Chcesz efektywniej zarządzać procesami transportowo-logistycznymi? W Systemie Smart Logistics od TIMOCOM znajdziesz aplikacje i interfejsy odpowiednie do swoich potrzeb.

Eksporter

Eksporter to państwo lub zorganizowany podmiot gospodarczy, np. przedsiębiorstwo lub osoba w wymianie handlowej zajmująca się transferem dóbr za granicę (wywóz dóbr pomiędzy krajami w Unii Europejskiej nie jest traktowany jako eksport z punktu widzenia prawa podatkowego). Pod pojęciem eksportera rozumie się tę stronę umowy, na rzecz której dokonywane jest zgłoszenie i która w chwili jego przyjęcia jest właścicielem towarów lub posiada podobne prawo do dysponowania danymi towarami. Jeżeli własność lub podobne prawo do dysponowania towarami posiada osoba mająca swoją siedzibę poza Wspólnotą na podstawie umowy, w oparciu o którą odbywa się wywóz, to za eksportera uważana jest strona umowy mająca swoją siedzibę we Wspólnocie. Każdy eksporter ubiegający się o wystawienie świadectwa przewozowego jest zobowiązany do przedłożenia na każde żądanie władz celnych kraju eksportu, w którym występuje o świadectwo, odpowiednich dokumentów potwierdzających status pochodzenia produktów i spełnienia wszystkich innych wymogów koniecznych dla wystawienia tego dokumentu. Eksporter musi też płacić cła eksportowe, czyli podatki od eksportowanych dóbr.

Zostań ekspertem w branży

Zapisz się poniżej do naszego newslettera, aby regularnie otrzymywać artykuły, które ułatwią Ci codzienną pracę i pomogą pogłębić wiedzę specjalistyczną.


Rejestracja do newslettera

Do góry