Ogólne Warunki Użytkowania

Kontakt z centralą

+48 67 352 59 99

+48 67 352 59 23

sales.pl@timocom.com

1. Informacje ogólne

(1) W odniesieniu do wszelkich dostaw i świadczeń wynikających z niniejszego stosunku umownego obowiązują wyłącznie określone poniżej warunki. Wymagania i warunki dla Użytkownika nie obowiązują również wtedy, gdy TIMOCOM nie sprzeciwi im się wyraźnie.

(2) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia tych warunków na koniec każdego okresu obrachunkowego. TIMOCOM zawiadomi Użytkownika o zmianie warunków umowy poprzez wyraźną informację na formularzu faktury lub wiadomość w platformie. Uznaje się, że Użytkownik wyraził zgodę na zmienione warunki, jeżeli nie sprzeciwi im się on niezwłocznie, najpóźniej jednak w ciągu 1 miesiąca. W przypadku płatności za fakturę bez zastrzeżeń uznaje się, że zgoda została udzielona.

(3) Wyjaśnienia, uzupełnienia i zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Jeżeli strony uzgodnią, że osoba trzecia jest upoważniona do używania oprogramowania, Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie i przekazywanie jej oświadczeń TIMOCOM.

(4) Jeżeli w tej umowie będzie mowa o osobach (np. o użytkownikach), określenie to oznacza, że dotyczy zarówno formy żeńskiej, jak i męskiej.

2. Przedmiot umowy

(1) TIMOCOM udostępnia Użytkownikowi prawo użytkowania platformy użytkowników (licencji) za okresową opłatą. Zakres licencji uzależniony jest od indywidualnej umowy. TIMOCOM może wg własnego uznania umożliwić Użytkownikowi dostęp do tej platformy użytkowników (platformy) poprzez oprogramowanie do zainstalowania, kombinację składającą się z nazwy użytkownika i hasła lub też poprzez interfejs do istniejącego środowiska sprzętowego i programowego Użytkownika. Funkcjonowanie tej platformy jest możliwe jedynie za pomocą podłączonych do internetu serwerów, które są dostępne online.

Wyjątek stanowią okresy, w których używane przez TIMOCOM serwery są niedostępne z przyczyn technicznych lub innych, na które TIMOCOM nie ma wpływu, lub gdy TIMOCOM, w celu dalszego spełniania świadczenia umownego, przeprowadza niezbędne prace konserwacyjne na serwerach, podczas których mogą wystąpić zakłócenia w dostępie. TIMOCOM ograniczy planowane prace konserwacyjne i aktualizacje w miarę możliwości do czasu między godziną 18.00 a 07.30 (czas środkowoeuropejski) w dni robocze, a w weekendy przez cały dzień.

(2) Jeśli TIMOCOM oferuje Użytkownikowi dostęp do platformy za pomocą oprogramowania, wówczas według własnego uznania może mu pozwolić uzyskać ten dostęp np. poprzez rejestrację online przy użyciu loginu i hasła lub poprzez pobranie oprogramowania ze strony głównej www.timocom.com, poprzez sklep App Store® firmy Apple®, Google Play™ itd. Pobranie i instalacja oprogramowania nie są częścią usług świadczonych przez TIMOCOM. Czynności te Użytkownik wykonuje samodzielnie i na własną odpowiedzialność.

(3) Wybór, zakup i stosowanie wymaganego sprzętu komputerowego, oprogramowania i łączy komunikacyjnych jest dokonywane wyłącznie przez Użytkownika i na jego odpowiedzialność.

(4) TIMOCOM jest uprawniony do dokonywania zmian w swoich produktach w ramach ich dalszego rozwoju i optymalizacji, o ile nie zostaną przez to ograniczone ich istotne parametry.

(5) TIMOCOM może przesyłać Użytkownikowi poprzez platformę powiadomienia dotyczące ofert, otrzymanych wiadomości lub transakcji. TIMOCOM zastrzega sobie prawo do ograniczenia liczby, czasu wyświetlania oraz możliwości przechowywania takich powiadomień.

3. Prawo użytkowania

(1) Przyznane na podstawie niniejszej umowy prawo użytkowania dotyczy tylko uzgodnionej indywidualnie liczby stanowisk (kont TIMOCOM) z dostępem do platformy użytkowników TIMOCOM w konkretnym oddziale firmy Użytkownika i nie może być przenoszone na osoby trzecie lub inne oddziały.

(2) Prawo użytkowania dotyczy tylko wprowadzania i wyszukiwania danych specyficznych dla branży w ramach zwykłej działalności gospodarczej. Wszystkie dane muszą być zgodne z prawdą i możliwe do udokumentowania na żądanie TIMOCOM. Niedozwolone jest użytkowanie do następujących celów lub treści:
a) Niepożądane wiadomości, jak na przykład spam, zapytania masowe, ogólne reklamy i oferty różnych usług.
b) Nielegalne cele, błędne informacje, oszustwa lub wprowadzanie w błąd.
c) Naruszanie wszelkich praw, w tym praw osobistych, własności intelektualnej i prawa do prywatności osób trzecich.
d) Tworzenie zbiorów danych, w szczególności tych, które umożliwiają tworzenie profili innych użytkowników.
e) Wprowadzenie kodów programowych, które wpływają na funkcje terminala lub oprogramowania.
f) Treści, które utrudniają pracę, nękają lub szkodzą TIMOCOM lub osobom trzecim, np. innym użytkownikom, takie jak: wzywanie do bojkotu, łańcuszki, stalking, groźby, zniewagi, oszczerstwa, dyskryminacje, okazywanie nienawiści, działania na szkodę firmy, uwagi natury seksualnej, przejawy brutalności, przemocy lub nagości.
g) Treści, które naruszają obowiązujące prawo lub dobre obyczaje lub do których przekazywania Użytkownik nie jest uprawniony.

(3) Dane udostępnione przez platformę mogą być wyeksportowane wyłącznie za pomocą dostępnej funkcji eksportu lub druku. Zautomatyzowane korzystanie z platformy np. za pośrednictwem interfejsów, oprogramowania firm trzecich, botów, skryptów lub innych środków pomocniczych, które odbiegają od standardowych przeglądarek internetowych, takich jak: Chrome™, Firefox® czy Internet Explorer, wymaga pisemnej zgody firmy TIMOCOM.
Wszystkie oferty firmy TIMOCOM, które w stałej cenie zapewniają użytkowanie w nieograniczonym zakresie, podlegają zasadzie Fair Use. Za pomocą tej zasady TIMOCOM chce umożliwić wszystkim użytkownikom sprawiedliwe i pełnowartościowe korzystanie z usług serwisu. Dlatego TIMOCOM zastrzega sobie prawo do podjęcia działań ograniczających prawa użytkownika, jeśli ten zakłóca swoimi działaniami sprawiedliwy podział wydajności serwera, szerokości pasma lub pojemności pamięci. Takie ograniczenia mogą nastąpić np. w postaci ograniczenia liczby zapytań lub transakcji na minutę w odniesieniu do jednego konta, zmniejszenia ilości miejsca w pamięci itd.

(4) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do przerwania połączenia Użytkownika z platformą użytkowników i usunięcia danych, jeżeli w ten sposób uniknie się naruszenia obowiązującego prawa lub dobrych obyczajów lub zakończy się takie naruszanie. To samo dotyczy sytuacji, gdy istnienie oprogramowania, aplikacji lub platformy użytkowników TIMOCOM jest technicznie zagrożone przez Użytkownika.

(5) W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika obowiązków umownych, w szczególności wynikających z punktów 3 (1) lub (2), 4 (1), 5 (2), (4) lub (5) lub 7 (2) lub (3), a także niewywiązywania się z pozostałej części umowy lub naruszania jej w sposób karygodny, po uprzednim upomnieniu, TIMOCOM będzie zwolniony od obowiązku świadczenia usługi (zablokowanie) zachowując jednak prawo do odbioru świadczenia wzajemnego.

(6) W każdym przypadku karygodnego naruszenia następujących punktów umowy: 3 (1) lub (2) lub 5 (2), (4) lub (5) Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości równowartości opłaty za dwanaście miesięcy użytkowania oprogramowania. Użytkownik jest uprawniony do udokumentowania, że szkoda poniesiona przez TIMOCOM jest mniejsza.

3a. Prawo użytkowania TC Profile®

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, platforma umożliwia Użytkownikowi dostęp do bazy danych TC Profile®. Przy użyciu tej bazy danych Użytkownik może wyświetlać zgromadzone dane firmowe osób trzecich.

(2) Użytkownik posiadający licencję TC Truck&Cargo® może wprowadzać dodatkowo do bazy dane swojej firmy dla informacji i wglądu osób trzecich. Dostęp do szczegółowych danych firmowych osób trzecich Użytkownik otrzymuje po utworzeniu szczegółowych danych własnej firmy.

(3) W zwykłej działalności usługowej baza danych jest oferowana w standardowym zakresie. Kopiowanie bazy danych lub jej istotnych części jest zabronione przez prawo autorskie.

(4) Dane powinny być stale aktualizowane. W przypadku gdy TIMOCOM otrzyma informacje o nieścisłościach albo nieprawidłowościach w danych Użytkownika, może poinformować go o zaistniałych błędach. Jeśli Użytkownik w przeciągu 7 dni od otrzymania takiej informacji od TIMOCOM nie poprawi albo nie uzupełni swoich danych, oznacza to, że upoważnia, ale nie zobowiązuje TIMOCOM do poprawienia lub uzupełnienia w jego imieniu i na jego odpowiedzialność tych danych zgodnie z oficjalnymi danymi zawartymi w rejestrze handlowym lub rejestrze działalności gospodarczej.

(5) TIMOCOM zastrzega sobie prawo zablokowania danych Użytkownika, jak również dostępu Użytkownika do bazy danych za naruszenie wyżej wymienionych punktów (3) i (4).

(6) Stosunek umowny rozpoczyna się wraz z pisemną akceptacją lub podpisaniem umowy licencyjnej i może zostać wypowiedziany w zwykłym trybie przez obie strony bez podawania przyczyn w terminie 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3b. Prawo użytkowania TC Truck&Cargo®

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, platforma umożliwia Użytkownikowi zarówno wprowadzanie przestrzeni ładunkowych i ofert ładunków, jak i wyszukiwanie za pomocą aplikacji TC Truck&Cargo® ofert przestrzeni ładunkowych i ładunków, w ramach międzynarodowego transportu drogowego. Platforma umożliwia również oferowanie przestrzeni magazynowych, a także wgląd w przestrzenie magazynowe innych użytkowników.

(2) Nieaktualne dane muszą być niezwłocznie usuwane. Wprowadzane dane muszą być poprawne, kompletne, zapisane prostą czcionką bez dodatkowych spacji ani innych znaków służących do wyróżnienia, a także muszą zawierać prawidłowe informacje umieszczone w przeznaczonych do tego polach. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania danych, które nie spełniają wymienionych kryteriów względnie zasad opisanych w punkcie 3 ustęp 2.

(3) Stosunek umowny rozpoczyna się wraz z pisemną akceptacją lub podpisaniem umowy licencyjnej i może zostać wypowiedziany w zwykłym trybie przez obie strony bez podawania przyczyn w terminie 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3c. Prawo użytkowania TC eMap®

(1) TC eMap® umożliwia, jeżeli zostało tak uzgodnione, udostępnianie Użytkownikowi w sposób online danych dla map i obliczania tras. Wszystkie prezentowane mapy poddawane są ciągłym zmianom i nigdy w pełni nie odzwierciedlają rzeczywistości. TIMOCOM nie jest tym samym odpowiedzialny za zapewnienie prawidłowości odzwierciedlenia rzeczywistości map i innych danych. Obowiązek świadczenia usług firmy TIMOCOM ogranicza się do przygotowania, opracowania i wizualizacji danych dla Użytkownika.

(2) Przedstawione w TC eMap® dane i informacje pochodzą od firm trzecich. Z tego powodu firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w sytuacji, gdy zdarzy się nieprawidłowa lub nieterminowa dostawa własna, chyba, że Użytkownik udowodni winę firmie TIMOCOM.

(3) TC eMap® posługuje się przy wyszukiwaniu celów podanymi nazwami miejscowości lub kodami pocztowymi. Z tego powodu możliwe są wyniki wyszukiwania obejmujące miejscowości o innej nazwie lub zawierające kilka opcji do wyboru. TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności za automatyczne wyszukiwania żądanego miejsca przez program. TIMOCOM nie gwarantuje również poprawności lub kompletności wszystkich pokrewnych danych, tj. kodów pocztowych, numerów ulic i innych uzupełniających informacji. Mapy ulegają ciągłym modyfikacjom, w zależności od stanu techniki. Nie przewiduje się gwarancji w zakresie informacji, jak również bezbłędności i stanu map.

(4) Dane kartograficzne i inne pokrewne dane (zdjęcia satelitarne, informacje o opłatach drogowych, ograniczenia w ruchu drogowym, punkty POI itp.) pochodzą od przekazujących licencję. Mapy, dane pokrewne i funkcje są chronione prawami autorskimi i są wyłączną własnością firmy TIMOCOM i/lub przedsiębiorstw przekazujących licencję, a także partnerów i są chronione umowami międzynarodowymi i innymi prawami kraju, w którym są używane. TIMOCOM udziela Użytkownikowi, wyłącznie do jego wewnętrznego użytku, sublicencji, na wykorzystanie map znajdujących się w produktach TIMOCOM. Sublicencja ta nie podlega przeniesieniu i nie obejmuje wyłączności. Użytkownik nie ma prawa do kopiowania, rozkładania na części pierwsze, usuwania oraz zmiany w mapach, a także do tworzenia na ich podstawie innych produktów. Użytkownikowi nie wolno zmieniać kodu źródłowego, danych źródłowych lub struktury mapy w całości lub części. Nie może także próbować zmienić takiej struktury poprzez przekonstruowanie, rozłożenie na części pierwsze, dekompilację bądź inny sposób. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać produktów firmy TIMOCOM do prowadzenia własnej firmy usługowej, a także do innych celów, które wiązałyby się z przerabianiem map przy udziale innych osób lub jednostek. Użytkownik nie otrzymuje żadnych praw własności, które w całości pozostają w posiadaniu firm przekazujących licencję. Powoływanie się na prawa autorskie, dane źródłowe lub zastrzeżenie własności w mapie lub na mapie nie mogą być zmieniane, zatajane lub usuwane.

(5) Jeżeli po zawarciu umowy dostawcy zewnętrzni podniosą ceny wobec TIMOCOM, TIMOCOM zastrzega sobie prawo do podniesienia odpowiednio cen licencji w stosunku do użytkowników. Podwyżkę cen uważa się za skuteczną, jeżeli komunikat o niej nastąpił w terminie co najmniej 2 tygodni przed pierwszym dniem kolejnego miesiąca. Jeżeli wzrost cen za użytkowanie TC eMap® przekroczy 10% w okresie roku kalendarzowego, Użytkownik będzie miał prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia w terminie 2 tygodni od powiadomienia o podwyżce.

(6) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do modyfikowania, rozszerzania, usuwania i przekategoryzowania według własnego uznania i w dowolnym momencie prezentowanych map i elementów danych, włączając możliwości i specyfikację map oraz związane z nimi funkcje. TIMOCOM nie jest zobowiązany do zapewnienia lub przeprowadzania przeglądów technicznych, usuwania błędów, korekt (patch), aktualizacji (updates) lub poprawek (upgrades).

(7) Dodatkowo użytkowników końcowych obowiązują następujące warunki: (Warunki użytkowania firmy HERE)

(8) Stosunek umowny rozpoczyna się wraz z pisemną akceptacją lub podpisaniem umowy licencyjnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez obie strony bez podawania przyczyn w terminie 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3d. Prawo użytkowania funkcji śledzenia pojazdów

(1) Platforma umożliwia Użytkownikowi, jeżeli zostało tak uzgodnione, dostęp do funkcji telematycznej. Za jej pomocą Użytkownik może wyświetlić na platformie TIMOCOM pochodzące z monitorowania satelitarnego i radiowego dane własnych pojazdów, na przykład dane dotyczące ich pozycji dostarczane przez systemy GPS (Global Positioning Systems), z urządzeń do lokalizacji lub dane z czujników innych systemów pojazdów, a także przenosić (upload) te informacje na powyższą platformę i wyświetlać je tam w sposób dla siebie nieograniczony, jak i innym Użytkownikom platformy (Upoważnionym) w sposób ograniczony czasowo. Platforma umożliwia również Upoważnionemu wyświetlenie danych z systemów telematycznych w pojazdach innych użytkowników, jeżeli wcześniej zostało udzielone odpowiednie udostępnienie. Koniecznym warunkiem wyświetlania tych danych jest umowa z dostawcą systemu telematycznego dotycząca uploadu oraz licencja dla aplikacji TC eMap® lub porównywalnego narzędzia do wyświetlania map obsługiwanego przez interfejs TIMOCOM (GPS-Share).

(2) Użytkownik zobowiązuje się, o ile zdecydował się na udostępnienie Upoważnionemu danych z systemu telematycznego, do zapewnienia ciągłości w dostarczaniu danych w umówionym czasie w ramach stanu aktualnej techniki. Użytkownik jest bezpośrednio odpowiedzialny za prawidłowe i punktualne przekazanie tych danych do firmy TIMOCOM.

(3) Używanie i przetwarzanie danych pochodzących z systemów telematycznych w obcych pojazdach, które nie są przez Użytkownika stale wynajmowane lub leasingowane, jest zabronione, o ile nie przebiega zgodnie z udostępnieniem omówionym w ustępie 1 między 2 Użytkownikami oprogramowania. W szczególności zabronione jest, aby Użytkownik wgrywał dane z systemów telematycznych swoich podwykonawców, którzy regularnie, względnie na stałe, pracują dla danego Użytkownika. W razie naruszenia tego postanowienia firma TIMOCOM jest upoważniona do zablokowania danych systemu telematycznego.

(4) Użytkownik jest odpowiedzialny za używanie ww. funkcji zgodnie z zasadami ochrony danych. Przy pobieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych za pomocą ww. funkcji Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności dane z systemów telematycznych mogą być wykorzystywane jedynie do koordynowania działań określonych pojazdów lub systemów telematycznych w ramach celów wynikających z prowadzonych usług. Niedopuszczalne jest nazywanie, w ramach usług, włączonych systemów telematycznych prawdziwymi nazwiskami osób (np. nazwiskiem kierowcy).

(5) Użytkownik zgadza się na pobieranie, przetwarzanie i użytkowanie danych za pośrednictwem platformy (w szczególności danych o pozycji) przez firmę TIMOCOM. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoje pozwolenie na pobieranie, przetwarzanie, zapisywanie i wykorzystywanie danych telematycznych przetwarzanych przez ww. funkcję ze skutkiem w przyszłości. Cofnięcie to nie ma wpływu na istnienie umowy oraz obowiązek dokonania przez Użytkownika opłaty. Użytkownik akceptuje fakt, że firma TIMOCOM po takim cofnięciu prawdopodobnie nie będzie w stanie dalej umożliwiać funkcji telematycznej.
a) Przed rozpoczęciem użytkowania Użytkownik poinformuje wszystkie osoby wyposażone w system telematyczny o wydanej zgodzie na przetwarzanie danych przez serwis TIMOCOM, o rodzaju przetwarzanych danych, celu i okresie przetwarzania, o przedsiębiorstwach uczestniczących w przetwarzaniu danych oraz o możliwości zakończenia przetwarzania danych.
b) W przypadku gdy prawo właściwe zobowiązuje Użytkownika do uzyskania zgody wszystkich osób wyposażonych w system telematyczny Użytkownik upewni się, że wszystkie wymagane zgody lub ewentualne alternatywy dopuszczone na mocy obowiązujących przepisów prawa (np. porozumienie zakładowe) zostały zawarte w formie pisemnej. Użytkownik ma obowiązek przechowywania odpowiednich dowodów przez okres dwóch lat od zakończenia umowy i przekazania ich na życzenie w oryginale firmie TIMOCOM.

(6) Upoważniony jest odpowiedzialny za używanie ww. funkcji zgodnie z przepisami o ochronie danych. Przy pobieraniu, przetwarzaniu i używaniu danych poprzez oprogramowanie Upoważniony zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych, które wynikają z obowiązujących przepisów prawa. W szczególności dane z systemów telematycznych mogą być używane jedynie do koordynowania działań określonych pojazdów lub systemów telematycznych w ramach celów wynikających z prowadzonych usług. Jakiekolwiek korzystanie z danych niezgodne z wymienionym celem jest zabronione.

(7) Jeżeli Upoważniony lub Użytkownik naruszy ustalenia wynikające z przepisów o ochronie danych, w szczególności tych zawartych w ustępie 4, 5 lub 6, firma TIMOCOM jest uprawniona do natychmiastowego rozwiązania umowy z Upoważnionym względnie Użytkownikiem. Zarówno Upoważniony jak i Użytkownik zwalniają firmę TIMOCOM z wszelkich roszczeń, które wynikają z lub w związku z nieprzestrzeganiem ustaleń dotyczących ochrony danych, w szczególności tych wymienionych w ustępach 4, 5 i 6.

(8) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z pisemną akceptacją lub podpisaniem umowy licencyjnej przez TIMOCOM i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, przez obie strony, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3e. Prawo użytkowania TC eBid®

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, platforma umożliwia Użytkownikowi dostęp do aplikacji TC eBid®, za pomocą której może on ogłaszać przetargi na stałe zlecenia z obszaru transportu i logistyki dla wybranej przez siebie grupy docelowej (ogłaszający), bądź składać oferty dotyczące ogłoszonych przetargów (oferent). Aplikacja umożliwia Użytkownikowi opisywanie, zbieranie, opracowywanie i przesyłanie ofert w celu zawarcia umów.

(2) Ogłaszający otrzymuje prawo użytkowania z momentem wpłynięcia płatności za pierwszą fakturę wystawioną przez TIMOCOM lub w wyniku udzielenia dostępu do aplikacji przez TIMOCOM.

(3) Przetarg nie jest wiążącą ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert i nie zobowiązuje do zawarcia umowy. Ogłaszający przetarg akceptuje fakt, że oferta cenowa dotyczy tylko oferowanych przez nią usług. Skuteczna umowa dochodzi do skutku dopiero po złożeniu zgodnego oświadczenia przez oferenta ładunku i składającego ofertę.

(4) Oferent jest związany złożoną przez siebie ofertą przez 1 miesiąc po upływie okresu ważności ogłoszonego zlecenia.

(5) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do weryfikacji zleceń przez maksymalnie 2 pełne dni robocze od momentu ich wprowadzenia, jak również ofert od oferentów pod kątem zgodności z prawem, kompletności i zasadności. Oferta jest w szczególności wtedy uważana za niezgodną z prawem, gdy narusza obowiązujące prawo lub zakazy urzędowe, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje. Oferta uchodzi za niekompletną, jeżeli do jej realizacji brakuje istotnych części umowy lub niezbędnych informacji, jak na przykład dotyczących wymaganych zezwoleń lub licencji. Oferta uchodzi za bezzasadną, jeżeli przykładowo przeważa jej reklamowy charakter lub dotyczy ona tylko transportu indywidualnego.

(6) Jeżeli TIMOCOM stwierdzi, nawet jeśli stanie się to dopiero w późniejszym czasie, że postanowienia ustępu 5 nie były przestrzegane przez ogłaszającego lub oferenta, TIMOCOM jest uprawniony do usunięcia oferty z aplikacji, wstrzymania jej lub nawet do odmowy opublikowania, zachowuje on jednak prawo do odbioru świadczenia wzajemnego.

(7) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do publikowania w aplikacji tylko ofert ogłaszającego, któremu kompetentna agencja informacji gospodarczej przyznała co najmniej przeciętną ocenę solidności i wypłacalności, i w odniesieniu do którego nie są znane żadne okoliczności, które konkretnie zagrażałyby finansowej realizacji umowy. Przeciętna ocena solidności i wypłacalności odpowiada na przykład lepszemu wskaźnikowi niż 300 przyznanemu przez Creditreform e.V. w Niemczech, „B” przez spółkę Euler Hermes Kreditversicherungs-AG lub „R” przez spółkę Coface AG w Europie. Jeżeli ocena solidności i wypłacalności ogłaszającego spadnie w okresie ważności oferty poniżej tej wartości lub jej ekwiwalentu, lub TIMOCOM otrzyma informację o okolicznościach, które konkretnie zagrażają późniejszej płatności za wykonanie ogłoszonych ofert, TIMOCOM może zakończyć ważność oferty w momencie poznania pogorszonej oceny lub zawiesić ją do momentu usunięcia ograniczeń w wypłacalności.

(8) TIMOCOM jest uprawniony do tego, aby przekazać oferty dotyczące ogłoszonego zlecenia dopiero w zamian za uregulowanie swojej wierzytelności istniejącej dla danego zlecenia.

(9) TIMOCOM udostępnia specjalny obszar na pytania merytoryczne ze strony potencjalnych oferentów dotyczące konkretnego zlecenia. TIMOCOM zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu ważności ogłoszonego zlecenia o okres, o który czas na odpowiedź zostaje przedłużony poza okres 1 dnia roboczego. TIMOCOM zastrzega sobie również prawo do usuwania stamtąd takich wpisów, które utrudniają korzystanie innym użytkownikom, na przykład poprzez to, że
- nie służą wyjaśnieniu kwestii merytorycznych dotyczących konkretnego zlecenia,
- mają charakter reklamowy lub
- mogą zdyskredytować innych uczestników.

(10) Za wszelkie dane i oferty Użytkownika w ramach ogłoszonego zlecenia, które TIMOCOM publikuje lub przekazuje poprzez aplikację, wyłączną odpowiedzialność ponosi dany Użytkownik. TIMOCOM nie bierze odpowiedzialności za poprawność tych danych ani za wykonanie zawartych w ten sposób umów ani uzgodnień dotyczących poufności i sam nie jest partnerem umowy. TIMOCOM nie bierze odpowiedzialności za poprawność danych dotyczących oferentów ani za ich rzetelność, w szczególności wtedy, gdy zostali oni zaproszeni na życzenie ogłaszającego.

(11) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do usuwania ofert oferentów lub nieprzekazywania ich, jeżeli znane staną się mu fakty, które konkretnie zagrażają możliwości wykonania ogłoszonego zlecenia przez oferenta bądź sprawiają, że wykonanie zlecenia zostaje mu ustawowo lub urzędowo zakazane. TIMOCOM może również usuwać oferty takich oferentów, którzy nie działają we własnym imieniu i nie na własny rachunek, lub nie przekazywać ich.

(12) Stosunek umowny rozpoczyna się wraz z pisemną akceptacją lub podpisaniem umowy licencyjnej i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym przez obie strony bez podawania przyczyn w terminie 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron. Alternatywnie, stosunek umowny ustanowiony na podstawie indywidualnego porozumienia w uzasadnionych przypadkach może kończyć się automatycznie wraz z zakończeniem przetargu bez potrzeby jego oddzielnego wypowiedzenia. Prawo użytkowania przysługujące oferentowi, który przez ogłaszającego został zaproszony do złożenia oferty, wygasa wraz z końcem terminu ważności ogłoszonego zlecenia bez konieczności oddzielnego wypowiedzenia, w innym przypadku wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wynikającego z istniejącej umowy licencyjnej.

(13) TIMOCOM jest uprawniony do podwyższenia opłaty za użytkowanie w przypadku podwyższenia ustalonego przez Komisję Europejską (http://epp.eurostat.ec.europa.eu) wskaźnika cen konsumpcyjnych dla UE (HICP) zgodnie z rozporządzeniem UE nr 1921/2001, podstawa 2005 = 100 punktów, względem wskaźnika istniejącego podczas zawierania umowy, w takim samym (obliczonym procentowo) stosunku bez konieczności oddzielnego ogłaszania zmiany ceny. Miarodajna jest za każdym razem zmiana, która jest ogłoszona przez Komisję Europejską dla października. Zmiana wchodzi w życie dnia 1 stycznia kolejnego roku. W przypadku obniżenia wskaźnika cen konsumpcyjnych opłata za użytkowanie zmniejsza się automatycznie w takim samym (obliczonym procentowo) stosunku ze skutkiem z dniem 1 stycznia kolejnego roku. Dana cena obowiązuje jako cena stała przez 1 rok kalendarzowy. Niniejsza regulacja znajduje zastosowanie corocznie.

3f. Prawo użytkowania giełdy powierzchni magazynowych

(1) Platforma umożliwia Użytkownikowi — jeśli tak zostało uzgodnione — oferowanie, jak i przeglądanie oferowanych powierzchni magazynowych. Publikacja tych ofert może nastąpić zarówno poprzez platformę, jak również poprzez ogólnie dostępną stronę internetową TIMOCOM, a także stronę www.portatio.com.

(2) Nieaktualne dane muszą być niezwłocznie usuwane. Wprowadzane dane muszą być poprawne, kompletne, zapisane prostą czcionką bez dodatkowych spacji ani innych znaków służących do wyróżnienia, a także muszą zawierać prawidłowe informacje umieszczone w przeznaczonych do tego polach. Firma TIMOCOM zastrzega sobie prawo do automatycznego usuwania danych, które nie spełniają wymienionych kryteriów względnie zasad opisanych w punkcie 3 ustęp 2.

(3) Stosunek umowny rozpoczyna się wraz z pisemną akceptacją lub podpisaniem umowy licencyjnej i może zostać wypowiedziany w zwykłym trybie przez obie strony bez podawania przyczyn w terminie 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3g. Prawo użytkowania funkcji komunikatora

(1) Komunikator umożliwia Użytkownikowi, jeśli zostało tak uzgodnione, przesyłanie wiadomości innym zarejestrowanym Użytkownikom, w obrębie posiadanej przez niego platformy użytkowników.

(2) Komunikator nie jest substytutem powszechnie stosowanych publicznych środków komunikacji, a w szczególności nie nadaje się do przekazywania ważnych informacji i połączeń alarmowych do odpowiedzialnych instytucji czy urzędów.

(3) W celu użytkowania wymagane jest uzupełnienie i dbałość o profil Użytkownika. Dzięki uruchomieniu funkcji komunikatora użytkownik może być widoczny w ramach platformy jako gotowy do odbierania wiadomości. Za treści wysłanych wiadomości odpowiedzialny jest wyłącznie zarejestrowany użytkownik. Wysyłane przez użytkowników wiadomości nie przedstawiają opinii TIMOCOM; TIMOCOM się z nimi nie utożsamia ani nie czyni ich własnymi.

(4) TIMOCOM gromadzi, przechowuje i przetwarza osobiste i techniczne dane Użytkownika powstałe w wyniku korzystania z funkcji komunikatora, a także wiadomości oraz informacje, które Użytkownik udostępnia w swoim profilu osobom trzecim. Dane te są wykorzystywane przez TIMOCOM do następujących celów:
- kontrola tożsamości Użytkownika
- udostępnienie i utrzymanie uzgodnionej usługi
- zapewnienie przestrzegania niniejszych warunków użytkowania
- przeprowadzanie transakcji zleconych przez Użytkownika
- spełnianie obowiązków ustawowych albo możliwych do realizacji wymogów urzędowych lub sądowych.

(5) TIMOCOM nie gwarantuje, że wiadomość dotrze do odbiorcy. Podobnie nie gwarantuje, że osoba podana jako nadawca lub odbiorca wiadomości jest faktycznym odbiorcą lub nadawcą wiadomości.

(6) TIMOCOM jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do sprawdzania wiadomości Użytkownika z zachowaniem tajemnicy korespondencji, a w przypadku naruszenia punktu 3 (2) niniejszych warunków użytkowania, do blokowania takich wiadomości czy też danych Użytkownika lub jego dostępu do funkcji komunikatora.

(7) Użytkownik poprzez korzystanie z funkcji komunikatora wyraża zgodę na przechowywanie przez TIMOCOM wiadomości, które wysyłane są za jej pośrednictwem. Wiadomości będą przechowywane na serwerze, zgodnie z tajemnicą korespondencji, przez okres nie krótszy niż 3 miesiące, co pozwoli Użytkownikowi na wyświetlenie tych wiadomości. TIMOCOM przechowuje wiadomości Użytkownika na serwerze do czasu, aż wiadomość na życzenie wszystkich uczestników konwersacji zostanie usunięta lub minie minimalny czas 3 miesięcy od sporządzenia i wysłania wiadomości, chyba że ze względu na wymogi prawne, sądowe lub urzędowe zezwolono lub skutecznie postanowiono inaczej. Po upływie minimalnego okresu przechowywania wiadomości Użytkownik musi się liczyć z ich usunięciem, bez uprzedniego powiadamiania go o tym.

(8) Do przestrzegania obowiązku przechowywania dokumentacji dotyczącej wiadomości zobowiązany jest wyłącznie Użytkownik. By umożliwić Użytkownikowi przestrzeganie obowiązku oddzielnego przechowywania dokumentacji, stworzona została funkcja drukowania.

(9) Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z funkcji komunikatora zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych. Przy zbieraniu, przetwarzaniu i używaniu danych przy pomocy komunikatora Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych wynikających z obowiązujących praw. Jakiekolwiek korzystanie z danych niezgodne z wymienionym celem jest zabronione. Użytkownik zwalnia firmę TIMOCOM od wszelkich roszczeń, które wynikają z lub w związku z nieprzestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

(10) Użytkownik może w każdej chwili cofnąć swoją zgodę na rejestrację, przetwarzanie, zapisywanie i używanie danych przetwarzanych przez funkcję komunikatora, ze skutkiem w przyszłości. Cofnięcie to nie ma wpływu na istnienie umowy oraz obowiązek dokonania przez Użytkownika opłaty. Użytkownik akceptuje fakt, że firma TIMOCOM po takim cofnięciu zgody prawdopodobnie nie będzie w stanie dalej świadczyć usługi udostępniania funkcji komunikatora.

(11) Odpłatny stosunek umowny rozpoczyna się wraz z pisemną akceptacją lub podpisaniem umowy licencyjnej przez TIMOCOM i może zostać wypowiedziany w trybie zwyczajnym, przez obie strony, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3h. Prawo użytkowania TC Connect

(1) TC Connect umożliwia Użytkownikowi, jeśli tak zostało uzgodnione, połączenie (integrację) oprogramowania systemu do zarządzania transportem (zwanego dalej: TMS) z platformą. TC Connect spełnia również funkcję interfejsu, który pozwala na wymianę danych między TMS użytkownika, a platformą.

(2) Graficzne menu interfejsu nie jest tutaj zawarte. W celu przedstawienia zawartości tej platformy może być wymagane uzgodnienie kolejnych licencji.

(3) Za podłączenie istniejącego TMS Użytkownika do tego interfejsu, a tym samym do platformy, odpowiedzialny jest Użytkownik. TIMOCOM może wspierać użytkownika w tych działaniach poprzez przygotowanie technicznego opisu produktu. Techniczny opis produktu nie jest częścią tej umowy. Nie ma gwarancji, że techniczny opis produktu będzie użyteczny bez uprzedniego posiadania technicznej wiedzy o interfejsie.

(4) Stosunek umowny rozpoczyna się wraz z pisemną akceptacją lub podpisaniem umowy licencyjnej i może zostać wypowiedziany w zwykłym trybie przez obie strony bez podawania przyczyn w terminie 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3i. Prawo użytkowania „Systemu zarządzania dokumentami”

(1) Zgodnie z ustaleniami platforma zapewnia Użytkownikowi dostęp do „Systemu zarządzania dokumentami (DMS)”, przy pomocy którego może on przesyłać swoje dokumenty na platformę TIMOCOM (upload) i udostępniać je do wglądu innym użytkownikom platformy. TIMOCOM zastrzega sobie prawo do nałożenia ograniczeń w zakresie formatu, objętości i ilości udostępnianych dokumentów.

(2) Dokumenty przesyłane przez Użytkownika są zapisywane w postaci zaszyfrowanej w UE. Pobieranie danych przez autoryzowanego Użytkownika odbywa się przez download, przy czym prawa do nich pozostają zastrzeżone dla Użytkownika przesyłającego dokumenty. Użytkownik przesyłający dokumenty wyraża zgodę na pobieranie, przetwarzanie i wykorzystanie danych wygenerowanych za pośrednictwem DMS przez firmę TIMOCOM.

(3) Zarówno technologie, jak i funkcje DMS są chronione prawami autorskimi i są wyłączną własnością firmy TIMOCOM oraz jej licencjodawców. Są również chronione umowami międzynarodowymi i innymi prawami kraju, w którym są używane.

(4) TIMOCOM jest zwolniony z obowiązku świadczenia usługi na rzecz Użytkownika, jeśli pamięć nie może zostać udostępniona poza czasem niedostępności zgodnie z pkt. 2 ust. 1 niniejszych warunków ze względu na okoliczność spowodowaną przez zewnętrznego licencjodawcę lub w wyniku okoliczności niezależnych od TIMOCOM. Użytkownik będzie niezwłocznie informowany o takich przypadkach i w tym okresie będzie zwolniony ze świadczenia wzajemnego.

(5) Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z dostępu do DMS, nie stosuje platformy niezgodnie z przeznaczeniem i nie podejmuje prób nieuprawnionego pozyskiwania informacji przez siebie lub osoby trzecie ani ingerowania w systemy platformy. W takich przypadkach Użytkownik ponosi odpowiedzialność za powstałe koszty, łącznie z nakładami po stronie TIMOCOM w związku z kontrolą urządzeń i/lub wynikających z takich wad i usterek, mających związek z niedozwolonym użytkowaniem. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie informować TIMOCOM o zaistniałym nieuprawnionym dostępie do jego produktów przez osoby trzecie oraz o innych znanych mu lub domniemanych naruszeniach bezpieczeństwa danych oraz niezwłocznie i bezpłatnie podejmować na rzecz TIMOCOM wszystkie inne działania służące wyjaśnieniu sprawy, zwłaszcza jeśli zostanie on do tego wezwany przez TIMOCOM, a wymagane działania nie stanowią dla Użytkownika nadmiernego nakładu.

(6) Przed udostępnieniem dokumentów Użytkownik zobowiązany jest do skontrolowania danych pod względem szkodliwości ich zawartości, poprzez zastosowanie programów antywirusowych zgodnych z aktualnym stanem techniki.

(7) Użytkownik może w każdej chwili cofnąć w stosunku do TIMOCOM swoją zgodę na rejestrację, przetwarzanie, zapisywanie i wykorzystywanie danych przetwarzanych przez DMS, ze skutkiem w przyszłości. Cofnięcie to nie ma wpływu na istnienie umowy oraz obowiązek dokonania przez Użytkownika opłaty. Użytkownik akceptuje fakt, że firma TIMOCOM po takim cofnięciu zgody prawdopodobnie nie będzie w stanie dalej świadczyć usług DMS.

(8) Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania wszelkich przepisów dotyczących ochrony danych wg danego obowiązującego prawa.

(9) W przypadku naruszenia regulacji dotyczących ochrony danych, zwłaszcza powyższego punktu 8, firma TIMOCOM jest uprawniona do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy. Użytkownik zwalnia TIMOCOM z wszelkich roszczeń, które wynikną z lub w związku z nieprzestrzeganiem regulacji dotyczących ochrony danych, postanowień umownych lub innych regulacji ustawowych.

(10) DMS nie zastępuje elektronicznego archiwum danych, zwłaszcza nie następuje zabezpieczone przed modyfikacją, nieograniczone czasowo przechowywanie dokumentów przez TIMOCOM. Do przestrzegania obowiązku przechowywania dokumentacji zobowiązany jest wyłącznie użytkownik. Z dniem zakończenia prawa użytkowania użytkownik musi się liczyć z usunięciem dokumentów, bez uprzedniego powiadamiania go o tym.

(11) Stosunek umowny rozpoczyna się wraz z pisemną akceptacją lub podpisaniem umowy licencyjnej i może zostać wypowiedziany w zwykłym trybie przez obie strony bez podawania przyczyn w terminie 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3j. Prawo użytkowania „GPS-Share”

(1) Funkcja „GPS Share” umożliwia Użytkownikowi, jeśli zostało tak uzgodnione, połączenie oprogramowania użytkownika z platformą. „GPS-Share” spełnia funkcję interfejsu, który pozwala na wymianę danych między oprogramowaniem a platformą. Postanowienia dotyczące ochrony danych związanych z funkcją telematyczną dla TC eMap® (ustępy 3-7) znajdują w odniesieniu dla danych telematycznych odpowiednie zastosowanie.

(2) Graficzne menu interfejsu nie jest tutaj zawarte. W celu przedstawienia zawartości tej platformy może być wymagane uzgodnienie kolejnych licencji.

(3) Za podłączenie oprogramowania użytkownika do tego interfejsu, a tym samym do platformy, odpowiedzialny jest Użytkownik. TIMOCOM może wspierać użytkownika w tych działaniach poprzez przygotowanie technicznego opisu produktu. Techniczny opis produktu nie jest częścią tej umowy. Nie ma gwarancji, że techniczny opis produktu będzie użyteczny bez uprzedniego posiadania technicznej wiedzy o interfejsie.

(4) Stosunek umowny rozpoczyna się wraz z pisemną akceptacją lub podpisaniem umowy licencyjnej i może zostać wypowiedziany w zwykłym trybie przez obie strony bez podawania przyczyn w terminie 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3k. Prawo użytkowania TC Transport Order®

(1) Jeżeli zostało tak uzgodnione, platforma umożliwia Użytkownikowi za pomocą aplikacji TC Transport Order® upload, edycję, przesyłanie oraz wyświetlanie oświadczeń i dokumentów w celu dokumentacji i wsparcia przy zawieraniu umowy transportowej z inną stroną umowy. W tym celu Użytkownik może na platformie tworzyć szablony, edytować formularze, komentować oświadczenia i je zapisywać. TIMOCOM może udostępnić Użytkownikowi dotychczasowe transakcje w zestawieniach.

(2) Innymi stronami umowy mogą być użytkownicy platformy oraz osoby trzecie, z którymi oferent ładunku nawiązał kontakt. Taka osoba trzecia nie otrzymuje poprzez przesłanie dokumentów lub oświadczeń własnego prawa do korzystania z platformy.

(3) W formularzach niektóre dane mogą być z przyczyn technicznych ustawione domyślnie. Te domyślne ustawienia nie stanowią zalecenia TIMOCOM. Użytkownik może sam na własną odpowiedzialność dopasować te dane do swoich potrzeb. Poprzez możliwość indywidualnych ustawień wersji językowych przez Użytkownika wewnątrz platformy, nagłówki i opisy w formularzach mogą zostać zniekształcone i dlatego może to prowadzić do różnic w oświadczeniach pomiędzy wysyłającym i odbierającym dane oświadczenie. Nagłówki i opisy w formularzach, a także ich tłumaczenia służą wyłącznie komfortowi danego użytkownika i stanowią niewiążące propozycje sformułowań ze strony TIMOCOM. Użytkownicy podejmują własne uzgodnienia dla interpretowania takich pojęć w nagłówkach i opisach formularza. Jako ustawienie domyślne dla dokumentu określanego jako „wiążący”, służy ustawienie języka przygotowującego formularz.

(4) Użytkownik jest świadomy tego, że w przypadku wydania zgodnych oświadczeń dotyczących transportu w tej aplikacji zawierana jest skuteczna umowa pomiędzy stronami wraz z potwierdzonymi uprawnieniami i obowiązkami.

(5) TIMOCOM może wspomagać Użytkownika przy realizowaniu obowiązków związanych z przechowywaniem danych. W tym celu TIMOCOM może zbierać, zapisywać i przetwarzać dane transakcji z okresu do upływu 10 lat. Odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązków przechowywania pozostaje wyłącznie po stronie Użytkownika. Aby umożliwić Użytkownikowi oddzielne przechowywanie danych, TIMOCOM oferuje funkcję eksportu danych. TIMOCOM zastrzega sobie możliwość ograniczenia miejsca zapisu używanego do zapisu transakcji odpowiednio do zasady Fair Use według punktu 3.3 tych warunków; dodatkowe miejsce potrzebne do zapisu wymaga oddzielnych uzgodnień. Jeśli Użytkownik żąda dostępu do lub wydania takich zapisanych danych po zakończeniu umowy użytkowania, TIMOCOM jest uprawniony udzielić takiego dostępu lub wydać dane dopiero po wyrównaniu odpowiedniego nakładu i ewentualnych jeszcze nieuregulowanych należności wynikających z umowy licencyjnej.

(6) Stosunek umowny rozpoczyna się wraz z pisemną akceptacją lub podpisaniem umowy licencyjnej i może zostać wypowiedziany w zwykłym trybie przez obie strony bez podawania przyczyn w terminie 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron.

3l. Prawo użytkowania „Zapytania o transport”

(1) Jeżeli zostało tak uzgodnione, platforma umożliwia Użytkownikowi dostęp do funkcji „Zapytanie o transport”, za pomocą której może on oferować pojedyncze zlecenia ładunków wybranej przez siebie grupie docelowej (oferent ładunku) lub podawać cenę dotyczą danej oferty (składający ofertę). Ta funkcja umożliwia użytkownikowi opisywanie pojedynczych zleceń ładunków i edytowanie ich oraz przekazywanie stosownych ofert i cen.

(2) Grupą docelową mogą być użytkownicy platformy oraz osoby trzecie, z którymi oferent ładunku nawiązał kontakt.

(3) TIMOCOM zastrzega sobie prawo do ograniczania liczby składających ofertę dotyczącą pojedynczego zlecenia ładunku. TIMOCOM zastrzega sobie także prawo do ograniczania okresu pomiędzy ofertą a planowanym terminem dostawy.

(4) Oferta ładunku nie jest wiążącą ofertą, lecz zaproszeniem do składania ofert i nie zobowiązuje do zawarcia umowy. Oferent ładunku akceptuje fakt, że oferta cenowa dotyczy tylko oferowanej przez niego usługi. Skuteczna umowa dochodzi do skutku dopiero po złożeniu zgodnego oświadczenia przez oferenta ładunku i składającego ofertę.

(5) Nieaktualne dane muszą być niezwłocznie usuwane. Wprowadzane dane muszą być poprawne, kompletne, zapisane prostą czcionką bez dodatkowych spacji ani innych znaków służących do wyróżnienia, a także muszą zawierać prawidłowe informacje umieszczone w przeznaczonych do tego polach. TIMOCOM zastrzega sobie prawo do usuwania, bez uprzedniego powiadomienia, danych które nie spełniają ww. kryteriów lub zasad opisanych w punkcie 3. ustępu 2.

(6) Stosunek umowny rozpoczyna się wraz z pisemną akceptacją lub podpisaniem umowy licencyjnej i może zostać wypowiedziany w zwykłym trybie przez obie strony bez podawania przyczyn w terminie 14 dni przed końcem miesiąca kalendarzowego. Okres trwania umowy wynosi 1 miesiąc i przedłużany jest każdorazowo o 1 miesiąc, jeżeli umowa nie zostanie wcześniej wypowiedziana w zwykłym trybie przez jedną ze stron. Prawo użytkowania przysługujące składającemu ofertę, który przez oferenta ładunku został zaproszony do złożenia oferty, wygasa, kiedy jeden ze składających ofertę otrzyma zlecenie, bez konieczności oddzielnego wypowiedzenia, a w innych przypadkach wraz z wygaśnięciem prawa użytkowania wynikającego z istniejącej umowy licencyjnej.

4. Opłata za użytkowanie

(1) Opłatę za użytkowanie należy uiszczać każdorazowo z góry na początku okresu użytkowania. Płatność powinna wpłynąć do TIMOCOM najpóźniej trzeciego dnia roboczego danego okresu. Faktury za świadczenia dodatkowe dokonane przez TIMOCOM są płatne natychmiast. Koszty związane z płatnościami ponosi w całości Użytkownik z wyjątkiem uregulowań ustawowych płatności SEPA.

(2) Wyklucza się prawo Użytkownika do potrącenia lub zatrzymania swoich świadczeń z tytułu roszczeń wzajemnych, chyba że w związku z bezspornymi lub prawomocnie uznanymi wierzytelnościami wzajemnymi.

(3) Jeżeli TIMOCOM udzielił Użytkownikowi rabatu w opłatach licencyjnych z powodu przedpłaty za ustalony czas, to w przypadku zwyczajnego wypowiedzenia umowy przez klienta przed upływem tego okresu zostaje on z mocą wsteczną anulowany. To samo obowiązuje, jeśli TIMOCOM wypowiada umowę z ważnego powodu.

(4) TIMOCOM ma prawo do corocznego odpowiedniego podniesienia ceny uzgodnionej licencji, o ile nie zostały ustalone żadne wyraźne, czasowo ograniczone, gwarancje cenowe. TIMOCOM poinformuje w formie pisemnej o podwyżce cenowej z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku gdy podwyżka ceny wynosi więcej niż 5% w stosunku do poprzedniego roku, klient ma prawo do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni od momentu, w którym zaczyna obowiązywać wyższa cena. W rozumieniu niniejszego punktu wygaśnięcie rabatu lub upłynięcie czasowo określonego specjalnego porozumienia dotyczącego wysokości abonamentu nie jest podwyżką cenową. W przypadku gdy TIMOCOM raz lub wielokrotnie nie skorzysta z prawa do podwyżki cenowej, prawo to nie wygasa. Przedpłata nie stanowi gwarancji ceny na zapłacony z góry okres.

5. Równe traktowanie, sublicencje, prawa ochronne, ochrona danych

(1) Oprogramowanie zapewnia Użytkownikowi dostęp do platformy użytkowników obok innych abonentów bez prawa uprzywilejowania względem innych użytkowników.

(2) Niniejsza umowa licencyjna nie uprawnia do udzielania sublicencji ani do przekazywania osobom trzecim uzyskanych dzięki oprogramowaniu możliwości dostępu do danych i możliwości użytkowania, w szczególności zaś nie uprawnia do wykorzystania oprogramowania dla uzyskania własnych praw ochronnych w zakresie elektronicznego przetwarzania danych. Oprogramowanie i jego kod źródłowy są chronione prawem autorskim. Oprogramowanie pozostaje własnością TIMOCOM. Oprogramowanie może zawierać kody, które są własnością osób trzecich, jak również odniesienia do tych kodów wraz z podlinkowaniem. Kody te będą na podstawie umów lub przepisów licencyjnych osób trzecich licencjonowane na Użytkownika. Użytkownik akceptuje te umowy lub przepisy licencyjne.

(3) Użytkownik powinien zawiadomić TIMOCOM o każdym znanym mu przypadku użycia oprogramowania przez osoby trzecie naruszającym reguły użytkowania przedstawione w niniejszej umowie lub o ugruntowanych roszczeniach osób trzecich przeciwko użytkowaniu oprogramowania przez niego samego lub przeciwko TIMOCOM, aby umożliwić niezwłoczne podjęcie obrony prawnej.

(4) Użytkownik nie ma prawa do korzystania z bieżącego doradztwa w kwestiach technicznych oprogramowania, dostawy aktualizacji czy dodatkowych nośników danych, a w szczególności do kodu źródłowego, jak również do uwsteczniania oprogramowania, jego deasemblacji i modyfikacji. Użytkownikowi zabronione jest korzystanie z licencjonowanego oprogramowania w celach rozwoju innego oprogramowania, modyfikacji wersji czy też do tworzenia kopii na korzyść osób trzecich, w tym również innych użytkowników. Każde użytkowanie wykraczające poza powyższy zakres, czy to poprzez kopie, czy poprzez jednoczesne lub naprzemienne użycie na różnych stanowiskach pracy, czy to na rzecz różnych firm i/czy oddziałów, wymaga pisemnego uzgodnienia dodatkowych odpłatnych licencji.

(5) Użytkownik jest zobowiązany poinformować TIMOCOM o każdej istotnej zmianie dotyczącej przedsiębiorstwa, wprowadzonej w rejestrze handlowym lub rejestrze działalności gospodarczej, natychmiast po wprowadzeniu zmiany. Dotyczy to w szczególności przekształceń i zmian adresu, jak również wpisania i usunięcia z dokumentów rejestrowych osób reprezentujących przedsiębiorcę.

(6) Użytkownik wyraża zgodę na to, aby TIMOCOM zachowywał dane techniczne Użytkownika w celu identyfikacji i przyporządkowania Użytkownika, zabezpieczenia danych i poprawy transmisji danych. Takimi danymi technicznymi mogą być, w zależności od urządzenia końcowego, używany system operacyjny, rozdzielczość ekranu, przeglądarka, ID procesora i jego prędkość, fizyczna pamięć i adres MAC oraz dane, które zależnie od okoliczności umożliwiają identyfikację osoby, czyli takie dane jak adres IP, oznaczenie urządzenia, DNS domeny, ścieżka instalacyjna, oznaczenie Użytkownika, pliki cookies i dane telematyczne.
Oprócz tego TIMOCOM zachowuje i przetwarza dane osobowe Użytkownika (np. imię i nazwisko, zwrot grzecznościowy, dane kontaktowe, przyporządkowanie Użytkownika do przedsiębiorstwa i podaną znajomość języka) przy tworzeniu konta Użytkownika w celu utworzenia i prezentacji jego profilu na platformie.

(7) Użytkownik wyraża zgodę na to, aby TIMOCOM zachowywał dane firmowe Użytkownika w celu zawarcia i realizacji umowy, jak również pozyskiwał informacje na temat Użytkownika w znanych wywiadowniach gospodarczych.

(8) Użytkownik wyraża zgodę, aby firma TIMOCOM w celu realizacji umowy licencyjnej lub zamówienia serwisowego przekazywała dane osobowe użytkownika spółce zależnej lub partnerskiej. Na chwilę obecną są to: TIMOCOM SAS, 153, Boulevard Haussmann, FR-75008 Paris; TIMOCOM Logistica SL, Avenida Riera Principal, 8, ES-08328 Alella/Barcelona; Hock R. Kft, Malom u. 7., HU-8000 Székesfehérvár; D.A. Korbut, ul. Motylewska 24, PL-64-920 Piła; DPN CZ Team s.r.o., Klíšská 977/77, CZ- 400 01 Ústí nad Labem; Ticonex GmbH, Bessemer Straße 2-4, DE-40699 Erkrath.
Wymienione przedsiębiorstwa zbierają i przetwarzają dane użytkowników wyłącznie w imieniu i na zlecenie firmy TIMOCOM oraz są zobligowane do przestrzegania praw w zakresie ochrony danych. Przekazanie danych osobowych Użytkownika osobom trzecim może nastąpić również w przypadku postanowień prawnych, możliwych do przeprowadzenia nakazów sądowych lub urzędowych, a także w celu zapobiegania czynom karalnym jak i ich zwalczania lub wykroczeniom w stosunku do niniejszej umowy licencyjnej. Dane, które nie pozwalają na identyfikację osoby, np. dane zanonimizowane lub dane potrzebne do osiągnięcia celu umowy przez osoby trzecie, mogą być zachowywane i przetwarzane przez TIMOCOM oraz przekazywane osobom trzecim.

(9) Użytkownik może w każdej chwili w stosunku do TIMOCOM cofnąć lub ograniczyć swoją zgodę na zbieranie, przetwarzanie, zapisywanie i wykorzystywanie danych osobowych, ze skutkiem na przyszłość. Oświadczenie dotyczące cofnięcia lub ograniczenia zgody należy kierować na adres:

TIMOCOM GmbH
Datenschutz
Timocom Platz 1
40699 Erkrath

E-Mail: datenschutz(at)timocom.com

Cofnięcie lub ograniczenie zgody nie ma wpływu na istnienie umowy oraz obowiązek dokonania przez Użytkownika opłaty. Użytkownik akceptuje fakt, że firma TIMOCOM po takim cofnięciu lub ograniczeniu zgody prawdopodobnie nie będzie mogła zapewnić Użytkownikowi korzystania z platformy.

(10) TIMOCOM informuje, iż zgodnie z § 31 niemieckiej ustawy o ochronie danych osobowych (BDSG) informacje o niewypełnianiu obowiązków umownych dotyczących wymagalnych zobowiązań wynikających ze stosunków umownych mogą zostać zgłaszane do SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, o ile stosunek umowny z powodu zaległości płatniczych uległ wypowiedzeniu, a kwota roszczenia za usługi, pomimo wyznaczonego terminu płatności, nie została uregulowana. Dalsze informacje na temat SCHUFA znajdują się pod adresem: www.meineSCHUFA.de.

6. Gwarancja i odpowiedzialność cywilna

(1) TIMOCOM gwarantuje wyłącznie, że platforma nadaje się do użytkowania w uzgodnionym zakresie. Dane zawarte w opisach produktu, prospektach i udostępnionych przez TIMOCOM wskazówkach dla użytkowników stanowią niezobowiązujące instrukcje. Wyklucza się inną odpowiedzialność cywilną ze strony TIMOCOM. W szczególności TIMOCOM nie gwarantuje aktualności, poprawności i kompletności danych wprowadzanych przez innych użytkowników oraz kompatybilności platformy ze środowiskiem sprzętowym występującym u Użytkownika lub z używanymi przez niego łączami komunikacyjnymi.

(2) Tworzenie hiperłączy i dostępne poprzez hiperłącza informacje z witryny TIMOCOM na stronach internetowych osób trzecich nie wchodzą w zakres świadczeń umownych. Nie służą one również do bliższego opisywania obowiązków wykonania świadczeń umownych. Utworzone hiperłącza, względnie strony dostępne poprzez te hiperłącza, nie są stale kontrolowane, tak że TIMOCOM nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość czy poprawność.

(3) TIMOCOM nie odpowiada za szkody, które różni użytkownicy wyrządzają sobie wzajemnie, np. wskutek utraty danych lub błędów w transmisji danych czy w inny sposób. TIMOCOM nie odpowiada za szkodliwe oprogramowanie ani za kody programowe (wirusy, trojany, robaki itp.), które zostają wgrane przez Użytkownika na platformę użytkowników lub przesłane w załącznikach lub opisach do ich ofert i stamtąd się rozprzestrzeniają. Użytkownik odpowiada bezpośrednio za nieprzesyłanie takiego szkodliwego oprogramowania.

(4) TIMOCOM nie jest partnerem umów zawieranych za pomocą platformy ani pośrednikiem w ich zawieraniu, ani też doręczycielem odnoszących się do nich oświadczeń. Z tego powodu TIMOCOM nie gwarantuje w żaden sposób prawidłowego wykonania uzgodnionych pomiędzy użytkownikami umów ani osiągnięcia celu ekonomicznego. Użytkownik w ramach własnego obowiązku zachowania staranności weryfikuje poprawność danych i informacji przekazywanych mu przez osoby trzecie. Wysyłane lub wyświetlane przez użytkowników za pośrednictwem platformy wiadomości nie przedstawiają oświadczeń ani opinii TIMOCOM; TIMOCOM nie utożsamia się z nimi ani nie czyni ich własnymi. TIMOCOM nie gwarantuje, że wysłana poprzez platformę wiadomość lub powiadomienie dotrą do celu i że użytkownik, do którego były zaadresowane, je otrzyma i przeczyta. TIMOCOM nie gwarantuje też, że osoba podana jako nadawca lub odbiorca wiadomości lub powiadomienia jest faktycznym odbiorcą lub nadawcą wiadomości lub powiadomienia.

(5) Użytkownik zwalnia TIMOCOM z wszelkich zobowiązań powstających przez użytkowanie platformy niezgodnie z jej przeznaczeniem przewidzianym w niniejszej mowie. TIMOCOM zawiera identyczne pod względem merytorycznym umowy z innymi użytkownikami i w razie potrzeby (po mającym pierwszeństwo zaspokojeniu własnych roszczeń o odszkodowanie) odstępuje Użytkownikowi ewentualnie istniejące wierzytelności z tytułu odszkodowania wobec innych użytkowników w celu pokrycia szkody.

(6) Niebezpieczeństwo nieudanego lub błędnego przesłania danych przechodzi na Użytkownika, gdy tylko dane opuszczą obszar wpływu TIMOCOM.

(7) Przewidziane niniejszą umową ograniczenia lub wykluczenia odpowiedzialności cywilnej dotyczącej szkód poniesionych przez Użytkownika nie obowiązują w przypadku:
a) zamierzonego lub rażącego niedbalstwa spowodowanego przez TIMOCOM lub osobę pomagającą w wykonaniu zobowiązania,
b) zawinionego niedotrzymania przez TIMOCOM lub osobę pomagającą w wykonaniu zobowiązania istotnego warunku umowy, które zagraża osiągnięciu celu umowy,
c) odpowiedzialności TIMOCOM wynikającej z podstępu lub przyznania gwarancji,
d) odpowiedzialności TIMOCOM zgodnie z bezwzględnie obowiązującym prawem, np. ustawą o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu, lub
e) odpowiedzialności ustawowej za zawinione spowodowanie utraty życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu
przez TIMOCOM lub osobę pomagającą w wykonaniu zobowiązania.

(8) Jeśli Użytkownik jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność TIMOCOM jest ograniczona do przewidywalnej, typowej szkody ustalonej przy zawieraniu umowy:
a) w przypadkach opisanych w powyższym ustępie 7 a) przy rażącym niedbalstwie osób pomagających w wykonaniu zobowiązania,
b) w przypadkach opisanych w powyższym ustępie 7 b) przy zwykłym niedbalstwie.
Za utratę danych, programów i niemożliwość ich odzyskania w skutek użytkowania platformy TIMOCOM odpowiada w przypadkach przedstawionych w powyższym ustępie 7 podpunkt a) i b) tylko wtedy, gdy ta utrata nie była możliwa do uniknięcia u Użytkownika przez zastosowanie odpowiednich środków ostrożności, jak na przykład regularne zapisywanie danych.

(9) Części platformy, które są oznaczone jako „BETA” lub „ Wersja Beta”, przedstawiają niedokończone, w sensie codziennej przydatności, produkty, które posiadają co prawda wszystkie istotne funkcje, ale w zakresie pełnej wydajności, kompatybilności i stabilności mają ograniczenia. Doświadczenie pokazuje, że przed opublikowaniem nowego oprogramowania nie wszystkie środowiska sprzętowe i programowe bądź zachowania użytkowania mogą być zasymulowane. Z tego powodu firma TIMOCOM udostępnia wersje BETA jedynie do niezobowiązujących celów testowych, dzięki którym Użytkownik może przekazać firmie swoją opinię. Pełna wydajność, a także bezbłędne działanie nie mogą zostać zagwarantowane. Użytkownik uznaje, że odpowiedzialność firmy TIMOCOM w tym zakresie, jak również w związku z utratą możliwości użytkowania systemu, utratą danych, wadami i stratami z nich wynikającymi lub utratą zysków jest wykluczona. Przed instalacją i rozpoczęciem użytkowania części platformy w wersji BETA Użytkownik przeprowadza kompletne zabezpieczenie danych.

7. Reklamacje

(1) Jeżeli TIMOCOM otrzyma informacje na temat Użytkownika, według których Użytkownik w sposób zawiniony naruszył swoje obowiązki wynikające z umowy przewozu, niniejszej umowy lub obowiązującego prawa (dalej: skarga), TIMOCOM jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do przekazania takiej skargi z podaniem danych składającego skargę lub bez ich podawania właściwemu Użytkownikowi lub, po wysłuchaniu i weryfikacji jego argumentów, innym użytkownikom.

(2) Użytkownik, przeciwko któremu skierowana jest skarga („Adresat skargi”), jest zobowiązany niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego tygodnia po otrzymaniu pisemnego powiadomienia o skardze, zająć pisemne stanowisko wobec TIMOCOM i odpowiedzieć na skargę, lub przynajmniej uzasadnić ewentualny dłuższy czas potrzebny mu do zajęcia stanowiska w tej sprawie.

(3) Jeżeli Użytkownik nie zdoła w swoim stanowisku dowieść bezzasadności zawartego w skardze zarzutu naruszenia obowiązku, TIMOCOM jest uprawniony — ale nie zobowiązany — do wezwania Użytkownika do przedstawienia takiego dowodu w ciągu kolejnego tygodnia. Wezwanie do terminowego dowiedzenia bezzasadności zarzutu jest zbędne, jeżeli TIMOCOM uzna, że dowiedzenie to nie jest możliwe.

(4) Prawa wynikające z powyższych ustępów 2 i 3 w połączeniu z prawem do zablokowania lub wypowiedzenia umowy istnieją wyłącznie w interesie TIMOCOM. Jeżeli TIMOCOM nie uczyni z nich użytku, wyklucza się jego odpowiedzialność cywilną wobec pozostałych użytkowników.

(5) TIMOCOM nie jest zobowiązany do sprawdzania skarg, które do niego wpływają.

8. Nadzwyczajne wypowiedzenie umowy, okres ważności licencji, postanowienia końcowe

(1) Okres obowiązywania prawa użytkowania zależy od uzgodnionych indywidualnie modułów. Podczas okresu bezpłatnego testowania istnieje możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy przez obie strony.

(2) Każda ze stron jest uprawniona do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy bez zachowania terminu wypowiedzenia, jeżeli istnieje ku temu ważny powód. Ważny powód nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy przez TIMOCOM istnieje szczególnie wtedy, gdy:
a) Użytkownik staje się niewypłacalny lub zagraża mu niewypłacalność,
b) odmówiono otworzenia postępowania upadłościowego na majątku Użytkownika ze względu na brak masy lub Użytkownik musi złożyć zapewnienie z mocą przyrzeczenia,
c) Użytkownik w sposób zawiniony naruszył postanowienia tych warunków, które zagrażają osiągnięciu celu umowy lub uprawniają do dokonania zablokowania zgodnie z punktem 3 ustęp 4 lub 5,
d) Użytkownik przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych popadnie w zwłokę z kwotą, która odpowiada miesięcznej opłacie za użytkowanie,
e) stosunki własnościowe w przedsiębiorstwie Użytkownika zmienią się w 25 lub więcej %, a także gdy spółka będzie reprezentowana przez inne osoby z mocy prawa (ustawowo), każdorazowo w stosunku do stanu z chwili zawarcia umowy, lub
f) Użytkownik, jego przedstawiciel ustawowy lub powiązane z nim przedsiębiorstwo przystąpi do konkurencji z TIMOCOM.

(3) Prawo użytkowania obowiązuje od momentu aktywacji przez TIMOCOM, a kończy się jednocześnie ze stosunkiem umownym.

(4) Wraz z końcem umowy Użytkownik musi niezwłocznie usunąć oprogramowanie ze swojego komputera z wykluczeniem wszelkiego prawa do jego zatrzymania i zrezygnować z wszelkiego użytkowania oprogramowania.

(5) Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub publicznoprawnym majątkiem odrębnym w rozumieniu § 310 ust. 1 zdanie 1 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) lub nie stosuje się do niego żadne miejsce właściwości sądu na terenie Niemiec, jako miejsce spełnienia świadczenia i właściwości sądowej ustala się niniejszym Düsseldorf. Obowiązuje prawo niemieckie z wykluczeniem zastosowania prawa handlowego ONZ.

(6) W przypadku gdy firma TIMOCOM przekazuje Użytkownikowi tłumaczenie tej umowy lub jej części, decydującą i wiążącą prawnie wersją pozostaje oryginalna, niemiecka wersja językowa, o ile w tłumaczeniu wystąpią sprzeczności lub rozbieżności w stosunku do niemieckiej wersji.

(7) Jeżeli pojedyncze postanowienia niniejszej umowy stałyby się nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. W miejsce nieskutecznego postanowienia uzgodni się skuteczne postanowienie, które będzie najbardziej odpowiadało celowi nieskutecznego postanowienia.

Stan na: 31.01.2019

§1 Usługa

1. TIMOCOM GmbH działa wyłącznie wspierając Zleceniodawcę w zakresie egzekwowania płatności z tytułu czystej kwoty rachunków. TIMOCOM wg własnego uznania zgodnego z jej obowiązkami wzywa Dłużnika do zajęcia stanowiska w kwestii nieregulowanych wierzytelności względnie do ich zapłacenia.

2. TIMOCOM nie udziela żadnej gwarancji na skuteczność interwencji.

3. Wpłaty, zapisy na rachunek lub potrącenia Dłużnika po dokonanej interwencji będą uznane za skuteczne, jeżeli Zleceniodawca nie udowodni TIMOCOM w terminie 2 tygodni po zapowiedzianym terminie płatności, że dana należność nie została uregulowana.

4. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do zastosowania w każdej chwili innych środków w celu ściągania swoich należności.

§ 2 Wynagrodzenie

1. Faktura jest płatna niezwłocznie po jej otrzymaniu.

2. TIMOCOM może rozliczyć wpływy od Dłużnika z własnymi roszczeniami wobec Zleceniodawcy (rachunek bieżący).

3. TIMOCOM zastrzega sobie prawo do ściągania kwoty rachunku wspólnie z innymi rachunkami, jeżeli w stosunkach handlowych Zleceniodawca udzielił już pełnomocnictwa do ściągania należności bezpośrednio z konta. Zleceniodawca udziela TIMOCOM pełnomocnictwa w zakresie ściągania niepodważalnej kwoty rachunku ze znanego konta firmowego.

§ 3 Rozpoczęcie i zakończenie umowy

1. Zleceniodawca jest związany swoją ofertą zlecenia przez 3 dni robocze. Umowę uważa się za zawartą po przyjęciu zlecenia przez TIMOCOM. Przyjęcie zlecenia nie wymaga szczególnej formy i może być w szczególności dokonane w sposób dorozumiały. Umowę uważa się w szczególności za zaakceptowaną przez TIMOCOM, jeżeli TIMOCOM w przeciągu ww. czasu podjęła już czynności interwencyjne u Dłużnika.

2. Zlecenie może zostać wypowiedziane przez Zleceniodawcę z zachowaniem 2-tygodniowego okresu. Jednak w przypadku już zaistniałej interwencji u Dłużnika Zleceniodawca jest nadal zobowiązany do udzielania informacji o ewentualnej zapłacie zleconych do interwencji należności, a TIMOCOM zastrzega sobie prawo do uzgodnionego wynagrodzenia.

3. Prawo obu stron umowy do nadzwyczajnego wypowiedzenia umowy w przypadku rażącego naruszenia przepisów niniejszej umowy pozostaje nienaruszone.

4. Jeżeli Zleceniodawca lub Dłużnik utracą status klienta lub przestaną być klientem TIMOCOM w związku ze zleceniem interwencji, Zleceniodawca i TIMOCOM mają prawo do odstąpienia od umowy. Umowa w takim przypadku uznawana będzie w przyszłości jako rozwiązana.

5. Jeżeli podczas przeprowadzanej interwencji okaże się, że wierzytelność jest prawdopodobnie nieściągalna, interwencja zostanie zakończona, a Zleceniodawca zostanie poinformowany o tym fakcie. Za nieściągalną uznaje się wierzytelność w szczególności, gdy jest ona podważalna, scedowana, zawisła, tytułowana lub obciążona prawami osób trzecich, lub gdy Dłużnik jest niewypłacalny. Umowa w takim przypadku uznawana będzie w przyszłości jako rozwiązana.

6. Zleceniodawca jest zobowiązany wspierać TIMOCOM stosownymi informacjami. Jeśli TIMOCOM mimo zażądania nie otrzyma niezbędnych informacji w ciągu 14 dni kalendarzowych, wówczas ma prawo zakończyć zlecenie i obciążyć Zleceniodawcę opłatą manipulacyjną bądź powstałą do dnia zakończenia sprawy kwotą za skuteczną interwencję.

§ 4 Odpowiedzialność cywilna

1. Przewidziana niniejszą umową odpowiedzialność cywilna TIMOCOM za szkody Zleceniodawcy wynikłe z przejęcia lub wykonania umowy ogranicza się do przypadków:
a) zamierzonego lub rażącego niedbalstwa spowodowanego przez TIMOCOM lub osobę pomagającą w wykonaniu zobowiązania,
b) zawinionego niedotrzymania przez TIMOCOM lub osobę pomagającą w wykonaniu zobowiązania istotnego warunku umowy, które zagraża osiągnięciu celu umowy,
c) odpowiedzialności TIMOCOM wynikającej z podstępu lub przyznania gwarancji,
d) odpowiedzialności TIMOCOM zgodnie z bezwzględnie obowiązującym prawem, np. ustawą o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu, lub
e) odpowiedzialności ustawowej za zawinione spowodowanie utraty życia, uszczerbku na ciele lub zdrowiu przez TIMOCOM lub osobę pomagającą w wykonaniu zobowiązania.

2. Jeśli Zleceniodawca jest przedsiębiorcą, odpowiedzialność TIMOCOM jest ograniczona do przewidywalnej, typowej szkody ustalonej przy zawieraniu umowy:
a) w przypadkach opisanych w powyższym ustępie 1 a) przy rażącym niedbalstwie osób pomagających w wykonaniu zobowiązania,
b) w przypadkach opisanych w powyższym ustępie 1 b) przy zwykłym niedbalstwie.

3. Zleceniodawca ponosi odpowiedzialność za to, aby wierzytelność była wymagalna i niepodważalna oraz aby TIMOCOM otrzymała wszelkie niezbędne dokumenty i informacje. Zwraca się uwagę, że Zleceniodawca może żądać od Dłużnika zwrotu kosztów wynagrodzenia spowodowanych skuteczną interwencją ze strony TIMOCOM wyłącznie w przypadku, gdy opóźnia on swoje świadczenie i według obowiązujących przepisów prawnych jest zobowiązany do spełnienia rzeczonego świadczenia. W sprawie ewentualnego zwrotu tych kosztów Zleceniodawca zwróci się bezpośrednio do Dłużnika.

4. TIMOCOM zastrzega sobie prawo do zniszczenia wszystkich dokumentów po zakończeniu interwencji, które nie muszą być przechowywane zgodnie z wymogami prawa.

§ 5 Przepisy końcowe

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej.

2. Jeżeli Zleceniodawca nie jest konsumentem, Düsseldorf jest miejscem wypełnienia umowy oraz miejscem właściwości sądowej. Obowiązuje prawo niemieckie.

3. Jeżeli jakiekolwiek z postanowień niniejszej umowy jest lub okaże się nieskuteczne, nie naruszy to skuteczności pozostałych postanowień lub uzgodnień. Strony zobowiązują się zastąpić nieskuteczne postanowienia skutecznymi uzgodnieniami, które będą najbardziej odpowiadały celowi nieskutecznego postanowienia.

Stan na: 01.10.2014

Do góry

Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam. Dowiedz się więcej