stosowanych publicznych środków komunikacji, w szczególności nie nadaje się do przekazywania ważnych informacji i połączeń alarmowych do właściwych instytucji czy urzędów.

(3) Aby móc korzystać z komunikatora, Użytkownik musi utworzyć profil Użytkownika, a potem go aktualizować. Dzięki uruchomieniu funkcji komunikatora Użytkownik może być widoczny w Systemie Smart Logistics jako osoba gotowa do odbierania wiadomości. Za treści wysłanych wiadomości odpowiedzialny jest wyłącznie zarejestrowany Użytkownik. Wysyłane przez Użytkowników wiadomości nie zawierają opinii firmy TIMOCOM; firma TIMOCOM nie utożsamia się z ich treściami.

(4) Firma TIMOCOM nie gwarantuje, że wiadomość dotrze do odbiorcy. Nie można także zagwarantować, że osoba podana jako nadawca lub odbiorca wiadomości faktycznie nim jest.

(5) Firma TIMOCOM może, choć nie jest do tego zobowiązana, sprawdzać wiadomości Użytkownika z zachowaniem tajemnicy telekomunikacyjnej, a w przypadku stwierdzenia naruszenia przez Użytkownika punktu 3 (2) niniejszych OWU, może zablokować wiadomości lub dane tego Użytkownika; może także uniemożliwić Użytkownikowi dalszy dostęp do komunikatora.

(6) Korzystając z funkcji komunikatora, Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez firmę TIMOCOM na serwerze wysłanych przez niego wiadomości, z zachowaniem tajemnicy telekomunikacyjnej, przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, w celu umożliwienia adresatowi dostępu do tych wiadomości. Firma TIMOCOM przechowuje wiadomości Użytkownika na serwerze do chwili ich usunięcia na życzenie wszystkich uczestników konwersacji lub do upłynięcia minimalnego okresu 3 miesięcy od utworzenia i wysłania wiadomości, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej lub wydane zostaną odmienne decyzje sądowe bądź administracyjne. Po upływie minimalnego okresu przechowywania wiadomości Użytkownik musi się liczyć z ich usunięciem bez uprzedniego powiadomienia.

(7) Wszelkie obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji spoczywają wyłącznie na Użytkowniku. By umożliwić Użytkownikowi przestrzeganie obowiązku oddzielnego przechowywania dokumentacji, stworzona została funkcja drukowania.

(8) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może go wypowiedzieć w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o kolejny 1 miesiąc, o ile żadna ze stron wcześniej nie wypowie umowy w trybie zwykłym.

3h. Prawo użytkowania interfejsów

(1) Firma TIMOCOM może udostępnić Użytkowi interfejsy zapewniające łączność pomiędzy używanymi przez Użytkownika systemami pochodzącymi od podmiotów trzecich a Systemem Smart Logistics.

(1.1) Interfejs Giełda transportowa umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, wymianę danych pomiędzy stosowanym przez Użytkownika programem do zarządzania transportem a Systemem Smart Logistics.

(1.2) Interfejs Tracking umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, wymianę danych pomiędzy programem stosowanym przez Użytkownika a Systemem Smart Logistics. Przepisy o ochronie danych obowiązujące w przypadku aplikacji Tracking mają odpowiednie zastosowanie do danych telematycznych.

(1.3) Interfejs Zlecenia transportowe umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, wymianę danych pomiędzy stosowanym przez Użytkownika systemem pochodzącym od podmiotów trzecich a Systemem Smart Logistics.

(2) Niniejsza licencja nie obejmuje graficznego interfejsu użytkownika. Dla wyświetlania zawartości Systemu Smart Logistics może być konieczne uzyskanie kolejnych licencji.

(3) Za połączenie systemu podmiotów trzecich stosowanego przez Użytkownika z interfejsem, a tym samym z Systemem Smart Logistics, odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik. Firma TIMOCOM może udzielić Użytkownikowi wsparcia poprzez przygotowanie opisu technicznego produktu. Opis techniczny produktu nie jest częścią niniejszej umowy. Nie ma gwarancji, że opis techniczny produktu będzie użyteczny dla osoby nieposiadającej wiedzy technicznej o interfejsach.

(4) Firma TIMOCOM zamierza ustawicznie rozwijać swoje interfejsy, co może mieć wpływ na ich kompatybilność z systemami zewnętrznymi. Rozwijając swój system, firma TIMOCOM dostosowuje się do aktualnego stanu techniki. W razie wprowadzenia nowej wersji interfejsu firma TIMOCOM poinformuje o tym Użytkownika. Na życzenie firma TIMOCOM wyśle Użytkownikowi aktualny opis techniczny interfejsu.
W terminie maksymalnie 6 miesięcy od wysłania przez firmę TIMOCOM pisemnego komunikatu Użytkownik dokona migracji do najnowszej wersji interfejsu.

(5) Za połączenie systemu podmiotów trzecich stosowanego przez Użytkownika z interfejsem, i tym samym z Systemem firmy TIMOCOM, odpowiedzialny jest wyłącznie Użytkownik. Użytkownik musi zapewnić warunki techniczne do połączenia używanego przez siebie systemu podmiotów trzecich ze zmienionymi interfejsami. Obie strony zobowiązują się do zaimplementowania interfejsu w sposób możliwie stabilny i bezpieczny. Ewentualne dostosowania i modyfikacje interfejsu będą przeprowadzane przez firmę TIMOCOM na ile to możliwe tak, aby nie naruszać jego kompatybilności i tym samym zminimalizować konieczność dostosowań po stronie Użytkownika.

(6) O planowanej dezaktywacji interfejsu firma TIMOCOM poinformuje Użytkownika w formie pisemnej z 6-miesięcznym wyprzedzeniem.
Jeśli Użytkownik nie dokona koniecznych modyfikacji, funkcja może stać się dla niego niedostępna. Wówczas firma TIMOCOM jest zwolniona z obowiązku spełnienia świadczenia, nie tracąc jednak prawa do uzgodnionego świadczenia wzajemnego. Wyjątki od wskazanego wyżej czasu reakcji są możliwe w sytuacji, gdy przepisy prawa wymagają wcześniejszego wprowadzenia modyfikacji, gdy konieczne są zmiany podyktowane względami bezpieczeństwa – mające chronić system Użytkownika lub System firmy TIMOCOM, lub gdy niezbędne jest dokonanie napraw dla przywrócenia określonego w umowie zakresu funkcji.

(7) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może go wypowiedzieć w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o kolejny 1 miesiąc, o ile żadna ze stron wcześniej nie wypowie umowy w trybie zwykłym.

3i. Prawo użytkowania systemu zarządzania dokumentami

(1) System Smart Logistics zapewnia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, dostęp do systemu zarządzania dokumentami (zwanego dalej w skrócie „DMS”), przy pomocy którego Użytkownik może przesyłać własne dokumenty do Systemu Smart Logistics (proces określany dalej jako „upload”) oraz udostępniać je do wglądu innym użytkownikom. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń w zakresie formatu, objętości i ilości udostępnianych dokumentów.

(2) Dokumenty przesyłane przez Użytkownika są zapisywane w postaci zaszyfrowanej na terenie UE. Pobieranie danych przez autoryzowanego Użytkownika odbywa się przez download; Użytkownik przesyłający dane zachowuje prawa do nich.

(3) DMS nie zastępuje elektronicznego archiwum danych, w szczególności nie zapewnia przechowywania dokumentów przez firmę TIMOCOM przez czas nieograniczony ani w formie zabezpieczonej przed modyfikacją. Wszelkie obowiązki w zakresie przechowywania dokumentacji spoczywają wyłącznie na Użytkowniku. Z dniem zakończenia prawa użytkowania Użytkownik musi się liczyć z usunięciem dokumentów, bez uprzedniego powiadamiania go o tym.

(4) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może go wypowiedzieć w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o kolejny 1 miesiąc, o ile żadna ze stron wcześniej nie wypowie umowy w trybie zwykłym.

3j. Prawo użytkowania aplikacji Zlecenia transportowe

(1) Aplikacja Zlecenia transportowe umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, upload, edycję, przesyłanie oraz wyświetlanie oświadczeń i dokumentów w celu zawarcia umowy transportowej z innym podmiotem. W tym celu Użytkownik Systemu Smart Logistics może tworzyć szablony, edytować formularze, komentować oświadczenia i je zapisywać. Firma TIMOCOM może udostępniać Użytkownikowi zestawienia dotychczasowych transakcji.

(2) Drugą stroną umowy może być inny użytkownik Systemu Smart Logistics lub osoba trzecia, z którą wystawca ładunku nawiązał kontakt. Taka osoba trzecia przez fakt przesłania dokumentów lub oświadczeń nie otrzymuje własnego prawa do korzystania z Systemu Smart Logistics.

(3) W formularzach niektóre dane mogą być z przyczyn technicznych ustawione domyślnie. Te domyślne ustawienia nie stanowią zalecenia firmy TIMOCOM. Użytkownik może sam na własną odpowiedzialność dopasować te dane do swoich potrzeb. Dokonanie przez Użytkownika indywidualnych ustawień wersji językowej w Systemie Smart Logistics może doprowadzić do zniekształcenia nagłówków i opisów w formularzu, który w efekcie może wyglądać inaczej u nadawcy i odbiorcy oświadczenia. Nagłówki i opisy w formularzach oraz ich tłumaczenia służą wyłącznie wygodzie Użytkownika i stanowią niewiążące propozycje sformułowań ze strony firmy TIMOCOM. Użytkownicy uzgodnią między sobą wspólną interpretację pojęć zawartych w nagłówkach i opisach formularza. Jako ustawienie domyślne dla dokumentu określanego jako „wiążący” służy język ustawiony przez stronę przygotowującą formularz.

(4) Użytkownik jest świadomy, że wydanie przez obu kontrahentów zgodnych oświadczeń woli dotyczących istotnych warunków transportu w aplikacji Zlecenia transportowe jest równoznaczne ze skutecznym zawarciem umowy i potwierdzeniem zawartych w niej praw i obowiązków stron.

(5) Firma TIMOCOM może udzielić Użytkownikowi wsparcia w realizowaniu jego obowiązków związanych z przechowywaniem danych. W tym celu firma TIMOCOM może zbierać, zapisywać i przetwarzać dane związane z transakcją przez okres maksymalnie 10 lat. Odpowiedzialność za przestrzeganie ewentualnych obowiązków w zakresie przechowywania dokumentacji spoczywa wyłącznie na Użytkowniku. Aby umożliwić Użytkownikowi oddzielne przechowywanie danych, firma TIMOCOM oferuje funkcję eksportu danych. Firma TIMOCOM zastrzega sobie możliwość ograniczenia miejsca na zapisywanie transakcji Użytkownika zgodnie z zasadą fair use według punktu 3.3 niniejszych OWU; przyznanie dodatkowego miejsca na zapis wymaga oddzielnych uzgodnień. Jeśli Użytkownik po zakończeniu umowy użytkowania zażąda dostępu do takich zapisanych danych lub ich wydania, firma TIMOCOM może udzielić takiego dostępu lub wydać dane dopiero po zapłaceniu przez Użytkownika rekompensaty w wysokości adekwatnej do nakładu pracy oraz po uregulowaniu ewentualnych jeszcze niezapłaconych należności wynikających z umowy licencyjnej.

(6) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może go wypowiedzieć w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o kolejny 1 miesiąc, o ile żadna ze stron wcześniej nie wypowie umowy w trybie zwykłym.

3k. Prawo użytkowania aplikacji Zapytania o transport

(1) Aplikacja Zapytania o transport umożliwia Użytkownikowi, w zakresie przewidzianym umową, oferowanie pojedynczych zleceń transportowych wybranej przez Użytkownika grupie docelowej (dalej: oferent ładunku) lub podawanie ceny dotyczącej danej oferty (dalej: oferent). Aplikacja Zapytania o transport umożliwia Użytkownikowi zamieszczanie opisów pojedynczych zleceń transportowych, ich edytowanie oraz przesyłanie ofert i cen.

(2) Grupą docelową mogą być inni użytkownicy Systemu Smart Logistics lub osoby trzecie, z którymi wystawca ładunku nawiązał kontakt.

(3) Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby oferentów mogących ubiegać się o pojedyncze zlecenie transportowe. Firma TIMOCOM może także ograniczyć maksymalny okres pomiędzy zamieszczeniem oferty a planowanym terminem dostawy.

(4) Oferta ładunku nie jest wiążącą ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert i nie zobowiązuje do zawarcia umowy. Wystawca ładunku przyjmuje do wiadomości, że oferta cenowa dotyczy tylko konkretnej oferowanej przez niego usługi. Skuteczna umowa dochodzi do skutku dopiero po złożeniu zgodnego oświadczenia przez oferenta ładunku i składającego ofertę.

(5) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się w chwili podpisania umowy licencyjnej przez obie strony lub w chwili pisemnego potwierdzenia przez firmę TIMOCOM; każda ze stron może go wypowiedzieć w trybie zwykłym, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłuża się każdorazowo o kolejny 1 miesiąc, o ile żadna ze stron wcześniej nie wypowie umowy w trybie zwykłym. Prawo użytkowania Aplikacji przysługujące oferentowi, który został zaproszony do złożenia oferty przez wystawcę ładunku, wygasa bez konieczności wypowiedzenia z chwilą udzielenia przybicia jednemu z oferentów lub wraz z wygaśnięciem istniejącej umowy licencyjnej.

4. Opłata za użytkowanie

(1) Opłatę za użytkowanie należy uiszczać z góry na początku każdego okresu użytkowania. Płatność powinna wpłynąć do firmy TIMOCOM najpóźniej trzeciego dnia roboczego danego okresu. Faktury za świadczenia dodatkowe wykonane przez firmę TIMOCOM są płatne niezwłocznie. Koszty płatności w całości ponosi Użytkownik, z wyjątkiem sytuacji, do których znajdują zastosowanie przepisy prawa o płatnościach SEPA. Jeżeli wyraźnie nie uzgodniono inaczej, firma TIMOCOM jest uprawniona do sporządzania i przesyłania faktur drogą elektroniczną. Jeżeli Użytkownik nie poda właściwego adresu mailowego do cyfrowej wysyłki faktur lub zażąda przesyłania faktur w wersji papierowej, zostanie mu naliczona opłata dodatkowa w wysokości odpowiadającej powstałym z tego tytułu kosztom.

(2) Wyklucza się prawo Użytkownika do potrącenia lub wstrzymania płatności z tytułu roszczeń wzajemnych, chyba że chodzi o roszczenia bezsporne lub stwierdzone prawomocnym orzeczeniem.

(3) Jeżeli firma TIMOCOM udzieli Użytkownikowi rabatu w opłatach licencyjnych z tytułu przedpłaty za określony okres, to w przypadku wypowiedzenia umowy przez Użytkownika przed upływem tego okresu w trybie zwykłym rabat zostanie z mocą wsteczną anulowany. Powyższe obowiązuje także w przypadku wypowiedzenia umowy z ważnego powodu przez firmę TIMOCOM.

(4) Firma TIMOCOM ma prawo do adekwatnego podniesienia wysokości opłaty licencyjnej każdego roku, o ile strony nie uzgodniły za dany okres gwarancji cenowej. Firma TIMOCOM poinformuje Użytkownika w formie pisemnej o podwyżce ceny z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku gdy podwyżka ceny wyniesie więcej niż 5% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku, klient ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy od momentu, w którym zaczyna obowiązywać wyższa cena, z 14-dniowym wyprzedzeniem. Utrata rabatu lub upłynięcie okresu, w którym obowiązywały warunki specjalne, nie stanowi podwyżki ceny w rozumieniu niniejszej klauzuli. Jednorazowe lub wielokrotne nieskorzystanie przez firmę TIMOCOM z prawa do podwyższenia ceny nie oznacza zrzeczenia się przez nią tego prawa. Wniesienie przedpłaty nie gwarantuje stałej wysokości opłaty za opłacony z góry okres.

5. Neutralność, prawa ochronne, poufność

(1) Licencja zapewnia Użytkownikowi dostęp do Systemu Smart Logistics obok innych abonentów, bez prawa do przywilejów względem innych użytkowników. W stosunkach między załadowcami oraz firmami logistycznymi, spedycyjnymi i transportowymi firma TIMOCOM zachowuje neutralność.

(2) Niniejsza umowa licencyjna nie uprawnia do udzielania sublicencji ani do przekazywania osobom trzecim uzyskanych za pomocą Systemu Smart Logistics możliwości dostępu do danych oraz możliwości użytkowania, w szczególności zaś nie uprawnia do wykorzystania oprogramowania stosowanego w Systemie Smart Logistics (dalej: oprogramowanie) do uzyskania własnych praw ochronnych w zakresie elektronicznego przetwarzania danych. Oprogramowanie i jego kod źródłowy są chronione prawami autorskimi i stanowią wyłączną własność firmy TIMOCOM oraz jej licencjodawców. Są również chronione umowami międzynarodowymi i innymi prawami kraju, w którym są użytkowane.

(3) Firma TIMOCOM może stosować w swoich produktach tzw. programy open source, które mogą podlegać osobnym regulacjom licencyjnym. Na życzenie TIMOCOM udostępni listę takich programów.

(4) Użytkownikowi nie przysługują bieżące konsultacje techniczne dotyczące oprogramowania, aktualizacje czy dodatkowe nośniki danych, w szczególności nie ma prawa dostępu do kodu źródłowego, nie może poddawać oprogramowania inżynierii wstecznej, deasemblacji ani modyfikacjom. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywania oprogramowania do rozwijania innego oprogramowania, modyfikowania wersji czy też do tworzenia kopii dla osób trzecich, w tym dla innych użytkowników. Do użytkowania oprogramowania poza powyższym zakresem, na przykład w formie kopii lub poprzez jednoczesne lub naprzemienne korzystanie z oprogramowania na różnych stanowiskach pracy lub dla różnych firm lub oddziałów, wymagane jest uzyskanie w formie pisemnej dodatkowych odpłatnych licencji. W ramach licencji opartej na logowaniu do sieci uprawniony Użytkownik może korzystać z Systemu także ze swojego zgłoszonego mieszkania.

(5) W ramach współpracy Użytkownik przekazuje do Systemu Smart Logistics firmy TIMOCOM m.in. swoje dane adresowe, informacje o umowie oraz współrzędne GPS. Z tych informacji firma TIMOCOM może czerpać wiedzę o konkretnych relacjach biznesowych Użytkownika, w tym identyfikować określonych klientów. Tego rodzaju informacje stanowią jednak tajemnicę handlową i są traktowane jako poufne, nawet jeśli nie są jako takie oznaczone.
Przepisy prawa pozwalają na wykorzystywanie danych w formie zanonimizowanej do celów statystycznych. Firma TIMOCOM nie wykorzystuje danych zgromadzonych w Systemie Smart Logistics do prowadzenia działalności konkurencyjnej jako dostawca usług logistycznych, spedycyjnych lub transportowych.

6. Rękojmia i odpowiedzialność

(1) Firma TIMOCOM gwarantuje wyłącznie to, że System Smart Logistics nadaje się do użytkowania w uzgodnionym zakresie. Informacje zawarte w opisach produktu, prospektach i udostępnionych przez firmę TIMOCOM wskazówkach dla Użytkowników stanowią niezobowiązujące rekomendacje. Dalsza odpowiedzialność firmy TIMOCOM jest wykluczona. W szczególności firma TIMOCOM nie gwarantuje aktualności, poprawności i kompletności danych wprowadzanych przez innych użytkowników oraz kompatybilności Systemu Smart Logistics ze środowiskiem sprzętowym występującym u Użytkownika lub z używanymi przez niego łączami komunikacyjnymi. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że kompleksowe serwisy online, takie jak System Smart Logistics, z przyczyn technicznych nigdy nie mogą być całkowicie wolne od błędów. Dlatego firma TIMOCOM nie gwarantuje całkowitej bezbłędności Systemu.

(2) Utworzone hiperłącza oraz treści stron internetowych podmiotów trzecich, do których odsyłają hiperłącza umieszczone w witrynie i na platformach firmy TIMOCOM, nie wchodzą w zakres świadczeń objętych umową. Ich zadaniem nie jest również bliższe charakteryzowanie świadczeń, do których spełnienia zobowiązane są strony umowy. Utworzone hiperłącza ani strony dostępne poprzez te hiperłącza nie są stale kontrolowane, zatem firma TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość lub poprawność.

(3) Firma TIMOCOM nie odpowiada za szkody, które różni Użytkownicy mogą wyrządzać sobie wzajemnie, np. wskutek utraty danych lub błędów w transmisji danych. Firma TIMOCOM nie odpowiada za szkodliwe oprogramowanie ani za kody źródłowe (wirusy, trojany, robaki itp.), które mogą zostać wgrane przez Użytkownika do Systemu Smart Logistics lub przesłane w załącznikach do ofert lub ich opisach i stamtąd się rozprzestrzeniać. Użytkownik odpowiada bezpośrednio za nieprzesyłanie takiego szkodliwego oprogramowania.

(4) Firma TIMOCOM nie jest partnerem umów zawieranych za pomocą Systemu Smart Logistics ani pośrednikiem w ich zawieraniu, ani też doręczycielem odnoszących się do nich oświadczeń. Z tego powodu firma TIMOCOM nie gwarantuje prawidłowego wykonania umów zawartych przez użytkowników ani osiągnięcia celu ekonomicznego. Użytkownik w ramach własnego obowiązku zachowania staranności weryfikuje poprawność danych i informacji przekazywanych mu przez osoby trzecie. Wiadomości wysyłane przez Użytkowników za pośrednictwem Systemu Smart Logistics nie zawierają opinii ani oświadczeń firmy TIMOCOM; firma TIMOCOM nie utożsamia się z ich treściami. Firma TIMOCOM nie gwarantuje, że wysłana poprzez System Smart Logistics wiadomość lub powiadomienie dotrze do celu i że użytkownik, do którego była adresowana, otrzyma ją i przeczyta. Firma TIMOCOM nie gwarantuje też, że osoba podana jako nadawca lub odbiorca wiadomości lub powiadomienia faktycznie nim jest.

(5) Użytkownik zwalnia firmę TIMOCOM z wszelkich zobowiązań, które mogą powstać wskutek użytkowania Systemu Smart Logistics przez Użytkownika niezgodnie z jego przeznaczeniem przewidzianym w niniejszej mowie. Firma TIMOCOM zawiera także z innymi użytkownikami porozumienia o zbliżonej treści; jeśli zajdzie taka potrzeba, firma TIMOCOM (po zaspokojeniu mających pierwszeństwo własnych roszczeń o odszkodowanie) przeleje na Użytkownika ewentualnie istniejące roszczenia odszkodowawcze wobec innych użytkowników w celu pokrycia szkody.

(6) Niebezpieczeństwo nieudanego lub błędnego przesłania danych przechodzi na Użytkownika, gdy tylko dane opuszczą obszar wpływu firmy TIMOCOM.

(7) Przewidziane niniejszą umową ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika nie obowiązują w przypadku:
a) szkód wynikających z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, którego dopuściła się firma TIMOCOM lub osoba działająca w jej imieniu,
b) zawinionego niespełnienia przez firmę TIMOCOM lub osobę działającą w jej imieniu istotnego postanowienia umowy, które powinno zostać spełnione zgodnie z treścią i celem umowy lub którego spełnienie jest warunkiem realizacji umowy i którego spełnienia Użytkownik ma prawo oczekiwać,
c) przewidzianej przepisami prawa, niezależnej od winy odpowiedzialności firmy TIMOCOM, np. na podstawie ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, udzielonej gwarancji
d) odpowiedzialności ustawowej firmy TIMOCOM lub osoby działającej w jej imieniu za spowodowanie utraty życia lub uszczerbku na ciele lub zdrowiu.

(8) Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność TIMOCOM jest ograniczona do przewidywalnej, typowej szkody ustalonej przy zawieraniu umowy:
a) w przypadkach opisanych w powyższym ustępie 7 a) przy rażącym niedbalstwie osób pomagających w wykonaniu zobowiązania,
b) w przypadkach opisanych w powyższym ustępie 7 b) przy zwykłym niedbalstwie.
Za utratę danych, programów i niemożliwość ich odzyskania wskutek użytkowania Systemu Smart Logistics firma TIMOCOM odpowiada w przypadkach przedstawionych w powyższym ustępie 7 a) i b) tylko wtedy, gdy ta utrata nie była możliwa do uniknięcia przez Użytkownika przez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, jak na przykład regularne zapisywanie danych.

(9) Części Systemu Smart Logistics oznaczone jako „BETA” lub „wersja BETA” stanowią produkty niedokończone z punktu widzenia ich przydatności do codziennego użycia, posiadające co prawda wszystkie potrzebne funkcje, lecz ograniczone pod względem pełnej wydajności, kompatybilności i stabilności. Doświadczenie pokazuje, że przed opublikowaniem nowego oprogramowania nie sposób dokonać symulacji wszystkich środowisk sprzętowych i programowych bądź zachowań użytkowników. Dlatego firma TIMOCOM udostępnia części Systemu Smart Logistics w wersji BETA jedynie niewiążąco do celów testowych, by uzyskać opinie Użytkowników. Firma TIMOCOM nie gwarantuje pełnej wydajności programów w wersji BETA ani ich wolności od błędów – nawet poważnych. Użytkownik uznaje, że firma TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności w tym zakresie, a także nie odpowiada za utratę możliwości użytkowania systemu, utratę danych, szkody (także następcze) spowodowane wadami lub utratę zysków. Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania części Systemu Smart Logistics w wersji BETA Użytkownik dokona kompletnego zabezpieczenia swojego lokalnego systemu oraz danych.

(10) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z dostępu do Systemu Smart Logistics, zobowiązuje się do niekorzystania z Systemu niezgodnie z przeznaczeniem oraz do niepodejmowania prób nieuprawnionego pozyskiwania informacji przez siebie lub osoby trzecie ani ingerowania w systemy Systemu Smart Logistics. W przeciwnym razie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za powstałe koszty, łącznie z nakładami poniesionymi przez firmę TIMOCOM na konieczne kontrole sprzętu lub usunięcie wad i usterek leżących w zakresie odpowiedzialności Użytkownika. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie poinformować firmę TIMOCOM o zaistniałym nieuprawnionym dostępie osób trzecich do jej produktów, o innych znanych mu lub domniemanych naruszeniach bezpieczeństwa danych lub o zgłoszonych przez osoby trzecie roszczeniach związanych z użytkowaniem przez niego Systemu Smart Logistics lub o roszczeniach względem firmy TIMOCOM. Użytkownik podejmie także niezwłocznie i bezpłatnie wszystkie inne działania służące wyjaśnieniu sprawy, zwłaszcza jeżeli zostanie do tego wezwany przez firmę TIMOCOM, a działania te, niezbędne do zapewnienia skutecznej obrony praw firmy TIMOCOM, nie spowodują nadmiernych nakładów po stronie Użytkownika.

7. Reklamacje

(1) Jeżeli TIMOCOM otrzyma informacje na temat Użytkownika, według których Użytkownik w sposób zawiniony naruszył swoje obowiązki wynikające z umowy przewozu, niniejszej umowy lub obowiązującego prawa (dalej: skarga), TIMOCOM jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do przekazania takiej skargi z podaniem danych składającego skargę lub bez ich podawania właściwemu Użytkownikowi lub, po wysłuchaniu i weryfikacji jego argumentów, innym Użytkownikom.

(2) Użytkownik, przeciwko któremu skierowana jest skarga (dalej: adresat skargi), zobowiązany jest niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia od otrzymania pisemnego zawiadomienia o skardze, zająć pisemne stanowisko wobec TIMOCOM i odpowiedzieć na skargę lub przynajmniej uzasadnić ewentualny dłuższy czas potrzebny mu do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

(3) Jeżeli posądzony nie zdoła w swoim stanowisku dowieść bezzasadności zawartego w skardze zarzutu, firma TIMOCOM może, choć nie jest do tego zobowiązana, wezwać posądzonego do przedstawienia swoich dowodów w terminie kolejnego tygodnia. Firma TIMOCOM może zrezygnować z takiego wezwania, jeśli z okoliczności sprawy wynika, że byłoby to dla niej nadmiernym obciążeniem.

(4) Prawa wynikające z powyższych ustępów 2 i 3 w połączeniu z prawem do zablokowania usług lub wypowiedzenia umowy istnieją wyłącznie w interesie firmy TIMOCOM. Jeżeli firma TIMOCOM nie skorzysta z tych praw, wyklucza się jej odpowiedzialność wobec pozostałych użytkowników.

(5) Firma TIMOCOM nie jest zobowiązana do weryfikowania otrzymanych skarg.

(6) Użytkownik wskaże swojego kwalifikowanego przedstawiciela, który będzie uprawniony do podejmowania wszelkich decyzji związanych z umową oraz do przyjmowania i wydawania oświadczeń. Firma TIMOCOM może, lecz nie musi, odrzucić oświadczenia innych osób z przedsiębiorstwa Użytkownika.

8. Wypowiedzenie umowy w trybie nadzwyczajnym, okres ważności licencji, postanowienia ogólne

(1) Okres obowiązywania prawa użytkowania zależy od indywidualnie uzgodnionej licencji. W okresie bezpłatnego testowania każda ze stron może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.

(2) Każda ze stron jest uprawniona do wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli istnieje ku temu ważny powód. Ważny powód wypowiedzenia umowy w trybie nadzwyczajnym przez firmę TIMOCOM istnieje szczególnie wtedy, gdy:
a) Użytkownik stanie się niewypłacalny lub zagraża mu niewypłacalność,
b) oddalony zostanie wniosek o upadłość Użytkownika ze względu na brak masy lub Użytkownik musi złożyć zapewnienie z mocą przyrzeczenia,
c) Użytkownik w sposób zawiniony naruszy postanowienia niniejszych OWU, zagrażając osiągnięciu celu umowy lub uprawniając firmę TIMOCOM do zastosowania blokady usług zgodnie z punktem 3 ustęp 4 lub 5,
d) Użytkownik przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych zwleka z uregulowaniem kwoty, która odpowiada miesięcznej opłacie za użytkowanie,
e) stosunki własnościowe w przedsiębiorstwie Użytkownika zmienią się o 25% lub więcej, a także gdy spółka będzie reprezentowana przez innych przedstawicieli ustawowych niż w chwili zawarcia umowy, lub
f) Użytkownik, jego przedstawiciel ustawowy lub powiązane z nim przedsiębiorstwo rozpocznie działalność konkurencyjną wobec firmy TIMOCOM.

(3) Prawo użytkowania usług obowiązuje od momentu ich aktywacji przez firmę TIMOCOM, a kończy się z wygaśnięciem stosunku umownego.

(4) W momencie wygaśnięcia umowy Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie usunąć zainstalowane oprogramowanie z komputera, z wykluczeniem wszelkich praw do jego zatrzymania, oraz zaprzestać użytkowania Systemu Smart Logistics w jakikolwiek sposób. Użytkownik zobowiązany jest zaprzestać dalszego przesyłania danych do interfejsu.

(5) Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub podmiotem publicznoprawnego majątku odrębnego w rozumieniu § 310 ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB), lub jeśli nie stosuje się do niego żadne miejsce właściwości sądu na terenie Niemiec, jako miejsce spełnienia świadczenia i właściwości sądowej ustala się Düsseldorf. Obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem zastosowania konwencji CISG.

(6) Jeśli firma TIMOCOM przekazuje Użytkownikowi tłumaczenie tej umowy lub jej części na inny język, a w tłumaczeniu wystąpią sprzeczności lub rozbieżności w stosunku do oryginału, decydująca i wiążąca prawnie pozostaje oryginalna niemiecka wersja językowa.

(7) Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszej umowy są nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia strony uzgodnią postanowienie skuteczne, które będzie najbardziej odpowiadało jego celowi.

9. Ochrona danych

(1) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych technicznych przez firmę TIMOCOM w celu identyfikacji i przyporządkowania Użytkownika, dla zagwarantowania bezpieczeństwa danych oraz dla poprawy transmisji danych. Takimi danymi technicznymi mogą być, w zależności od urządzenia docelowego, używany system operacyjny, rozdzielczość ekranu, przeglądarka, ID procesora i jego szybkość oraz pamięć fizyczna, a także dane, które zależnie od okoliczności umożliwiają identyfikację osoby, takie jak adres IP i MAC, nazwa urządzenia, DNS domeny, ścieżka instalacyjna, nazwa Użytkownika, ustawienia języka, pliki cookie i dane telematyczne.
Ponadto firma TIMOCOM przetwarza podczas instalacji i użytkowania Systemu Smart Logistics dane osobowe Użytkownika, np. imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, adres e-mail, dane kontaktowe, przyporządkowanie Użytkownika do przedsiębiorstwa i podane informacje dotyczące znajomości języka, wprowadzane dane, powiadomienia oraz informacje, które Użytkownik samodzielnie udostępnił osobom trzecim przy tworzeniu swojego profilu lub podczas użytkowania aplikacji do obsługi Systemu Smart Logistics. Dane te są wykorzystywane przez firmę TIMOCOM do następujących celów:
– udostępnienie i utrzymanie usługi będącej przedmiotem umowy
– przeprowadzanie transakcji zleconych przez Użytkownika
– kontrola tożsamości Użytkownika
– zapewnienie przestrzegania niniejszych warunków użytkowania
– wykonywanie przepisów prawa lub wykonalnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego.
Okres przechowywania tych danych uzależniony jest od czasu trwania i celu danej umowy, o ile podmiot przetwarzający nie posiada nadrzędnego interesu w ich przechowywaniu lub nie znajdują zastosowania ustawowe obowiązki przechowywania danych.

(2) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę TIMOCOM jego danych firmowych dla celów zawarcia i realizacji umowy, jak również na pozyskiwanie przez firmę TIMOCOM informacji na temat Użytkownika w renomowanych wywiadowniach gospodarczych.

(3) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmę TIMOCOM jego danych osobowych w celu realizacji umowy licencyjnej lub złożonych przez niego zamówień serwisowych oraz na przekazywanie tych danych spółkom zależnym lub partnerskim firmy TIMOCOM. Obecnie są to:
TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris;
TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona;
Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár;
TIMOCOM sp.z.o.o., ul. Powstańców Śląskich 15, PL-PL-53-332 Wrocław;
DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ-400 01 Ústí nad Labem;
Ticonex GmbH, Bessemerstr. 10, DE-40699 Erkrath;
Timocom NG GmbH, Timocom Platz 1, D-40699 Erkrath.

Wymienione przedsiębiorstwa zbierają i przetwarzają dane użytkowników wyłącznie w imieniu i na zlecenie firmy TIMOCOM i są zobligowane do przestrzegania praw w zakresie ochrony danych. Firma TIMOCOM może ponadto przekazać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim w związku z wykonywaniem przepisów prawa lub wykonalnej decyzji administracyjnej lub orzeczenia sądowego, a także w celu zapobiegania czynom karalnym lub naruszeniom niniejszej umowy licencyjnej. Firma TIMOCOM może w celu osiągnięcia celu umowy przetwarzać i przekazywać osobom trzecim dane, które nie pozwalają na identyfikację osoby, np. dane zanonimizowane lub dane przeznaczone dla osób trzecich.

(4) Użytkownik może w dowolnym momencie żądać bezpłatnego wglądu do swoich danych osobowych przechowywanych przez firmę TIMOCOM oraz ma prawo do ich sprostowania i usunięcia. Może także zażądać ograniczenia przetwarzania danych, zgłosić sprzeciw wobec ich przetwarzania oraz zażądać przeniesienia danych, o ile spełnione są odpowiednie warunki przewidziane prawem o ochronie danych. Użytkownicy mogą kierować pytania dotyczące ich praw oraz oświadczenia o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie pod następujący adres:

TIMOCOM GmbH
Inspektor ochrony danych
Timocom Platz 1
40699 Erkrath
E-mail: datenschutz(at)timocom.com

Cofnięcie zgody lub ograniczenie przetwarzania nie będzie miało wpływu na obowiązywanie umowy i obowiązek dokonywania opłat przez Użytkownika. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że po cofnięciu przez niego zgody lub ograniczeniu przetwarzania danych firma TIMOCOM prawdopodobnie nie będzie mogła zapewnić Użytkownikowi możliwości dalszego korzystania z Systemu Smart Logistics.
Użytkownik może także złożyć skargę do właściwego dla firmy TIMOCOM organu nadzorczego. Jest nim Inspektor Ochrony Danych i Wolności Informacji Kraju Związkowego Nadrenia Północna-Westfalia: www.ldi.nrw.de/metanavi_Kontakt/

(5) Użytkownik jest odpowiedzialny za użytkowanie Systemu Smart Logistics zgodnie z właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania podczas przetwarzania danych za pomocą Systemu Smart Logistics wszystkich mających zastosowanie przepisów o ochronie danych. Użytkownik zwalnia firmę TIMOCOM z wszelkich roszczeń wynikających z nieprzestrzegania przez niego przepisów o ochronie danych, postanowień niniejszej umowy lub innych przepisów prawa.

(6) Przed rozpoczęciem użytkowania Systemu Użytkownik poinformuje wszystkie osoby, na które użytkowanie przez niego Systemu Smart Logistics może mieć wpływ, o udzieleniu przez niego firmie TIMOCOM zgody na przetwarzanie danych, o rodzaju przetwarzanych danych, celu i okresie przetwarzania, o przedsiębiorstwach uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz o możliwości zakończenia przetwarzania danych. W przypadku, gdy prawo właściwe zobowiązuje użytkownika do uzyskania zgody wszystkich osób, na które użytkowanie przez niego Systemu Smart Logistics może mieć wpływ, Użytkownik upewni się, że wszystkie wymagane zgody lub ewentualnie ich alternatywy dopuszczone przez obowiązujące przepisy prawa (np. porozumienie zakładowe) zostały zawarte w formie pisemnej. Użytkownik ma obowiązek przechowywania odpowiednich dokumentów przez dwa lata od zakończenia umowy i przekazania ich na życzenie w oryginale firmie TIMOCOM.

(7) Firma TIMOCOM informuje, iż zgodnie z § 31 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) informacje o nieregulowaniu przez Użytkownika należnych zobowiązań wynikających z umowy zostaną zgłoszone do SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, o ile spełnione zostaną warunki do wypowiedzenia stosunku umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu zaległości płatniczych, a należność nie zostanie uregulowana mimo upływu wyznaczonego terminu płatności. Dalsze informacje na temat SCHUFA są dostępne na stronie: www.meineSCHUFA.de.

Stan na dzień: 01.01.2021

§1 Usługa

1. Usługa firmy TIMOCOM GmbH polega wyłącznie na udzieleniu zleceniodawcy wsparcia w wyegzekwowaniu zapłaty za fakturę. Firma TIMOCOM może według własnego rzetelnego uznania wezwać dłużnika do zajęcia stanowiska lub do zapłacenia zaległej należności.

2. Firma TIMOCOM nie gwarantuje skuteczności swojej interwencji.

3. Interwencję firmy TIMOCOM uznaje się za skuteczną, jeśli w jej efekcie dłużnik dokona wpłaty, zapisu na rachunku lub potrącenia, chyba że zleceniodawca w terminie 2 tygodni po zapowiedzianym terminie płatności przedstawi firmie TIMOCOM dowód, że dana należność nie została uregulowana.

4. Zleceniodawca może w każdej chwili skorzystać dodatkowo z innych środków w celu ściągnięcia swoich należności.

§ 2 Wynagrodzenie

1. Faktura jest płatna niezwłocznie po jej otrzymaniu.

2. Firma TIMOCOM może rozliczyć wpływy od dłużnika z własnymi należnościami wobec zleceniodawcy (rachunek bieżący).

3. Firma TIMOCOM może pobrać kwotę faktury wraz z innymi fakturami, jeśli zleceniodawca wcześniej ustanowił na rzecz firmy TIMOCOM polecenie zapłaty. Zleceniodawca udziela firmie TIMOCOM pełnomocnictwa do obciążania swojego konta firmowego bezsporną kwotą faktury.

§ 3 Rozpoczęcie i zakończenie umowy

1. Zleceniodawca jest związany swoją ofertą zlecenia przez 3 dni robocze. Umowę uważa się za zawartą po przyjęciu zlecenia przez firmę TIMOCOM. Przyjęcie zlecenia nie wymaga szczególnej formy i może być w szczególności dokonane w sposób dorozumiany. Umowę uważa się za zawartą w szczególności, jeśli firma TIMOCOM podejmie przed upływem wyżej wymienionego terminu udokumentowaną interwencję u dłużnika.

2. Zleceniodawca może wypowiedzieć zlecenie z 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Jednak jeśli firma TIMOCOM już interweniowała u dłużnika, zleceniodawca jest nadal zobowiązany do udzielania informacji o ewentualnej zapłacie zleconych do interwencji należności, a firma TIMOCOM zachowuje prawo do uzgodnionego wynagrodzenia.

3. Prawo obu stron do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego naruszenia przez drugą stronę obowiązków pozostaje nienaruszone.

4. Jeżeli zleceniodawca lub dłużnik w związku z przedmiotowym zleceniem interwencji utraci status klienta firmy TIMOCOM, zleceniodawca i firma TIMOCOM mają prawo do odstąpienia od umowy. W takim przypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem na przyszłość.

5. Jeżeli podczas przeprowadzanej interwencji okaże się, że wierzytelność jest prawdopodobnie nieściągalna, interwencja zostanie zakończona, a zleceniodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Za nieściągalną uznaje się w szczególności wierzytelność, która jest sporna, została przelana na inną osobę, jest przedmiotem postępowania sądowego, wydano co do niej nakaz zapłaty lub jest obciążona prawami osób trzecich, lub gdy dłużnik jest niewypłacalny. W takim przypadku umowa zostaje rozwiązana ze skutkiem na przyszłość.

6. Zleceniodawca jest zobowiązany do udzielenia firmie TIMOCOM wszystkich niezbędnych informacji. Jeśli firma TIMOCOM mimo żądania nie otrzyma niezbędnych do opracowania zlecenia informacji w ciągu 14 dni, może zamknąć zlecenie i obciążyć zleceniodawcę opłatą podstawową oraz ewentualną naliczoną do tego czasu prowizją.

§ 4 Odpowiedzialność

1. Odpowiedzialność firmy TIMOCOM za szkody zleceniodawcy wynikłe z przyjęcia lub wykonania umowy ogranicza się do przypadków:
a) szkód wynikających z działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, którego dopuściła się firma TIMOCOM lub osoba działająca w jej imieniu,
b) zawinionego niespełnienia przez firmę TIMOCOM lub osobę działającą w jej imieniu istotnego postanowienia umowy, przez co zagrożone zostało osiągnięcie celu umowy,
c) odpowiedzialności wynikającej z dopuszczenia się przez firmę TIMOCOM podstępu lub z udzielonej przez nią gwarancji,
d) odpowiedzialności firmy TIMOCOM wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, np. ustawy o odpowiedzialności cywilnej za produkt, lub
e) odpowiedzialności ustawowej za zawinione spowodowanie
przez firmę TIMOCOM lub osobę działającą w jej imieniu utraty życia lub uszczerbku na ciele lub zdrowiu.

2. Jeśli zleceniodawca jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność firmy TIMOCOM jest ograniczona do szkód typowych, dających się przewidzieć w momencie zawarcia umowy, spowodowanych:
a) rażącym niedbalstwem, o którym mowa w powyższym ustępie 1 a), którego dopuściła się osoba działająca w imieniu firmy TIMOCOM,
b) zwykłym niedbalstwem, o którym mowa w powyższym ustępie 1 b).

3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za wymagalność i bezsporność wierzytelności oraz za dostarczenie firmie TIMOCOM wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji. Zwraca się uwagę, że zleceniodawca może żądać od dłużnika zwrotu kosztów prowizji za skuteczną interwencję wyłącznie w przypadku, gdy dłużnik dopuścił się zwłoki, a na podstawie obowiązujących przepisów prawa był zobowiązany do spełnienia świadczenia. W sprawie zwrotu tych kosztów zleceniodawca wystąpi bezpośrednio do dłużnika.

4. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do zniszczenia po zakończeniu sprawy wszystkich dokumentów, których przechowywanie nie jest wymagane przepisami prawa.

§ 5 Postanowienia końcowe

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

2. Jeżeli zleceniodawca nie jest konsumentem, miejscem spełnienia świadczenia oraz miejscem właściwości sądowej jest Düsseldorf. Obowiązuje prawo niemieckie.

3. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, nie naruszy to skuteczności pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieskutecznego strony zobowiązują się przyjąć postanowienie skuteczne, najbliższe celowi postanowienia nieskutecznego.

Stan na dzień: 01.10.2014

Do góry