TIMOCOM Logo

Obsługa JavaScript Twojej przeglądarki jest wyłączona.

W wyniku tego funkcjonalność tej strony została ograniczona. Aby zwiększyć komfort korzystania z internetu zalecana jest tymczasowa aktywacja JavaScript w ustawieniach przeglądarki.
TIMOCOM – Leksykon-transportowy
Leksykon transportowy

Eksporter

to państwo lub zorganizowany podmiot gospodarczy np. przedsiębiorstwo lub osoba w wymianie handlowej zajmująca się transferem dóbr za granicę (wywóz dóbr pomiędzy krajami w Unii Europejskiej nie jest traktowany jako eksport z punktu widzenia prawa podatkowego). Pod pojęciem eksportera rozumie się tę stronę umowy, na rzecz której dokonywane jest zgłoszenie i która w chwili jego przyjęcia jest właścicielem towarów lub posiada podobne prawo do dysponowania danymi towarami. Jeżeli własność lub podobne prawo do dysponowania towarami posiada osoba mająca swoją siedzibę poza Wspólnotą na podstawie umowy w oparciu o którą odbywa się wywóz, to za eksportera uważana jest strona umowy mająca swoją siedzibę we Wspólnocie. Każdy eksporter ubiegający się o wystawienie świadectwa przewozowego jest zobowiązany do przedłożenia, na każde żądanie władz celnych kraju eksportu, w którym występuje o świadectwo, odpowiednich dokumentów potwierdzających status pochodzenia produktów i spełnienia wszystkich innych wymogów koniecznych dla wystawienia tego dokumentu. Eksporter musi też płacić cła eksportowe, czyli podatki od eksportowanych dóbr.
Zgadzam się na używanie przez tę stronę plików cookies na potrzeby analityczne oraz do personalizowania treści i reklam.