TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

Materiał niebezpieczny

Materiał niebezpieczny stanowi każdy towar, który może nieść ze sobą bezpośrednie zagrożenie dla osób i środowiska naturalnego. Są to wszystkie materiały i przedmioty wybuchowe, materiały zapalne, gazy, materiały utleniające, nadtlenki organiczne, materiały trujące, materiały promieniotwórcze, materiały zakaźne, materiały żrące itp. (mogą on występować w stanie stałym, ciekłym i gazowym). Nieprawidłowe obchodzenie się z ładunkiem niebezpiecznym w czasie przechowywania lub transportu może mieć poważne konsekwencje. Ładunek niebezpieczny może być przewożony jedynie na warunkach określonych przepisami umowy europejskiej ADR. Konwencja została sporządzona w Genewie w 1957 r. a Polska ratyfikowała ją w 1975r. W transporcie drogowym materiał niebezpieczny ze względu na zagrożenie jakie stwarza (duże, średnie, małe) może być przewożony w sztukach, luzem bez opakowania lub w cysternach. Aby móc przetransportować ładunek niebezpieczny musi zostać on najpierw odpowiednio zidentyfikowany, sklasyfikowany (przydzielony do jednej z 13 klas zagrożeń) i właściwie nazwany standardowymi nazwami używanymi w przepisach ADR. Podczas transportu takiego materiału bardzo ważną kwestią jest właściwe oznakowanie opakowania zawierającego dany towar oraz całego pojazdu. Prawidłowo oznakowany ładunek niebezpieczny powinien zawierać numer identyfikacji produktu (UN), nalepkę ostrzegawczą oraz znakowanie opakowania. Samochód przewożący ładunek niebezpieczny powinien być wyposażony w pomarańczową odblaskową tablicę informacyjną (musi zawierać dwa numery rozpoznawcze przewożonej substancji). Samochody przewożące ładunek niebezpieczny w cysternach lub luzem powinny zawierać dodatkowo tablice z numerami rozpoznawczymi zagrożenia. Kierowcy oraz osoby zajmujące się załadunkiem i rozładunkiem towarów niebezpiecznych muszą posiadać odpowiednie uprawnienia ADR oraz przejść stosowne szkolenia. Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany również do wyznaczenia w swojej firmie osoby odpowiedzialnej za procedury związane z przewozem towarów niebezpiecznych, czyli doradcy ds. bezpieczeństwa. Przewozy ładunków niebezpiecznych podlegają kontrolom przez wszystkie uprawnione służby.
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.