Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

OCS

to ochrona ubezpieczeniowa za powstałe szkody, za które odpowiedzialność ponosi spedytor. OCS jest przeznaczone dla spedytorów, którzy chcą zabezpieczyć się przed skutkami swoich błędów i nieprzewidzianych sytuacji podczas wykonywania obowiązków spedycyjnych. Ubezpieczenie OCS gwarantuje wypłatę odszkodowania za szkody powstałe z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych. Zazwyczaj OCS pokrywa szkody spowodowane przez spedytora w związku z błędami przez niego popełnionymi przy sprawowaniu czynności spedycyjnych (dobór złego środka przewozu, złej trasy, niewłaściwe przygotowanie przesyłki do transportu, błędy dotyczące opracowania dokumentacji celnej, niewłaściwe składowanie towaru itp.) oraz szkody powstałe przez dobór nierzetelnego podwykonawcy. Zawierając z towarzystwem ubezpieczeń umowę o ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora OCS, należy ustalić najpierw sumę gwarancyjną. Suma gwarancyjna wskazana w polisie będzie stanowiła górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela za szkodę na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Polisa OCS jest także ważna dla wiarygodności firmy w oczach potencjalnych usługobiorców.

Patrz również:

  • OCP

    to ubezpieczenie przewoźnika drogowego, wykonującego odpłatnie przewozy przesyłek towarowych. Jest ono zawierane na podstawie umowy z zakładem ubezpieczeń najczęściej na okres 12 miesięcy. Polisa OCP nie jest obowiązkowa, ale pozwala przenieść odpowiedzialność

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry