Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Transport ścieków

to charakterystyczny rodzaj przewozów. Wymaga on od przewoźników określonych uprawnień oraz posiadania odpowiedniego sprzętu. Także kierowcy transportujący ciekłe nieczystości muszą przestrzegać ustalonych prawem wymogów. Transport samochodowy ścieków odbywa się najczęściej w przypadku opróżnienia przydomowego szamba, zbiornika na ścieki przy zakładzie przemysłowym lub gdy zdarzy się awaria sieci kanalizacyjnej. Tego rodzaju ścieki transportowane są do wybranego punktu zlewnego, z którego następnie trafiają do oczyszczalni i są poddawane odpowiednim procesom. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien przede wszystkim posiadać odpowiedni sprzęt transportowy (pojazdy asenizacyjne wyposażone w zbiornik, kompresor i przewód ssawno-spustowy) oraz zapewnić odpowiedni stan sanitarny tych pojazdów i urządzeń. Wywóz nieczystości ciekłych musi być wykonywany pojazdami czystymi, szczelnymi, oznakowanymi w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługę. Przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób niepowodujący zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz zanieczyszczania środowiska (przewozić nieczystości ciekłe w taki sposób, który nie powoduje zanieczyszczania dróg, powietrza lub nadmiernych uciążliwości dla osób trzecich).

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry